En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1795
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :88
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1795
Şikayetçi:
 Yerköy Dost Gıda Tem. Med. Pet. Ürn. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yeni Mahalle Hükümet Caddesi Halkbank Üzeri K.2 Yerköy/YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Yerköy Devlet Hastanesi Baştabipliği,Hastane Caddesi 66900 Yerköy/YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.05.2007 / 13185
Başvuruya konu ihale:
 2007/15772 İhale Kayıt Numaralı “81.800 Test Kit Karşılığı Eliza Hormon Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.05.2007 tarih ve 07.03.14.0185/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yerköy Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 09.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “81.800 Test Kit Karşılığı Eliza Hormon Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yerköy Dost Gıda Tem. Med. Pet. Ürn. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.05.2007 tarih ve 13185 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teklif verdikleri ihalenin yaklaşık maliyetinin tespitine esas olmak üzere taraflarından fiyat alındığı, bu kapsamda taraflarına gönderilen teknik şartname ile ihale dokümanı kapsamında verilen teknik şartname arasında farklılıklar bulunduğu,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif ettiği cihaza ait orijinal dokümanların sunulmadığı, mevzuata aykırı olarak bu dokümanların tamamlatılması yoluna gidilerek, teknik şartnamenin H.1 ve H.2 nci maddelerine aykırı işlem tesis edildiği,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Yaklaşık maliyetin belirlenmesinde kullanılmak üzere, başvuru sahibine gönderilen yazı ekindeki ihale konusuna ilişkin teknik şartname ile ihale ilanından sonra ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen teknik şartname arasında farklılık bulunduğu,

 

Bu çerçevede; başvuru sahibinden fiyat teklifi alınması kapsamında gönderilen teknik şartnamenin C.16 ncı maddesinde yer alan “Cihazın panelinde istenen testlerin tamamının çalışmaması durumunda teklif edilen cihazın aynı eş değerinde ikinci bir cihaz ile panelin %20’sini geçmemek kaydıyla ikinci bir cihaz teklif edebilir.” şeklindeki düzenleme, ihale dokümanı kapsamında verilen teknik şartnamede; “Cihazın panelinde istenen testlerin tamamının çalışmaması durumunda panelin %20’sini geçmemek kaydıyla ikinci bir cihaz teklif edilebilir.”  şeklinde değiştirildiği, yine, C.17 nci maddesinde yer alan “Cihaz örnek yüklendikten sonra en fazla 30 dakika içerisinde ilk sonucu verebilmelidir.”  şeklindeki düzenleme ihale dokümanı kapsamında verilen teknik şartnamede “Cihaz örnek yüklendikten sonra en fazla 20-60 dakika içerisinde ilk sonucu verebilmelidir.” şeklinde değiştirildiği,   

 

            Başvuru sahibinin birinci iddiası üzerine idarece alınan kararda; firmalardan gelen sözlü başvurular üzerine 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan “Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü doğrultusunda rekabet ve fırsat eşitliğini sağlamak maksadıyla teknik şartnamenin C.16 ve C. 17 nci maddelerinde değişiklik yapıldığının belirtildiği görülmüştür.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde ihale süreci, ihale yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren başlayan; sözleşmenin ihale yetkilisi ve yüklenici taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tesciliyle, notere onay ve tescil gerekmeyen hallerde taraflarca sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreç olarak tanımlanmıştır.

 

İhale süreci ihale onayının verilmesiyle başlayan süreç olup, ihale onayının verilmesinden önce idareler Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan temel ilkeler çerçevesinde ihtiyaçları doğrultusunda alımını yapacakları mala yönelik teknik kriterleri belirleyebilir, belirlediği kriterlerde değişiklik yapabilir. İdareler ihale dokümanı teşekkül ettikten sonra ihale onayının verilmesi ile başlayan süreçte aleniyet kazanan ihale dokümanı düzenlemeleri ile istekli veya istekli olabileceklere karşı sorumluluk altına girmektedir. Bu itibarla; yaklaşık maliyetin tespit edilebilmesi için yapılacak fiyat araştırılması sırasında firmalara yollanan ve alımının yapılacağı malın özelliklerini tanımlayan hususlarda değişiklik yapılması, ihaleye katılan ve ihaleye katılmadan kendisinden yaklaşık maliyetin tespit edilmesi için fiyat istenen firmalara korunmaya değer bir hak bahşetmeyeceğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin H.1 maddesinde, teklif edilen cihaz ve kitlerin teknik şartnameye uygunluk cevabının istendiği, istenen cevaplar ile orijinal dokümanlar arasında farklılık bulunduğu takdirde bu tekliflerin reddedileceği, H.2 maddesinde, şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firmanın teklifleri reddedileceği,   C.16 maddesinde, cihazın panelinde istenen testlerin tamamının çalışmaması durumunda panelin %20’sini geçmemek kaydıyla ikinci bir cihaz teklif edilebileceği yönünde düzenlemelere yer verildiği,

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teknik şartnamenin C.16 maddesi çerçevesinde, Abbott marka Architect I 2000 model ve AxSYM model cihazların teklif edildiği, teklifine ilişkin dokümanların sunulduğu,

 

            Satın alınacak reaktif ve kitler arasında PTH (Parathormon) kitine yer verildiği,

 

AxSYM model cihaza ait teknik dokümanda PTH kitinin geliştirilmekte olan testler altında gösterildiği, diğer cihazda ise bu kite hiç yer verilmediği, bu husus üzerine idarece Architect I 2000 model cihazın PTH kiti ile çalışabileceğini tevsik eden orijinal katalog ve resmi veya özel bir kurumdan alınmış referans belgesinin sunulmasının istendiği,

 

            Anılan istekli tarafından PTH kiti teklif edilen cihazda çalıştığını tevsik eden referans belgeleri ile anılan hormonun kullanıma hazır kitler arasında olduğunu tevsik eden orijinal dokümanların idareye sunulduğu görülmüştür.

           

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde; İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.”  hükmü,

 

Mal Alımı  İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesinde;

 

“İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

 

Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) Adaylar veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

idarelerce tamamlatılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Anılan Kanun hükmü gereğince; idarelerce, isteklilerin tekliflerinde açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili gerekli bilgi ve belge isteklilerden istenebilecek, ancak, istenen bilgi veya belgeler geçerli olmayan bir teklifi geçerli hale getirme veya teklif fiyatında değişiklik yapma sonucuna yönelik olamayacaktır. Anılan Yönetmelik düzenlemesi gereğince; idarelerce, ihale dokümanında istenen ve istekli tarafından sunulmuş olan belgelerdeki eksiklikleri tamamlatmaya yönelik olarak bilgi/belge tamamlatma müessesine başvurulabilecektir.

Başvuru konusu ihalede, sunulmuş olan bir belgedeki eksikliğin tamamlatılması mevcut  olmadığından belge tamamlatma müessesi söz konusu olmayıp, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihaz ve kitlerinin idarece aranan teknik kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunda net olmayan bir hususun netleştirilmesine yönelik olarak referans belgesi ve orijinal katalog istendiği anlaşılmış olup idarece tesis edilen işlem uygun olmayan bir teklifi uygun hale getirme ve teklif fiyatında değişiklik yapmaya yönelik olmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul