• Karar No: 2007/UM.Z-1796
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :89
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1796
Şikayetçi:
 Dia Mar Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti., Rıfkı Tongsir Cad. Dik Sokak 15/5 İdealtepe/İSTANBUL(ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği, Osmaniye Köyü Mevkii SİNOP
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.05.2007 / 13677
Başvuruya konu ihale:
 2007/30405 İhale Kayıt Numaralı “Hemodiyaliz Sarf Malzeme Alımı (1. Kalem Diyalizör Takımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.05.2007 tarih ve 07.03.21.0063/2007-26 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 13.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hemodiyaliz Sarf Malzeme Alımı” ihalesinde1. Kalem Diyalizör Takımı alımına ilişkin olarak Dia Mar Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’nin 10.05.2007 tarih ve 13677 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Sinop Atatürk Hastanesi tarafından 13.04.2007 tarihinde yapılan hemodiyaliz sarf malzemesi ihalesinin kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonra 25.04.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları, ancak idarenin şikayetlerini uygun bulmadığı,

 

İdareye sundukları şikayet dilekçesi ve daha sonra İdari Şartnamede yaptıkları incelemede İdari Şartnamenin 45.3 maddesinin boş bırakıldığı, 53.1 maddesinde işin tamamlanma süresinin 31.12.2006 yazıldığı , mal alımı ihalesi olmasına rağmen teklif mektubu örneğinin 8 madde olması gerekirken 7 maddelik teklif mektubu örneğinin sunulduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 17.05.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin hiç tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul