En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1792
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :82
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1792
Şikayetçi:
 Yol Yap Yol Yapım Hafriyat ve İnşaat Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti., Çatalca Yolu Üzeri Cevizlik Mevkii Mezarlık Yanı 9 Pafta 3114 Parsel Tepecik Büyükçekmece İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mh. Şehremini Sok. 34500 Büyükçekmece İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.04.2007 / 10705
Başvuruya konu ihale:
 2007/11255 İhale Kayıt Numaralı “Kırmataş Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.05.2007 tarih ve 07.0241.0160/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’nca 09.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kırmataş Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yol Yap Yol Yapım Hafriyat ve İnş. Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.04.2007 tarih ve 10705 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 09.03.2007 tarihinde gerçekleştirilen “Kırmataş Alımı” ihalesinin ilânının 4.3.2 numaralı maddesinde; “10 adet kamyon yüklenici kendi malı veya taahhüt olarak temin edebilir” şartı bulunduğu, araçlara ilişkin taahhütname/beyanname usule uygun ibraz edilmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teklif kapsamında söz konusu araçlara sahip olduklarını gösteren fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair yeminli mali müşavir raporu yada serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ve araç ruhsatlarının noter onaylı suretleri ile tevsik ettikleri, idarenin kararının yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden; başvuru sahibinin teklifinin ihale dokümanı ile istenilen araçlara (kamyonlara) ilişkin belgelerin ihale dokümanı ile istenilen şekilde sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır. Ancak, idarenin gerekçesi ihale işlem dosyasında bulunan belgelerde açık ve net olarak ifade edilmemiştir.

İhale ilânının ihaleye katılabilme şartlarını, istenilen belgeleri ve yeterlik kriterlerini düzenleyen 4 üncü maddesi kapsamındaki “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler”  başlıklı 4.3.2 numaralı maddede; “10 ADET KAMYON YÜKLENİCİ KENDİ MALI VEYA TAAHHÜT OLARAK TEMİN EDEBİLİR” şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri düzenlenmiş olup; “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler”  başlıklı 7.3.2 numaralı maddede ilândaki düzenlemeye paralel olarak; “10 ADET KAMYON YÜKLENİCİ KENDİ MALI VEYA TAAHHÜT OLARAK TEMİN EDEBİLİR. TAAHHÜTNAMELER NOTER ONAYLI OLACAKTIR.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.    

 

Teknik Şartnamenin 3 üncü maddesinde de; ihaleye katılabilmek için isteklilerde aranılan koşullara yer verilerek isteklilerden istenilen 10 adet kamyona ilişkin olarak; isteklilerin malı olan araçlar için fatura ya da demirbaş veya amortisman defterine dair kaydı içeren noter tespit tutanağı, taahhüt olanlar içinse noter tasdikli taahhütname verileceği belirtilmiştir.      

 

İdari Şartnamenin “Belgelerin sunuluş şekli”  başlıklı 7.5 numaralı maddesinde (7 nci madde kapsamında istenilen) belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesinin zorunlu olduğu, belgelerin aslı yerine ihaleden önce idare tarafından görülerek “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen belgelerin de verilebileceği hususu düzenlenmiştir. 

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İdarenin ihtiyacına uygun olarak imal ettirilmek suretiyle satın alınması öngörülen mal alım ihalelerinde, bu imalatın yapılabilmesi ve ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler istenilebilir.

 

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman isteklinin kendi malı ise fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi, taahhüt edilerek temin edilecek olması durumunda ise noter onaylı taahhütnamenin ibrazı gerekir.

 

………….” hükmü yer almaktadır.

 

            Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda yer verilen hükmü uyarınca; tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman isteklinin kendi malı ise bu durumun; fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

 

            Başvuru sahibi Yol Yap Yol Yapım Hafriyat ve İnşaat Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şirketinin (İdarece Kurum’a gönderilen) dosyası incelendiğinde; ihale dokümanı ile istenilen kamyonların isteklinin malı olduğunun söz konusu araçlara ait “Motorlu Araç Tescil Belgesi” ve “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ile tevsik edildiği, ayrıca üzerinde firmanın adı yazılı olan “03/2007 Mizanı” başlıklı bir belgenin sunulduğu, (bu belgenin üzerinde YMM, SMMM veya noter onayı bulunmadığı) söz konusu belgelerin üzerinde “İbraz Edilenin Aynıdır” şeklinde kayıt ve ihaleyi gerçekleştiren idarenin yetkilisinin imzasının bulunduğu görülmüştür.

 

            Söz konusu belgeler başvuru dilekçesinde iddia edildiği gibi noter onaylı değildir. Ayrıca, başvuru dilekçesinde varlığı iddia edilmekle birlikte (İdarece Kurum’a gönderilen) dosyada söz konusu araçlara ait fatura veya araçların demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu dosyada bulunmamaktadır. 

 

                Başvuru sahibi idarece istenilen kamyonlara sahip olduğunu tevsik etmek üzere Motorlu Araç Tescil Belgeleri ile Motorlu Araç Trafik Belgelerini sunmuştur. Söz konusu kamyonların  ilgili mevzuatı uyarınca yetkili trafik kuruluşuna tescil ettirilmesi ve kayıt belgesi alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Trafik tescil belgesi araç sahibi adına düzenlendiğinden ve araçların satış ve devir işlemleri de bu belge vasıtasıyla yapıldığından, belge üzerinden aracın kime ait olduğu anlaşılabilmektedir. Nitekim, başvuru sahibince idareye teklif zarfı içinde sunulan araç tescil ve trafik belgelerinden söz konusu araçların başvuru sahibi şirket adına kayıtlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, söz konusu belgeler de araçların demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu gibi araç sahipliğini gösteren belgelerdendir. Söz konusu belgeler ile isteklinin ihale dokümanı ile istenilen koşula sahip olduğu tevsik edilmektedir.  

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhale işlem dosyasında bulunan belgelerin incelenmesinden; Yol Yap Yol Yapım Hafriyat ve İnş. Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şirketinin teklif mektubu ekindeki cetvel üzerinde ihale komisyonunca aritmetik hata tespit edildiği, bu husustaki tespit üzerine idarenin 12.03.2007 tarihli yazısı ile; aritmetik hatanın idarece düzeltildiği ve düzeltilen tutarın istekli tarafından kabul edilip edilmediği hususunun sorulduğu, isteklinin ise 13.03.2007 tarihli yazı ile idarece düzeltilen tutarı kabul ettiğinin idareye bildirildiği, düzeltme sonucunda anılan isteklinin en düşük fiyat ile teklif veren istekli konumuna geldiği, bu husustaki işlemlerden sonra 16.03.2007 tarihli ihale komisyonu kararıyla (belgesi eksik olduğu gerekçesiyle) anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde;

“İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

 

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kanunun 37 nci maddesi hükmü uyarınca; isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinde; öncelikle isteklilerin teklif mektubunun, geçici teminatının ve belgelerinin uygun olup olmadığının değerlendirilmesi, belgeleri usule uygun olarak sunulmayan isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. İsteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi, cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatların esas alınmak kaydıyla, aritmetik hataların ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilmesi ve düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğinin istekliye sorulması en son aşamada gerçekleştirilecek işlemlerdir.

 

İdarece yapılan işlemlere bakıldığında ise; önce teklif mektubunun ekindeki cetvel üzerindeki aritmetik hatanın düzeltilerek istekliye sorulduğu, isteklinin düzeltmeyi kabul etmesi sonrasında belge eksikliği gerekçesi ile teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır. İdarece yapılan işlemlerin Kanunun 37 nci maddesi hükmüne uygun olarak gerçekleştirilmediği, dolayısıyla tekliflerin mevzuata aykırı olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır.       

 

2) İdari Şartnamenin 7.3.1 numaralı maddesinde yer verilen düzenleme ile; isteklilerden teklif edilen bedelin % 25’i oranında, isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirtilen benzer nitelikteki alımlara ilişkin iş deneyimi istenilmiştir. Dosyada bulunan Zarf Açma ve Belge Kontrol tutanağı üzerinde başvuru sahibinin iş deneyim belgesinin var olduğuna dair kayıt bulunmaktadır.

 

İdarece Kurum’a gönderilen dosyanın incelenmesinden; başvuru sahibinin idareye sunduğu iş deneyim belgesinin anılan firma adına 57.6003 m3 yol yapım işi için Celaliye – Kamiloba Belediye Başkanlığınca 16.09.2004 tarihinde düzenlendiği, sözleşme tutarının 179.887.104.000 TL olduğu, sözleşme tarihinin 01.01.2001 ve kesin kabul tarihinin ise 15.02.2001 olarak gösterildiği  anlaşılmaktadır.

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 35 inci maddesi kapsamında; iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterlik ilk ilân tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde yapılan işlerin ve iş kısımlarının dikkate alınacağı hususu hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu durumda, İdarece Kurum’a gönderilen dosyada bulunan Yol Yap Yol Yapım Hafriyat ve İnşaat Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şirketine ait iş deneyim belgesi ihale ilân tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde yapılan işlere ilişkin olmadığından söz konusu belgenin kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

   

Ayrıca, Zarf Açma ve Belge Kontrol tutanağı üzerinde yapılan kayıtlara bakıldığında; anılan isteklinin teklif mektubunun, teklif edilen  bedelin % 5’inden az olmamak üzere bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya teminatının ve alt yüklenici taahhütnamesinin var olduğuna dair kayda yer verilmediği, ilgili bölümün boş bırakıldığı görülmektedir. Benzeri bir durum idarece üzerinde ihale bırakılan Orhanlar Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. için de söz konusu olup, bu firmanın ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgesinin dosyada bulunduğuna dair kayıt bulunmadığı, ilgili bölümün boş bırakıldığı tespit edilmektedir. İdarece Kurum’a gönderilen dosyada bulunan bilgi ve belgelerden hareket ile sağlıklı bir değerlendirme yapılamayacağı, düzeltici işlem kararı verilemeyeceği anlaşılmıştır.       

 

3) 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağında ihale dokümanı ile istenilen belgelerin isteklilerce sunulmuş olduğuna dair kayıtların İdarenin Kurum’a gönderdiği dosyada bulunan bilgi ve belgelerle çeliştiği, dosyada tekliflerin mevzuata uygun olarak değerlendirildiğini gösteren tutanakların/tespitlerin bulunmadığı anlaşılmış olup bu durum 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinin ihlâl edildiği anlamına gelmektedir. Netice itibariyle, ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgeler çerçevesinde ihale işlemlerine mevzuata uygun olarak devam edilemeyeceği, düzeltici işlem kararı verilemeyeceği anlaşılmıştır.  

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul