• Karar No: 2007/UM.Z-1794
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :87
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1794
Şikayetçi:
 Kan Medikal Kuyumculuk Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Medrese Mahallesi Parsana Cad. Mediko İşmerkezi 102 K.1 Selçuklu/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Niğde Devlet Hastanesi Başhekimliği, Devlet Hastanesi 51100 /NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.05.2007 / 13916
Başvuruya konu ihale:
 2007/29397 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Sedimantasyon Cihazı ve Kan Sayım Cihazı Alımı (2.Kalem-kan Sayım ve Retikülosit Kiti Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.05.2007 tarih ve 07.03.34.0178/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Niğde Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 05.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Sedimantasyon Cihazı ve Kan Sayım Cihazı Alımı (2.Kalem-Kan Sayım ve Retikülosit Kiti Alımı)” ihalesine ilişkin olarak Kan Medikal Kuyumculuk Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.05.2007 tarih ve 13916 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Kan Medikal Kuyumculuk Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdarece yapılan ihaleye en düşük teklifin kendileri tarafından verildiği, AT sertifikasının(EC Certificate) TURKAK onayı olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili yazılarında; Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinin EK-II’ A ve B listeleri dışında kalan ürünler için EC sertifikasının aranmayacağının belirtildiği, teklif ettikleri cihazın anılan Yönetmeliğin EK-III listesinde yer aldığı, bu cihazlar için Uygunluk Beyanının yeterli olduğu, AT uygunluk beyanı için de TURKAK onayının gerekmediği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Sağlık Bakanlığının 2006/43 sayılı Tıbbi Cihaz Satınalma İşlemleri Hakkında Genelge’nin 14.6. maddesinde; “Yönetmelik Ek-II A ve B listeleri ve kişisel test cihazları dışında bulunan tıbbi tanı cihazlarının uygunluk değerlendirme işlemlerinde onaylanmış kuruluş yer almadığı için bu cihazlarda onaylanmış kuruluşça düzenlenen AT sertifikası aranmaz. Bunun yerine, üretici tarafından Ek-III esas alınarak hazırlanmış olan Uygunluk Beyanı aranır. Bu cihazlar için AT sertifikası olarak sadece üretici tarafından hazırlanan Uygunluk Beyanı ve AB ülkelerinden birinde kayıt olduğuna dair belge istenmesi yeterlidir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.1. maddesinde; “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar

a- Kitlere ait AT Sertifikasının (EC Certificate) aslı veya noter tasdikli sureti ihale dosyasında olmalıdır.

b- Cihazın çalışacağı kitlerle ilgili ´´Uygunluk Beyanı Belgesi´´ nin aslı veya noter tasdikli sureti ihale dosyasında olmalıdır.

c- Cihazın ilk defa arz edildiği AB ülkesinde kayıtlı olduğuna dair kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ihale dosyasında olmalıdır.

 

Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece, idari şartnamenin 7.3.1. maddesinde AT sertifikası ile Uygunluk Beyanının TURKAK onayı ile sunulmasının istenildiği, ihale dokümanının satın alındığı tarihten itibaren 15 gün için idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığı ve teklif mektubuyla ihale dokumanın tamamen okunup kabul edildiği, teklif mektubu sunulduktan sonra idareye şikayet başvurusunda bulunulamayacağı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 7.3.1. maddesinde istenilecek belge ve sertifikalara ilişkin ortak bir düzenleme yapıldıktan sonra bu belgelerin Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunluluğu aranmıştır.

 

            Yetkili belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen AT Sertifikaları belge niteliğini haiz iken, üretici firma tarafından tek taraflı olarak düzenlenen “AT Uygunluk Beyanı”nın  taahhütname niteliğinde olduğu, AT Uygunluk Beyanlarının üretici firmalar tarafından düzenlenmesi nedeniyle AT Sertifikaları anlamında belge niteliğinin bulunmadığı, dolayısıyla AT Uygunluk Beyanları için TURKAK onayının alınmasının mümkün olmadığı, başvuru sahibince teklif edilen ürüne ilişkin Uygunluk Beyanın aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesinin teklifle birlikte idareye sunulduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Kan Medikal Kuyumculuk Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul