• Karar No: 2007/UM.Z-1683
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :9
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1683
Şikayetçi:
 Prestij Medikal Hastane ve Ameliyat Malz. Satış Merkezi, Hastane Caddesi Nur Apt. Altı No: 25 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Arapgir Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yeni Mah. No:101 Arapgir/MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10547
Başvuruya konu ihale:
 2007/13970 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Cihaz Edinme” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.05.2007 tarih ve 07.02.35.0110/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Arapgir Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 08.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Cihaz Edinme” ihalesine ilişkin olarak Prestij Medikal Hastane ve Ameliyat Malz. Satış Merkezi’nin 26.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.04.2007 tarih ve 10547 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idareye sundukları şartnameye uygunluk belgesi ile cihazın kataloğunda çalışma sistemi arasında cihazdan istenen kalsiyum, fosfor, demir, demir bağlama ve ferritin çalıştığına dair bir ibarenin bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmamasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin iddia ettiği hususun değerlendirilmesini teminen 01.05.2007 tarih ve 5824 sayılı yazı ile teknik görüş talep edilmiş olup, alınan teknik görüş yazısında, ihale dışı bırakılan ve kuruma şikayet dilekçesi veren firmanın teklif edilen cihaza ait orijinal dokümanlarında kalsiyum, fosfor, demir, demir bağlama ve ferritin çalıştığına dair bir ibarenin bulunmadığı, bu nedenle şartnameye uygun olmadığı ifade edilmiştir.

 

            Teknik Şartnamenin incelenmesi sonucunda, satın alınacak reaktifler arasında kalsiyum, fosfor, demir, demir bağlama ve ferritinin de bulunduğu, ayrıca, teknik şartnamenin 1.1 inci maddesinde, firmaların şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak cevap vereceği, bu cevapların orijinal dokümanlar ile karşılaştırıldığında, herhangi bir farklılık bulunursa firmanın ihale dışı kalacağı düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin idareye sunduğu Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde, kalsiyum, fosfor, demir, demir bağlama ve ferritinin cihazda kullanılacak reaktifler arasında yer aldığı ifade edilmektedir.

 

            İddia edilen hususun, idare tarafından gönderilen belgeler ve alınan teknik görüş çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda, başvuru sahibinin idareye sunduğu Şartnameye Uygunluk Belgesi ile cihaza ait katalog arasında farklılık bulunduğu, ayrıca, mezkur istekli tarafından teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı anlaşılmış olup, idarenin başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakmasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla, iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul