• Karar No: 2007/UM.Z-1804
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :100
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1804
Şikayetçi:
 Al Nalburiye Hırdavat Tic. ve San. Ltd. Şti., Kürekçiler Cad., No:35-37 34420 Karaköy / İSTANBUL (Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü, M.Nezihi Özmen Mah., Kasım Sokak, No: 62 34010 Merter Güngören/İSTANBUL (Avr)
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.04.2007 / 11855
Başvuruya konu ihale:
 2007/15298 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif İnşaat Malzemesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.05.2007 tarih ve 07.02.74.G022/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü’nce 08.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif İnşaat Malzemesi” ihalesine ilişkin olarak Al Nalburiye Hırdavat Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 23.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.04.2007 tarih ve 11855 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; istekli olarak katıldıkları ve en avantajlı teklifi verdikleri ihalede, teklif mektubunda teklif ettikleri bedelde kuruşlu ifadenin yanlış yazıldığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği ve ihalenin daha yüksek bir bedelle başka bir firmaya verilerek idarenin zarara uğratıldığı, ihalenin iptal edilmesi istemiyle yaptıkları başvurunun idarece reddedildiği, yazılım hatası gerekçe gösterilerek ihale dışı bırakılmalarının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “216 Kalem Muhtelif İnşaat Malzemesi Alımı” işi olduğu, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21.1 inci maddesinde ise bu ihalede işin tamamı için teklif verilebileceği belirtildikten sonra, 36 ncı maddesinde ise ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenleme yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin sunduğu teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin incelenmesinden; "Birim Fiyat Teklif Mektubu"nun 8.maddesinde: " İhale konusu işin tamamını teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç 140859.510 YTL yüzkırkbin sekizyüzellidokuz ytl beşyüzon yeni kuruş bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz." denildiği, İhale Komisyonu tarafından da teklif mektubunun uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun”unun 1 inci maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir.” Hükmü, “Türk Lirası ile Yeni Türk Lirası arasında değişim oranı ve Yeni Kuruşa tamamlama” başlıklı 2 nci maddesinde “Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (1 YTL) değişim oranı esas alınır.

 

            Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan maddenin gerekçesinde ise “Madde ile, Türk Lirası yeni para birimi olan Yeni Türk Lirasına dönüştürülmüş ve Türk Lirasından altı sıfır kaldırılarak, bir milyon Türk Lirası eşittir bir Yeni Türk Lirası (1.000.000 TL = 1 YTL) değişim oranında yeni bir değer getirilmiştir.

 

            Mal ve hizmetlerin fiyatları bir Yeni Kuruşun altında olabileceği gibi, bir Yeni Kuruşun altındaki değer küsuratlı olarak da belirlenebilecektir. Vergiler, yabancı para alım satımı ve benzeri belli sabit sayılarla çarpım yapılarak elde edilen sonuç üzerinde tahakkuk, tahsil ve ödeme işlemlerinde, işlem sonuçları da bir Yeni Kuruşun altında veya değer küsuratı bir Yeni Kuruşun altında olabilecek şekilde sonuç verebilecektir.

 

            Tamamlama işlemlerinin birim fiyatlarda değil, işlem sonuçlarında ve ödeme aşamasında gerçekleştirilmesi ve ödeme kayıtlarının virgülden sonra en çok iki hane ile yapılmasının amaçlandığı bu maddede; Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında bir Yeni Kuruşun altındaki tutarları ödemeye olanak verecek madeni para bulunmaması nedeniyle, yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir üst Yeni Kuruşa tamamlanması, yarım Yeni Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmaması yönünde düzenleme getirilmiştir. Bu düzenleme doğrultusunda, sayısal işlem yapan elektronik cihazların ve bilgisayar yazılımlarının yenilenmesi gibi bazı teknik güçlüklerin de önüne geçilmiş olunacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında da; “Bu Kanunun uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermeye ve...görev alanlarına giren konularda düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı....yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Bu hükme dayanarak 5083 sayılı Kanun gereğince 01.01.2005 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirası uygulamasının başlaması nedeniyle, genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin her türlü gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve ödenmesi ile bu işlemlerin muhasebe kayıtlarına alınmasında uyulacak usul ve esasları belirlemek ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek amacıyla Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce düzenlenen (Sıra No:21) Genel Tebliğin III nolu başlığın 3 üncü paragrafında; “ Belge ve cetvellerin Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden düzenlenmesinde veya belge ve cetvellerdeki Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinde, yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanacak, yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır. Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşümü ve Yeni Kuruşa tamamlama işlemleri birim fiyatlarda değil işlem sonuçlarında ve ödeme aşamalarında gerçekleştirilecektir." yolunda düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Anılan madde ile mal ve hizmetlerin fiyatlarının bir Yeni Kuruşun altında olabileceği, bir Yeni Kuruşun altındaki değerin küsuratlı olarak da belirlenebileceği, bu durumda, işlem sonuçlarının da bir Yeni Kuruşun altında veya değer küsuratı bir Yeni Kuruşun altında olabilecek şekilde sonuç verebileceği hususu göz önünde bulundurularak, tamamlama işlemlerinin birim fiyatlarda değil, işlem sonuçlarında ve ödeme aşamasında gerçekleştirilmesi ve ödeme kayıtlarının virgülden sonra en çok iki hane ile yapılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Başka bir anlatımla, yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir üst Yeni Kuruşa tamamlanması, yarım Yeni Kuruşun altındaki değerlerin ise dikkate alınmaması yönündeki düzenlemenin işlem sonuçlarıyla ilgili olduğu, birim fiyatlarla ilgili olmadığı anlaşılmaktadır.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun tekliflerin hazırlanması ve sunulması başlıklı 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Üçüncü Kısım Birinci Bölümünde teklif mektupları ve teminatlara ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, teklif mektuplarının şekli başlıklı 49 uncu maddesinde: “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır (standart formlar KİK018.0/M ve KİK019.0/M).

            Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

            a) Yazılı olması,

            b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

            c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

            d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

            e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

 

            Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

 

            Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin sunduğu birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin incelenmesinden; birim fiyat teklif cetvelinde yer alan birim fiyatların hepsinde kuruş hanesinin üç basamaklı olarak düzenlendiği, sonuçta toplam fiyatın da kuruş hanesinin üç basamaklı olarak belirtildiği ve 140,859.510 YTL olarak yazıldığı, birim fiyat teklif mektubunun 8.maddesinde: " İhale konusu işin tamamını teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç 140859.510 YTL yüzkırkbin sekizyüzellidokuz ytl beşyüzon yeni kuruş bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz." denildiği anlaşılmaktadır.

 

Anılan firma tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda teklif bedelinin rakam ile yazılan bölümünde 140859.510 YTL, yazı ile yazılan bölümünde yüzkırkbin sekizyüzellidokuz YTL (Yeni Türk Lirası), beşyüzon Yeni Kuruş olarak düzenlendiği, yeni kuruş hanesinin üç basamaklı olarak “510 şeklinde yazıldığı, bunun da 5 (beş) YTL 10 (on) yeni kuruş şeklinde anlaşılabileceği hususları tespit edilmiştir.

 

Bu durumda, yukarıda anılan mevzuat hükümleri göz önüne alındığında, başvuru sahibinin sunduğu birim fiyat teklif mektubunun uygun olmadığı gerekçesiyle idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmış ve başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

           

Açıklanan nedenlerle; 

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul