• Karar No: 2007/UM.Z-1803
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :99
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1803
Şikayetçi:
 Denizhan Medikal, Sümer Mah. 100 Sok. No:1 S.Elitaş Apt. K:1 D:1 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Yenibaraj Mah. H.Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.04.2007 / 11939
Başvuruya konu ihale:
 2007/26034 İhale Kayıt Numaralı “78 Kalem Laporoskopik Cerrahi Tıbbi Sarf Malzemeleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.05.2007 tarih ve 07.02.77.0134/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 25.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “78 Kalem Laporoskopik Cerrahi Tıbbi Sarf Malzemeleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Denizhan Medikal’ in 04.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.04.2007 tarih ve 11939 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlem olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 25.04.2007 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılacak olan “78 Kalem Laporoskopik Cerrahi Tıbbi Sarf Malzemeleri Alımı” ihalesinde teknik şartname incelendiğinde Autosuture ile Ethıcon markalara ihalenin belirli oranlarda paylaştırıldığı dolayısıyla idarenin Kamu İhale Kanunu ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı teknik şartname düzenlediği,

 

2) İdareye yaptıkları itiraza idarenin olumlu cevap verdiği ancak yine de uluslararası literatürde yayınlanmış klinik çalışmaları istedikleri,

 

3) İdarenin ihtiyacından fazla alım yaparak Kurumun zarara uğratıldığı, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde istemlerin klinik şefleri ya da belirlemiş olduğu uzman hekim tarafından yapılmasına rağmen Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bunun böyle olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

             Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

              İnceleme konusu ihalenin, T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 25.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “78 Kalem Laporoskopik Cerrahi Tıbbi Sarf Malzemeleri Alımı”  işi olduğu anlaşılmıştır.

 

               İdari şartnamenin 7.3.3.(a) maddesinde; “İstekliler tekliflerinde mutlaka vermeyi taahhüt ettikleri malzemelerin markasını belirteceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

              Yapılan incelemede; ihaleye katılan 5 isteklinin 78 kalem alıma ilişkin olarak değişik kalemlere Autosuture, Lina Medical, Serag Wiessner, Ethıcon, Conmed, Johnson&Johnson, Vectec ve A.M.I. markaları teklif ettiği anlaşılmıştır. Şikayetçinin, “Autosuture ile Ethıcon markalara ihalenin belirli oranlarda paylaştırıldığı”  iddiasına ilişkin olarak, henüz ihale sonuçlandırılmamış olmakla birlikte herhangi bir kanıtlayıcı bilgi ve belge ortaya koyamadığı ve tekliflerde başka markalarında teklif edilmiş olduğu anlaşıldığından söz konusu iddiaya ilişkin bir tespit yapılabilmesi mümkün olmamıştır.  

 

              Ayrıca, şikayetçi firmanın 04.04.2007 tarihinde dokümana ilişkin olarak  yaptığı şikayet başvurusuna, idare tarafından 12.04.2007 tarihinde cevap verilmiş olup hazırlanan rapora göre şikayetçinin pek çok talebi yerinde görülmüş ve yapılan şikayetler doğrultusunda da 13.04.2007 tarih ve 2327 sayılı  zeyilname düzenlendiği anlaşılmıştır. 

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu ihaleye ilişkin düzenlenen idari şartnamenin “mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.3  maddesinde;

 

           “7.3.(c). İştirakçi firmalar ürünlerine ait uluslar arası literatürde yayınlanmış klinik çalışmalarla ilgili dokümanları ve bu dokümanların Türkçe çevirilerinin noter onaylı suretini ihale dosyalarında belgelemelidir.

 

          7.3.(d). İstekliler vermeyi taahhüt ettikleri malzemenin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.04.2006 tarih ve 7091 sayılı 2006/43 no’ lu genelgesinin 15.maddesi gereğince hangi sınıfa girdiğini tekliflerinde beyan edeceklerdir ve hangi sınıfa giriyorsa verecekleri CE belgeleri ile ilgili açıklayıcı doküman aşağıya çıkarılmıştır.” düzenlemeleri,

 

          “Uluslar arası kurallara uygun şekilde akretide edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” başlıklı 7.3.2. maddesinde ise; “Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.04.2006 tarih ve 7091 sayılı 2006/43 no’ lu genelgesinde belirtilen, AT sertifikası/sertifikaları (EC sertifikası CE belgesi) verilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır. 

 

           14.05.2007 tarih ve 6423 sayılı Kurum yazısıyla Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden; “Firmalardan ürünlere ait uluslar arası literatürde yayınlanmış klinik çalışmalarla ilgili dokümanlar istenilip istenilemeyeceği, bu durumun rekabeti engelleyip engellemediği hususunda”  teknik görüş sorulmuştur.

 

           Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün cevabi yazısında;

 

         “Laporoskopi Cihazı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen bir cihaz olup bu cihaz ile birlikte kullanılan sarf malzemesi niteliğindeki malzemeler de Tıbbi Cihaz  Yönetmelikleri kapsamında değerlendirilir.

 

          Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri bir tıbbi cihazın piyasaya arzından (belgelendirilmesinden) önce klinik araştırma yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Klinik araştırma sonuçları söz konusu tıbbi cihazın teknik dosyasında mevcut olmalıdır. Ancak Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinde, klinik araştırma sonuçlarının ulusal ya da uluslar arası literatürde yayımlanmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.” denilmiştir. 

 

           4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde isteklilerin yeterliklerinin belirlenebilmesi için, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlikle ilgili istenecek belgelerin sayıldığı, bu belgelerin idarelerce istenilmesi durumunda uyulması gereken esas ve usullerin Yönetmelikte açıklandığı, ayrıca tip idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde idarelerce istenecek ilave bilgi ve belgelerin 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar başta olmak üzere ilgili Kanunlara ve mevzuata aykırı olmaması gerektiği belirtilmiştir.

 

           İdari şartnamede isteklilerden teklif edilen ürünlere ilişkin “CE belgesi” istenildiği ve teknik görüşteki “Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri bir tıbbi cihazın piyasaya arzından (belgelendirilmesinden) önce klinik araştırma yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Klinik araştırma sonuçları söz konusu tıbbi cihazın teknik dosyasında mevcut olmalıdır.” açıklaması birlikte değerlendirildiğinde, ayrıca isteklilerden ürünlerine ait uluslar arası literatürde yayınlanmış klinik çalışmalarla ilgili dokümanlar ve bu dokümanların Türkçe çevirilerinin noter onaylı suretinin mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin bir belge olarak istenilmesine gerek olmadığı, bu şekliyle yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine belirtilen rekabet ilkesine aykırılık teşkil edeceği sonucuna varılmıştır. 

 

          3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

          4734 sayılı Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü bulunmaktadır. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde de aynı hükme yer verilmiştir.

 

           İdarece ihtiyaç duyulan alımın miktarının nasıl tespit edileceği ve alıma ilişkin olarak istemin şeklinin nasıl olacağı idarenin kendi iç işleyişini ilgilendiren bir konu olup bu konuda Kanun hükmü gereğince sorumluluğun idareye ait olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

           Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlem olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul