• Karar No: 2007/UM.Z-1802
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :98
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1802
Şikayetçi:
 Ene Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti., İzzetpaşa Mahallesi Vefa Poyraz Cad. Çam Sokak Avrasya Han No:1 K.3 Şişli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Keşan Devlet Hastanesi, 22800 Keşan/EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.04.2007 / 11763
Başvuruya konu ihale:
 2007/9357 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 557.250 Test Otoanalizör Kiti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.05.2007 tarih ve 07.02.73.0063/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Keşan Devlet Hastanesi’nce 19.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 557.250 Test Otoanalizör Kiti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ene Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.04.2007 tarih ve 11763 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İdari Şartnamenin 7.1.o maddesinin A-1 alt maddesinde istenilen Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi Veri Tabanı Belgesi olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Söz konusu belge ile ilgili olarak Distribütör firmanın (Med-Kim) 137779 sayılı başvurusunun bulunmakta olup, konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü ile yapılan görüşmede başvuruların değerlendirildiği ve bir çok firmaya henüz sıranın gelmediği, bu işlemlerin uzun sürmesi nedeniyle Şartnamelerinde bu belgeyi isteyen İdarelerin konu ile ilgili olarak kendilerine başvuruda bulunabilecekleri, firmaların başvuru numaralarının, belgelerin tamamı firmalara ulaştırılana kadar yeterli olabileceği yönünde olduğu, Sağlık Bakanlığına evrakla ilgili başvuruların yapılmış olduğu ve yapılan sıralamaya göre evrakların gönderilmesini bekledikleri, teklif ettikleri cihaz ve kitlerin Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesine sahip olan ürünler oldukları ve SEİS onayı ve kaydının bulunduğu, Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi Veri Tabanına Kayıt yetkisinin SEİS’te de bulunduğu,

 

Kaldı ki, ihale esnasında SEİS’in evrakının kabul gördüğü, kabul görmemesi halinde firmalarının ihale dışı bırakılması gerektiği yada daha sonra ihale dışı bırakılmalarına karar verilmesi durumunda da ihaleden sonra İdari Şartnamenin 7.5.5 maddesinin eksiklik olarak değerlendirilerek firmalarından izahat istenilmesinin anlaşılamadığı, 22.03.2007 tarihinde gerekli bilgi ve belgelerin gönderildiği,

 

Sağlık Bakanlığına başvuruları bulunmasına, teklif edilen cihaz ve kitlerin kontrol belgesi ve SEİS belgeleri bulunmasına, Avrupa standartlarına uygun olduklarına dair belgesi olmasına ve en avantajlı teklif olmalarına rağmen teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

19.03.2007 tarihinde ihale komisyonu tarafından 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca teklif zarfların açılarak teklif fiyatlarının açıklanmış,

 

İhale Komisyonu tarafından 19.03.2007 tarihinde düzenlenen 1 nolu Tutanakla;

“Ene Tıbbi Malz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Ltd.’nin;

1-İdari Şartnamenin 7.1.o.A.1 maddesinde belirtilen Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi Veri Tabanı Belgesinin ihale işlem dosyasında mevcut olmadığı,

2-İdari Şartnamenin 7.5.5 maddesine göre “Bu şartnamede belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde, yurtdışından sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirtilen tercümelerinin TC. Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur” denildiği, bu nedenle cihazın teknik özelliklerini ihtiva eden orijinal kataloglarının yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş ve noterce onaylanmış kataloglarla birlikte evrakların komisyona teslim edilmesi için firmaya yazı yazılmasına” karar verilmiş,

 

İdarenin 19.03.2007 tarih ve 427 sayılı yazısı ile Ene Tıbbi Malz. San. Tic. Ltd. Şti.’den “Cihazın teknik özelliklerini ihtiva eden orijinal kataloglarının yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş ve noterce onaylanmış orijinal kataloglarla birlikte yazılı belgelere dayalı olarak, yazının tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde izahatta bulunulmasının” istenilmiştir

 

Anılan firma tarafından İdareye verilen katalog tercümelerinin incelenmesi neticesinde 23.03.2007 tarihinde ihale komisyonu tarafından düzenlenen 2. Tutanakta;

“Cihazın özelliklerini ihtiva eden orijinal katalogların tercümesinin geldiği ve komisyonca değerlendirildiği,

Teknik Şartnamenin C.1 maddesinde ‘Cihazın test kapasitesinin İSE hariç fotometrik ölçüm olarak en az 600 test, ISE ünitesi ile birlikte saatte en az 800 test olmalıdır’ denildiği, Ene Ltd. Şti.’nin teklif ettiği Konelab 60İ otoanalizör cihazının tercüme edilmiş katalogunda “Konelab 60İ modeli içindeki Na+, K+ ve Cl- elektrotları içerir. Talep üzerine Li+, Ca2 ve pH elde edilebilir. Programlanmış testle 200 olabilir” denildiği,

Bu durumda teklif edilen Konelab 60İ cihazının ISE hızının Şartnamenin C maddesinin C.1 bendine uymadığı, yavaş kaldığı” belirtilmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından 23.03.2007 tarihinde düzenlenen 3 No’lu Tutanak ta “Ene Ltd. Şti.’nin vermiş olduğu açıklamaların değerlendirildiği, İdari Şartnamenin 7.1.o.A.1 maddesinde belirtilen Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi Veri Tabanı mevcut olmadığı, Tutanak 2’de belirtilen ilgili firmanın izahatının yeterli olmadığından değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği” belirtilmiştir.

 

26.03.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile de “Ene Ltd. Şti.’nin verdiği açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmiş olup, İdari Şartnamenin 7.1.o.A.1 maddesinde belirtilen Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi Veri Tabanı Belgesi mevcut olmadığı ve tutulan Tutanaklara istinaden firmanın izahatı yeterli olmadığından değerlendirme dışı bırakılmasına, ihalenin Özel Nesil Lab Sis. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına” karar verildiği, komisyon kararının 30.03.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı anlaşılmıştır.

 

30.03.2007 tarih ve 493 sayılı kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine postayla gönderildiği, söz konusu yazıda; “İdari Şartnamenin 7.1.o.A.1 maddesinde belirtilen Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi Veri Tabanı Belgesi mevcut olmadığı ve tutulan Tutanaklara istinaden firmanın izahatı yeterli olmadığından değerlendirme dışı bırakıldığının” belirtildiği görülmüştür. Ancak İhale komisyonunca düzenlenen söz konusu tutanakların başvuru sahibi tarafından bilinemeyeceği göz önünde bulundurulduğunda anılan firmanın teklifinin aynı zamanda teklif ettiği cihazın Teknik Şartnameyi karşılamadığından kaynaklı olarak da teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığına ilişkin tespitinden haberdar olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Nitekim, başvuru sahibinin İdareye verdiği 09.04.2007 tarihli şikayet dilekçesinde özetle; “İdari şartnamenin 7.1.o.A.1 maddesinde belirtilen Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi Veri Tabanı Belgesi ile ilgili olarak distribütör firmanın (Med-Kim) Sağlık Bakanlığına başvurusunun bulunduğu, yapılan sıralamaya göre evrakların gönderilmesinin beklenildiği, teklif edilen cihaz ve kitlerin Sağlık Bakanlığı kontrol belgesine sahip olan ürünlerden olup, SEİS onayı ve kaydının bulunduğu, Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi Veri Tabanına kayıt yetkisinin SEİS’ te de bulunduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği cihazın Teknik Şartnamenin C.1 maddesini karşılamadığı, ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği” iddiasında bulunulmuş, firmalarının Teknik Şartnameden kaynaklı elenmesine ilişkin herhangi bir beyanda bulunulmamıştır.

 

İdarenin 13.04.2007 tarih ve 582 sayılı şikayete cevabına ilişkin yazıda; başvuru sahibinin ilk iddiası dokümana itiraz olarak değerlendirilmiş ve şikayet başvurusu uygun bulunmamış, ikinci iddiası ise ihale üzerinde kalan firmanın ihale dokümanını karşılayan cihazı vermesi gerektiği, dokümanda belirtilen hususların dışına çıkılması halinde yapılması gereken işlemlerin dokümanda belirtildiği, söz konusu hususun sözleşmenin uygulanması ile başlanacağı belirtilerek şikayet başvurusu uygun bulunmamış ve söz konusu yazı 14.04.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmiştir. Başvuru sahibinin Kuruma yaptığı itirazen şikayet başvurusunda ihale üzerinde kalan firmanın teklif ettiği cihazın Teknik Şartnameyi karşılamadığına ilişkin iddiaya yer vermemiştir.

 

Öncelikle; başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın Teknik Şartnamenin ilgili maddesini karşılayıp karşılamadığı hususunda yapılan incelemede;

 

Kit Karşılığı Otoanalizör Cihazı Teknik Şartnamenin “Kit İle Birlikte Cihazın Vazgeçilmez Teknik Özelliklerinin” düzenlendiği C.1 maddesinde “Cihazın test kapasitesi ; ISE hariç fotometrik ölçüm olarak en az saatte 600 test, ISE ünitesi ile birlikte saatte en az 800 test olmalıdır” düzenlemesini içermektedir

 

Başvuru sahibi firmanın teknik şartnamenin C.1 maddesini karşılayıp karşılamadığı hususunda 04.05.2007 tarih ve 6025 sayılı yazı ile teknik görüş istenilmiş anılan, 21.05.2007 sayılı yazı ile alınan teknik görüşte; “Konelab 60İ model cihazın ISE ile birlikte 780 test hızına ulaştığı, Konelab 60İ model cihazın Teknik Şartnamenin C.1 maddesini karşılamadığı” belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin ilgi maddesini karşılamaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden anılan firmanın Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi Veri Tabanı Belgesinin ihale işlem dosyasında mevcut olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması iddiasına ilişkin bir inceleme yapılmasına gerek görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; İdarece başvuru sahibinin teklif ettiği ürünün Teknik Şartnamenin C.1 maddesini karşılamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Söz konusu ihale 557.250 test kit karşılığı otoanalizör cihazı alımı olup,

 

İdari şartnamenin 18 inci maddesinde “İstekliler tekliflerini, toplam bedel üzerinden vereceklerdir. (Götürü bedel teklif mektubunun altına teklif ettikleri birim fiyat teklif cetveli eklenecektir.) İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir” hükmü yer almakta olup ihaleye teklif veren firmaların götürü bedel teklif mektubu ekinde birim fiyat teklif cetveli yer almaktadır.

 

Kamu ihale Genel Tebliğinin “H. Kit Karşılığı Cihaz Alımı”nın düzenlediği maddesinin 5 inci paragrafının üçüncü alt maddesinde;“Sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek hukuki sorunların önlenmesi için tekliflerin birim fiyat olarak alınması; yüklenici ile toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme yapılması gerekmektedir” denilmektedir.

 

Söz konusu ihalenin götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi anılan Tebliğ hükmüne aykırı olduğu gibi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkılmasının idarenin ihtiyacı olmasa da teklif edilen tüm kitlerin alınması zorunluluğunu doğuracağından 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin gerçekleşmesini engelleyebileceğinden belirtilen düzenleme ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul