• Karar No: 2007/UM.Z-1798
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :92
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1798
Şikayetçi:
 Bursa Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. Paz. A.Ş., Gürsu Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Cad. No:4 Gürsu/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Savunma Bakanlığı Bursa İç Tedarik Bölge Başkanlığı, Dikkaldırım Cad. Çekirge /BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.04.2007 / 11745
Başvuruya konu ihale:
 2006/193805 İhale Kayıt Numaralı “Et Alımı (Sığır Gövde Eti Karkas, Koyun Gövde Eti Karkas, Dondurulmuş Lop Kemiksiz Sığır Eti)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.05.2007 tarih ve 07.02.72.0092/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Milli Savunma Bakanlığı Bursa İç Tedarik Bölge Başkanlığı’nca 20.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Et Alımı (Sığır Gövde Eti Karkas, Koyun Gövde Eti Karkas, Dondurulmuş Lop Kemiksiz Sığır Eti)” ihalesine ilişkin olarak Bursa Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. Paz. A.Ş.’nin 29.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.04.2007 tarih ve 11745 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale ilanında işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı istenmesine ve firmalarınca bu belgenin verilmemesine karşılık, ihale dışı bırakılma kararında bu hususun gerekçe olarak ortaya konulmamasının rekabeti engellediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemleri neticesinde başvuru sahibi isteklinin teklifinin, idari şartnamenin 7.3.4 maddesi uyarınca sunulan ISO 9000 serisi kalite sistem belgesinin geçerlilik süresinin, ihale tarihi itibariyle dolduğu tespit edildiğinden ihale dışı bırakıldığı, buna karşılık başvuru sahibi tarafından, ihale ilanında işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının istendiği halde, firmalarınca bu ruhsatın verilmediği ve söz konusu ruhsatın verilmemesine karşılık ihale dışı bırakılma gerekçesi olarak bu durumun dikkate alınmamasının rekabeti engellediği hususu itirazen şikayet konusu edilmektedir.

 

İdare tarafından hazırlanan ihale ilanının 4.1.2.3 maddesi ile idari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı 7.1. (r) maddesinde, “Alım konusu etlerin üretildiği tesise ait; 05 Ocak 2005 gün ve 25691 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına dair Yönetmeliğe göre Çalışma İzin Belgesi,  27 Ağustos 2004 gün ve 25566 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; "Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğe" göre Gıda Üretim İzin Belgesi (Gıda Üretim Sertifikası), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Mahalli İdareler tarafından düzenlenen Gıda Sicili Belgesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sunulacaktır.

 

Söz konusu belgelere ilişkin olarak, istekli kırmızı et ve et üretimi tesisinin sahibi değil ise;

 

a. Tesis 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre kiralanmış ise; kira sözleşmesi ile kiralama kanunu gereğince, kiralanan tesisin kendi malı sayılması halini düzenleyen ve ihale ilk ilan tarihine kadar tesisin kiralarının ödendiğine dair belgeler ile birlikte bu tesise ait: 05 Ocak 2005 gün ve 25691 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına dair Yönetmeliğe göre Çalışma İzin Belgesi, 27 Ağustos 2004 gün ve 25566 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğe göre Gıda Üretim İzin Belgesi (Gıda Üretim Sertifikası), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Mahalli İdareler tarafından düzenlenen Gıda Sicili Belgesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sunulacaktır.

 

b. 818 sayılı Borçlar Kanunu Hükümlerine göre kiralanmış ise; … Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Mahalli İdareler tarafından düzenlenen Gıda Sicili Belgesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sunulacaktır.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İhale dosyası kapsamında “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” sunmayan istekliler incelendiğinde, başvuru sahibi istekli ile birlikte, Erşan Et ve Et Ürün. A.Ş.’nin ve Van Et Entegre Et San. A.Ş.’nin fason üretim sözleşmesi yapmış olduğu Çelikler Turizm ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin söz konusu ruhsatı sunmadıkları, ayrıca Birlik Gıda Hayv. Ltd. Şti.’nin bu düzenleme kapsamında “Gıda Üreten İşyerlerine Ait Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi” adı altında bir belgeyi sunduğu, buna karşılık söz konusu “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” belgesinin sunulmaması nedeniyle, idare tarafından hiçbir isteklinin ihale dışı bırakılmadığı belirlenmiştir.

 

İhalenin birinci kısmı üzerinde bırakılan Erşan Et ve Et Ürün. A.Ş.’nin, söz konusu işyeri açma ve çalışma ruhsatını sunmaması ile ilgili olarak alınan ihale komisyonu kararında özetle, adı geçen isteklinin işyeri açma ve çalışma ruhsatını sunmadığının tespit edildiği, konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İç Tedarik Bölge Başkanlığından görüş sorulduğu, alınan görüş yazısında 5.1.2005 tarih ve 25691 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” kapsamında verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatının 2005 yılı itibariyle kurulmuş olan tesisler için aranmasının gerekli olduğu, söz konusu firmanın 2005 yılından önce kurulduğu, ruhsatlandırmasını da bu yönetmelikten önce yaptığı için kazanılmış hakların halen geçerli olacağının değerlendirildiği, ilgili firmanın sunmuş olduğu çalışma izin belgesinin yeterli olacağı ve teklifin değerlendirmeye alınmasının uygun olacağına karar verildiği hususları belirtilmiştir.

 

05.1.2005 tarih ve 25691 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına dair Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin (t) bendinde “Çalışma İzni” kavramı için, “Gayri sıhhi müessese ruhsatı almış, yetkili merci tarafından uygun görülen projelerine göre yapılmış ve belgeleri ile yerinde yapılan inceleme sonucu uygun görülen tesisin faaliyete geçmesi için yetkili merci tarafından verilen izin belgesini ifade eder“ ve aynı yönetmeliğin (ş) bendinde tanımlanan “Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatı“ kavramı için ise, “Çevresinde bulunanlara fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve doğal kaynakların kirlenmesine neden olabilecek müesseselere ilgili merci tarafından verilen ruhsatı ifade eder“ hükmü yer almaktadır.

 

Anılan yönetmeliğin, “Müracaat ve İzin İşlemleri” ana başlıklı ikinci bölümünde “Çalışma İzni” alabilmek için gerekli belgelerin ne olduğunun ortaya konulduğu, ilgili yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) bendinde ise, söz konusu Çalışma İzin Belgesini alabilmek için Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatı’nın veya noter onaylı nüshasının sunulmasının gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Buna karşılık, 10.8.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin (b) bendinde “Gayrisıhhi müesese” kavramı için, “Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri ifade eder” ve aynı yönetmeliğin (n) bendinde tanımlanan “İşyeri açma ve çalışma ruhsatı” kavramının ise, “Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni” hükmü yer almaktadır.

 

İhale dokümanında şikayet konusu edilen düzenlemeler ve anılan yönetmelik hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, Çalışma İzin Belgesi alabilmek için tesis sahibi tarafından önceden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının alınmış olması ve alınmış bulunan bu belgenin diğer istenen belgeler ile birlikte ilgili idareye (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü) sunulması gerekmektedir. Buna göre, Çalışma İzin Belgesi’nin, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nı kapsadığı belirlenmiştir.

 

Dolayısıyla, şikayete konu edilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın, Çalışma İzin Belgesi ile birlikte istenmesine yönelik düzenlemenin yerinde olmadığı, söz konusu belgeyi kapsayan Çalışma İzin Belgesinin istenmesinin yeterli olduğu, diğer taraftan nihai olarak bu şekilde yapılan düzenlemenin de tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinde sonuca etki etmediği anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, ihale dokümanında isteklilerden istenen Çalışma İzin Belgelerinin, ihaleye katılan tüm istekliler tarafından sunulduğu görüldüğünden, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının ayrıca sunulmasının zorunlu olmadığı, dolayısıyla idare tarafından bu doğrultuda gerçekleştirilen tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin uygun olduğu, yapılan şikayetin yerinde olmadığı soncuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul