En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1799
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :95
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1799
Şikayetçi:
 Birleşim Tıbbi Malzemeler San. ve Tic. Ltd. Şti., Av.Aynur Çetin 1593/1 Cumhuriyet İşhanı 15/336 Bayraklı/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Karşıyaka Devlet Hastanesi Baştabipliği, Anadolu Caddesi, No: 382 35520 Karşıyaka/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.05.2007 / 12819
Başvuruya konu ihale:
 2007/7231 İhale Kayıt Numaralı “105 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (97. Kalem - Dezenfektan Klor Tablet)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.05.2007 tarih ve 07.02.99.0105/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karşıyaka Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 23.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “105 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (97. Kalem - Dezenfektan Klor Tablet)” ihalesine ilişkin olarak Birleşim Tıbbi Malzemeler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 10.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.05.2007 tarih ve 12819 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Dilekçede adı geçen ve izinsiz üretim yaptığı iddia edilen firma için gerekli incelemenin yapılabilmesi için başvuru dilekçesinin bir örneğinin Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sözkonusu ihaleye teklif verdikleri ancak 97. kalemde teklifi idari şartnamede istenilen yeterlik kuralları ile teknik şartnameyi karşılamayan teklifin yeterli görüldüğü bunun mevzuata ve ihale dokümanına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin 7.3.3. maddesinde, “Uluslar Arası Kurallara Uygun Şekilde Akredite Edilmiş Kalite Kontrol Kuruluşları Tarafından Verilen Sertifikalar” başlığı altında  Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ile Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği Kapsamına giren cihazlar için ilgili Yönetmelikler kapsamında öngörülen belgelerin verileceğinin belirtildiği, bu Yönetmelikler kapsamında olmayan malzemeler için ise TSE veya CE veya vb. belgelerin verilmesi gerektiğinin belirtildiği, iddia konusu ürüne ilişkin olarak EC belgesi ile Sağlık Bakanlığından alınmış Üretim yeri izin belgesinin bulunduğu, ihale dokümanında ürünün yeterliği için başkaca bir belgenin de istenilmediği dikkate alındığında başvuru konusu iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte iddia konusunun bir firmanın izinsiz olarak biyosidal ürün ürettiğine ilişkin olduğundan adı geçen firma ile ilgili olarak gerekli incelemenin yapılabilmesi için başvuru dilekçesinin bir örneğinin Sağlık Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

 

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2- Dilekçede adı geçen ve izinsiz üretim yaptığı iddia edilen firma için gerekli incelemenin yapılabilmesi için başvuru dilekçesinin bir örneğinin Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul