• Karar No: 2007/UM.Z-1805
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :101
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1805
Şikayetçi:
 Optronik Optik ve Elektronik Cihazlar Tic. ve San. Ltd.Şti. (Hukuk Danışmanlığı), Av.Gökhan Özbilgin Tunus Caddesi, No:65/10 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Maslak Sarıyer/İSTANBUL (Avr)
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.04.2007 / 999
Başvuruya konu ihale:
 G999 İhale Kayıt Numaralı “Düşük Vakumlu/değişken Basınçlı Taramalı Mikroskop Alımı ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.05.2007 tarih ve 07.02.55.G022/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nce 12.10.2006 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Düşük Vakumlu/Değişken Basınçlı Taramalı Mikroskop Alımı” ihalesine ilişkin olarak Optronik Optik ve Elektronik Cihazlar Tic. ve San. Ltd. Şti. (Hukuk Danışmanlığı)’nin 31.10.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.11.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin anılan ihalenin ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin iptali istemiyle idare mahkemesine dava açtığı, İstanbul 5.İdare Mahkemesinin 29.12.2006 tarih ve E:2006/3265, K:2006/1222 sayılı kararıyla “2577 sayılı Kanunun 15-1/e maddesi uyarınca dosyanın yetkili mercii olan Kamu İhale kuruluna tevdiine,” yönünde hüküm tesis edildiği belirtildiğinden, söz konusu davaya ilişkin adı geçen mahkeme kararının, dava dilekçesinin ve eklerinin Kamu ihale Kurumu´na gönderildiği, 12.04.2007 tarih ve 999 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan Hukuk Danışmanlığı’nın yazısı ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 

Dilekçenin bir örneğinin ilgisi nedeniyle YÖK’e Gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 12.10.2006 tarihinde yapılan “Düşük Vakumlu/Değişken Basınçlı Taramalı Mikroskop Alımı” ihalesine ilişkin olarak Optronik Optik ve Elektronik Cihazlar Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından anılan ihalenin ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin iptali istemiyle İstanbul 5.İdare Mahkemesinin E:2006/3265 sayılı dosyasında açtığı davanın, anılan mahkemenin 29.12.2006 tarih ve K:2006/1222 sayılı kararıyla sonuçlandığı ve anılan kararda “idari merci tecavüzü bulunduğundan dosyanın görevli idari merci olan Kamu İhale Kurumu’na gönderilmesi” yönünde hüküm tesis edildiği belirtildiğinden, söz konusu davaya ilişkin adı geçen mahkeme kararının, dava dilekçesinin ve eklerinin gönderildiği anlaşılmıştır.

 

12.10.2006 tarihinde yapılan söz konusu ihalede, “Düşük Vakumlu/Değişken Basınçlı Taramalı Mikroskop Alımı” ihalesine ve ihale sonrasında sözleşme imzalanmasına ilişkin işleme itiraz edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hukuk Danışmanlığı’nın 12.04.2007 tarihli dilekçesinin incelenmesi neticesinde; İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 12.1.02006 tarihinde yapılan “Düşük Vakumlu/Değişken Basınçlı Taramalı Mikroskop Alımı” ihalesine ilişkin olarak Optronik Optik ve Elektronik Cihazlar Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından anılan ihalenin ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin iptali istemiyle idare mahkemesine dava açıldığı, İstanbul 5.İdare Mahkemesinin 29.12.2006 tarih ve E:2006/3265, K:2006/1222 sayılı kararıyla;

 

“…Olayda, davalı idarece 12.10.2006 tarihinde yapılan Düşük Vakumlu/Değişken Basınçlı Taramalı Mikroskop Alımı ihalesinin bu ihale İçin hazırlanan idari şartnamenin 32.maddesi hükümlerine göre fiyat dışı unsurlar esasına göre yapıldığı halde, fiyat dışı unsurların dikkate alınmadığı, ihalenin değerlendirilmesi konuya ilişkin mevzuata ve idari şartnameye aykırı olarak yapıldığı ileri sürülerek ihalenin ve ihale sonrasında sözleşme imzalanmasına dair işlemin iptali istemiyle bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanun´un yukarıda değinilen maddeleri uyarınca, Kamu ihale Kurumu´na yapılacak itirazen şikayet baş vurusu, idari dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu başvuru yoludur, itirazen şikayet başvurusu hakkında, yetki/J makam olan Kamu ihale Kurulu´nca tesis edilmiş bir karar mevcut olmadıkça, idari başvuru yollarının tüketildiğinden söz edilemez. Bu durumda, ihalenin iptali istemi hakkında yetkili idari merciin henüz bir kararı bulunmaksızın ihalenin iptali istemiyle açılan davalarda, 2577 sayılı Kanunun yukarıda anılan 14 ve 15.maddeleri hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

 

Bu nedenle, idari başvuru yolu tüketilmeden açılan davada, idari merci tecavüzü nedeniyle dosyanın yetkili mercii olan Kamu ihale kurumuna gönderilmesine,

 

Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı Kanunun 15-1/e maddesi uyarınca dosyanın yetkili mercii olan Kamu İhale kuruluna tevdiine,” yönünde hüküm tesis edildiği belirtildiğinden, söz konusu davaya ilişkin adı geçen mahkeme kararının, dava dilekçesinin ve eklerinin Kamu ihale Kurumu´na gönderildiği anlaşılmıştır.

 

Mal Alımları İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığınca düzenlenen 13.04.2007 tarihli ön inceleme tutanağında: “Yukarıda ayrıntıları verilen itirazen şikayet başvurusu hakkında İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen ön inceleme konuları yönünden yapılan incelemede;

 

a)             Başvuru konusu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 20 nci maddesinin (f) bendi gereğince istisna kapsamında yapıldığı anlaşıldığından Kamu İhale Kurumunun görev alanında bulunmadığı,

b)             Başvuru sahibinin başvuru ehliyetini haiz olduğu,

 

c)              Şikayetçinin idareye şikayet başvurusunda bulunduğu; idarenin şikayet üzerine verdiği cevabın kendisine bildirildiği tarihi izleyen 15 (onbeş) gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken bu süreyi geçirdikten sonra 14.12.2006 tarihinde İdare Mahkemesine başvurduğu, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15/1-e maddesi uyarınca dilekçenin görevli idari mercie tevdiine karar verildiği, dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, ilgili mahkemeye başvurma tarihi, merciine başvurma tarihi olarak kabul edileceğinden 14.12.2006 tarihi itibariyle Kuruma yapılan başvurunun süresinde olmadığı,

 

d)      Başvuru dilekçesinin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına uygun olmadığı,

 

e)              Başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir.

 

Söz konusu itirazen şikayet başvurusuna ilişkin olarak incelemenin yapılması hususu”nun belirtildiği,

 

Buna istinaden düzenlenen 13.04.2007 tarihli ön inceleme raporunda ise:  “İdarece ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 20 nci maddesinin (f) bendi gereğince istisna kapsamında yapıldığı anlaşıldığından Kamu İhale Kurumunun görev alanında  bulunmadığı hususları tespit edilmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında; 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

            Başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı” hususunun belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kurumunun 13.04 2007 tarih ve 2007/AK.M.255.1 sayılı kararıyla: “Başvurunun itirazen şikayet başvurusu olarak incelenmesine” karar verilmesi üzerine de Mal Alımları İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığınca düzenlenen 15.05.2007 tarihli ön inceleme tutanağı ile söz konusu şikayet başvurusuna ilişkin olarak işin esasına geçildiği anlaşılmıştır.

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 12.1.02006 tarihinde yapılan “Düşük Vakumlu/Değişken Basınçlı Taramalı Mikroskop Alımı” ihalesine ilişkin olarak Optronik Optik ve Elektronik Cihazlar Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından anılan ihalenin ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin iptali istemiyle İstanbul 5.İdare Mahkemesinin E:2006/3265 sayılı dosyasında açtığı davanın, anılan mahkemenin 29.12.2006 tarih ve K:2006/1222 sayılı kararıyla sonuçlandığı ve anılan kararda “idari merci tecavüzü bulunduğundan dosyanın görevli idari merci olan Kamu İhale Kurumu’na gönderilmesi” yönünde hüküm tesis edildiği belirtildiğinden, söz konusu davaya ilişkin adı geçen mahkeme kararının, dava dilekçesinin ve eklerinin gönderildiği anlaşılmıştır.

 

12.10.2006 tarihinde yapılan söz konusu ihalede, “Düşük Vakumlu/Değişken Basınçlı Taramalı Mikroskop Alımı” ihalesine ve ihale sonrasında sözleşme imzalanmasına ilişkin işleme itiraz edilmektedir.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinden, Söz konusu ihalenin 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin 20 nci maddesinin (f) bendi gereğince pazarlık usulü ile 12.10.2006 tarihinde yapıldığı, Tekser Teknik Dan. Ser. Denz. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmasına karar verildiği, ihaleye teklif veren Optronik Optik ve Elektronik Cihazlar Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin itirazlarının reddedildiği, anılan firmayla 28.11.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

İdarece ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 20 nci maddesinin (f) bendi gereğince istisna kapsamında yapıldığı anlaşıldığından Kamu İhale Kurumunun görev alanında bulunmadığı hususları tespit edilmiştir.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında; 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 

Dilekçenin bir örneğinin ilgisi nedeniyle YÖK’e Gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul