• Karar No: 2007/UM.Z-1684
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :10
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1684
Şikayetçi:
 Ebru Petrol İnş. Gıda Mahr. Nak. Paz. Tic. San. Ltd. Şti., Dağkent Karşısı No:68 BOLU
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimliği,Ağaççılar Köyü Mevkii BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.03.2007 / 9111
Başvuruya konu ihale:
 2006/154362 İhale Kayıt Numaralı “3 Kalem Akaryakıt ve Yakacak Alımı (1. Kalem 1.300.000 kg Özel Kalorifer Yakıtı Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2007 tarih ve 07.01.99.0200/2007-18E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

İzzet Baysal Bolu Devlet Hastanesince 07.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “3 Kalem Akaryakıt ve Yakacak Alımı (1. Kalem 1.300.000 kg Özel Kalorifer Yakıtı Alımı)” ihalesine ilişkin olarak Ebru Petrol İnş. Gıda Mahr. Nak. Paz. Tic. San. Ltd. Şti.´nin, 23.03.2007 tarih ve 9111 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile yaptığı itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, 03.04.2007 tarih 2007/AK.M-199.1 sayılı Kurul kararıyla   şikayet dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 nci maddesinin (c) bendine göre süre yönünden reddine, iddiaların incelenmesine geçilmesine, incelemenin doğrudan Kurumca yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde;

 

Mevzuata aykırı bulunan ihale işlemlerinin değerlendirilmek üzere ilgili İdareye bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye toplam 1.521.000 YTL tutarında teklif verdikleri, teklif mektuplarından kalorifer yakıtı, benzin ve motorin için teklif verdiklerinin açıkça anlaşıldığı, idarenin kendilerine aşırı düşük sorgulaması ile ilgili göndermiş olduğu yazıda, tekliflerini değerlendirmeye almış olduğunun açıkça anlaşıldığı, en düşük teklifi vermelerine ve tekliflerinin değerlendirmeye alınmasına rağmen, ihalenin üzerlerinde bırakılmadığı, yüksek maliyet değerlendirilmesine alındıkları için değerlendirme dışı bırakıldıklarının bildirildiği, bu kararın güvenilir ve samimi olmadığı iddialarına yer verilmektedir.

 

Başvuru sahibinin sunmuş olduğu teklif mektubunun ilk sayfasında imza ve kaşenin bulunduğu, fiyat cetvelinde yer alan mal kalemleri için teklif verildiğinin belirtildiği, birim fiyat teklif cetvelinde ise kaşenin bulunduğu ancak imzanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49’uncu maddesinde:

 

“Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine göre uygun olanı esas alınarak hazırlanır.(standart form KİK018.0/M, KİK019.0/M)

 

            Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a)   Yazılı olması,

b)   İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d)      Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

e)Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce  imzalanmış olması.

 

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından  veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

 

Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

 

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarenin, birim fiyat teklif cetvelinde imza bulunmayan isteklinin teklifini anılan hüküm çerçevesinde değerlendirme dışı bırakması gerekmektedir.

 

İdarenin, yaklaşık maliyetin altında bulunan teklifler için aşırı düşük teklif sorgulaması yaptığı tespit edilmiştir. İdari şartnamenin 36.2’nci maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, en düşük fiyat esasına göre belirleneceği belirtilmiştir. İdare, yapmış olduğu aşırı düşük teklif sorgulamasının ardından birinci kaleme ilişkin ihaleyi, geçerli olan en düşük teklifi vermiş olan firma üzerinde bıraktığı anlaşılmaktadır. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı teklife ilişkin, ihale komisyonu kararında herhangi bir belirleme bulunmamakla birlikte, Karahan İnşaat Tur. San ve Tic. Ltd. Şti.’ye gönderilen kesinleşen ihale kararında toplam maliyetlerinin 1.401.374,00 YTL olduğu, teklif ettikleri toplam bedelin ise 1.453.400,00 YTL olduğu, 52.026,00 YTL maliyetlerinin altında kaldığı, bu nedenle tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığı ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin Çizmeciler Petrol firmasının teklifi olduğu bildirilmiştir.

 

Kamu İhale Kanununun 44’üncü maddesinde:

“İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

 Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.” hükmü yer almaktadır.

İhale komisyonu kararında, Karahan İnşaat Tur. San ve Tic. Ltd. Şti’nin teklifinin aşırı düşük teklif olarak kabul edilip, değerlendirme dışı bırakıldığına ilişkin bir belirleme bulunmamaktadır. Aynı zamanda, ihale tarafından teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin yapılan değerlendirme yanlıştır. Zira teklif edilen bedel, tespit edilen maliyetin üstündedir. Kanun hükmü uyarınca, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin, en düşük fiyat esasının geçerli olduğu ihalede, teklifi geçerli olan ve en düşük ikinci fiyatı teklif etmiş olan ikinci isteklinin teklifi olarak belirlenmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, İdarenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleme işlemi mevzuata aykırı bulunmuştur.

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek üzere konunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul