• Karar No: 2007/UM.Z-1806
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :103
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1806
Şikayetçi:
 Mak Sağlık Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Cevizlidere Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:137/12 06520 Balgat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Devlet Hastanesi Muratdede Mah. Şehit Albay Karaoğlanoğlu Cad. No:1 20100 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2007 / 11543
Başvuruya konu ihale:
 2007/1742 İKN|li “Merkezi Sterilizasyon Sistemi Ünitesi Malzemeleri Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.05.2007 tarih ve 07.02.64.0184/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Devlet Hastanesi’nce 01.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Merkezi Sterilizasyon Sistemi Ünitesi Malzemeleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Beta Mak Sağlık Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.04.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 18.04.2007 tarih ve 11543 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İhale üzerinde bırakılan isteklinin “Cisa” marka ürünlerin Türkiye temsilciliğini yürüttüğü, anılan markanın 3 üncü kalemde istenen “kanullü ultrasonik yıkama cihazının” olmadığının bilindiği, ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu kalem için teklif ettiği cihazın markasının “Cisa” olarak belirtildiği, bu nedenle cihazla ilgili olarak teklif dosyasında açıklayıcı broşür, teknik belge vs. bulunmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen “buhar sterilizatör” cihazının teknik şartnamenin 1.1.1-3 üncü maddesinde istenen “Cihazın açılıp kapanması, çift taraflı pnömatik sistem ile sağlanmalıdır.” özelliğini sağlamadığı, yine 1.1.1-15 inci maddesinde yer alan “Kapı contası, kapağın buhar gücü ile itilerek emniyetli bir çalışma temin edilmelidir.” özelliğini sağlamadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın kapı contasının hava ile itildiği,

2- İhalenin 3 üncü kalemine teklif ettikleri cihaza ilişkin olarak idari şartnamenin 7.3.4/A maddesinde belirtilen kalite belgelerinin sunulmamış olması ve aynı kaleme teklif edilen cihaza ilişkin olarak yine idari şartnamenin 7.3.4/B maddesinde belirtilen AT sertifikası ve uygunluk beyanının bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa bu cihaza ilişkin olarak uygunluk beyanı sundukları ve bunun yeterli olduğu, ayrıca bu ürüne ilişkin olarak sundukları broşürde ISO 9001 sertifikasının logosunun bulunduğu ve hatta bu belgenin alındığı “Notified Body”nin adının da yer aldığı,

3- 22 kalemden oluşan sistem için teklif ettikleri cihazların çoğunun “Getinge” marka olduğu, bunun için bu marka bazında garanti verdikleri, ancak sistemin bütün bileşenleri için garanti vermedikleri için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- Başvuru sahibinin 1 inci iddiası ile ilgili olarak yapılan tespit ve değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.3-B maddesinde, “Teknik şartnameyi bire bir cevaplayan metin. (Şartnameye uygunluk belgesi-imzalı ve kaşeli olacak).” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından, 22 kalemden oluşan ihalenin 3 üncü kalemine “Cisa” marka cihaz teklif edildiği anlaşılmakta olup, başvuru sahibince teklif dosyası kapsamında “teknik şartnameye uygunluk beyanı” sunulduğu ve bu beyanda cihazın teknik şartname kriterlerini sağladığının belirtildiği görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin 1.1.1-3 üncü maddesinde; “Cihaz kayar kapılı ve iki duvar arasına monte edilebilen tipte olmalıdır. Cihazın kapısının açılıp kapanması, çift taraflı, pnömatik sistem ile sağlanmalıdır…” düzenlemesine yer verilmiştir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk beyanında teklif edilen cihazın bu özelliği karşıladığı belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 1.1.1-15 inci maddesinde; “…kapı contası, kapağa buhar gücü ile itilerek emniyetli bir çalışma temin etmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk beyanında teklif edilen cihazın bu özelliği karşıladığı belirtilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası muhteviyatında teklif edilen cihaza ilişkin olarak sunulan teknik dokümanın Türkçe’den başka bir dilde olması nedeniyle, söz konusu cihaza ilişkin bir teknik doküman sunulup sunulmadığı hususunda net bir sonuca ulaşılamamıştır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin, teknik şartnameye uygunluk beyanında, teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygun olduğunu belirttiği, bu itibarla, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır…” şeklideki düzenleme çerçevesinde ihale süreci sonunda imzalanan sözleşme neticesinde teslim alınan malın ihale dokümanına uygun olup olmadığının idarece ayrıca tespit edilmesi gerektiği ve buna ilişkin hukuki sorumluluğun idareye ait olduğunun açık olduğu, sonuç olarak başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2- Başvuru sahibinin 2 nci iddiası ile ilgili olarak yapılan tespit ve değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde;  “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar:

A- Teklif edilen sisteme ait parçalar için ulusal veya uluslararası standartlara uygunluk belgesi (TSE, ISO, TÜV, FDA vb.)

B- Teklif edilen cihazlar için AT sertifikası (EC sertifikası) ve uygunluk beyanı”,

 

Teknik şartnamenin 2.7.1.3 üncü maddesinde; “Teklif edilen ürünler yerli imalat ise; TSE belgesi, ithal ise İSO, TÜV, FDA, VDE, DİN vb. uluslararası standart belgesi firma teklifine eklenmelidir.”,

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İhale dosyasının tetkikinden, başvuru sahibi tarafından ihalenin 3 üncü kalemine ilişkin olarak sunulduğu anlaşılan “Boş ve Kanal (Lümen) Cihazlar için Sulama ile Ultrasonik Temizleme Sistemi” ürününe ilişkin “uygunluk beyanında”, ürünün “sınıf I” kapsamına girdiği ve 93/42/CEE sayılı direktife uygun olarak projelendirilip imal edildiği belirtilmiştir.

 

Sağlık Bakanlığının 2006/43 sayılı Genelgesinde de, “Sınıf I”e dahil cihazlar için “uygunluk beyanının” yeterli olduğu belirtilmiştir.

 

Diğer taraftan, söz konusu cihazın idari şartnamenin 7.3.4/A maddesinde belirtilen belgelerden birine sahip olup olmadığı ile ilgili olarak yapılan tetkikler neticesinde, her ne kadar başvuru sahibi bu ürüne ilişkin olarak sundukları broşürde ISO 9001 sertifikasının logosunun bulunduğu ve hatta bu belgenin alındığı “Notified Body”nin adının da yer aldığını belirtse de, ihale dosyasında bu meyanda bir belgeye rastlanmadığı gibi, başvuru sahibi tarafından sunulan teknik dokümanın Türkçe’den başka bir dilde sunulmuş olması nedeniyle, bu hususta net bir sonuca da ulaşılamamıştır.

 

Bununla birlikte;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin (b) bendinin 8. alt bendinde mesleki ve teknik yeterliğin belirlenebilmesi için istenecek bilgi ve belgeler arasında, “İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,” sayılmış ve bu bilgi ve belgelerin istenmesine ilişkin olarak: “…İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.”,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde; “İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların (deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgeler hariç), Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur…”,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XI inci maddesinde de;  “Mevcut uygulamada ihale dokümanında; amaca uygun herhangi bir ayrım yapmaksızın birbiri yerine kullanılması mümkün olmayan ürün standardına  yönelik belgeler ile üretici firmanın kalite yönetim sistemine ilişkin belgelerin birlikte istenildiği, herhangi bir standart belirlemesi veya belgelendirme  yapması söz konusu olmayan yabancı ülke kuruluşları da dahil olmak üzere, ulusal veya uluslararası standart belirleyen kuruluşlar, kalite/standarda uygunluk belgesi düzenleyen kuruluşlar ile ihale konusu ürünle ilgisi bulunmayan standardın/kuruluşun birlikte sayıldığı, bazen de sadece yabancı bir ülkede geçerli olan ulusal standartların arandığı ve hangi belgenin diğerinin yerine kabul edileceğinin (eşdeğer belgelerin) veya bir diğerinin yerine kullanılması öngörülmeyen belge/işaretin hangileri olduğunun açıkça belirtilmediği görülmektedir.

Hangi belgelerin bulunması halinde teklifin yeterli görüleceği hususundaki belirsizlik nedeniyle, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sunulan tekliflerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılabilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenle, idarelerce ihale dokümanının hazırlanması aşamasında ihale konusu malın piyasaya arzına ilişkin diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak; istenilmesi zorunlu belge, işaret ve benzeri isteklerin tespit edilmesi ve bunlara ihale dokümanında yer verilmesi gerekmektedir. Bunun yanında ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla Uygulama Yönetmeliklerindeki hükümlere uygun olarak kalite veya kalite sistem belgeleri veya işaretleri istenebilir. Ancak, öncelikle istenilecek belgenin ne olduğunun ve hangi şartları taşımasının zorunlu olduğu hususunun gerektiğinde ilgili kuruluşlardan da görüş almak suretiyle belirlenmesi ve daha sonra ihale dokümanlarında bu hususa yer verilmesi gerekmektedir.”

 

hüküm ve düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesi ile teknik şartnamenin 2.7.1.3 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile kamu ihale mevzuatının yukarıda anılan hüküm ve düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde; idarece idari şartnamede TSE, ISO, TÜV, FDA vb.; teknik şartnamede ise, ürünün yerli imalat olması durumunda TSE belgesi, ithal olması durumunda ise İSO, TÜV, FDA, VDE, DİN vb. belgeler, sertifikalar, standartlar istendiği, ancak bunların hangisinin verilmesinin yeterli olacağı hususunda bir açıklama bulunmadığı, hangi belgenin diğerlerinin yerine ikame edileceğinin belirsiz olduğu, ayrıca kısaltma ve/veya sembollerin içeriğinin belirtilmeyerek cümlede vb. yazılmak suretiyle belirtilenlerin dışındaki benzeri belgelerinde sunulmasına imkan verilmesinin ve idari şartnamede ve teknik şartnamede kalite belgelerine ilişkin olarak farklı kapsamlarda düzenleme yapılmış olmasının belirsizliği daha da güçlendirildiği sonucuna ulaşılmış olup, ihale dokümanında yapılan söz konusu düzenlemelerde idarenin isteğinin açık ve net olarak belirtilmediği, dolayısıyla teklifin kabul ve red kriterlerinin belirlenemediği, objektif kriterler bulunmadığından 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinin ve ihalenin sonuçlandırılması mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

3- Başvuru sahibinin 3 üncü iddiası ile ilgili olarak yapılan tespit ve değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.2/1 maddesinde; “Teklif edilen merkezi sterilizasyon sistemi en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı, temsilci ve üretici firma tarafından ayrı ayrı verilecektir. Garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici ve temsilci firma taahhüt edecektir.”,

 

Teknik şartnamenin “3-Garanti Süresi ve Teslim Şartları” başlıklı maddesinde de; “Teklif edilen ürünler en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı, temsilci ve üretici firma tarafından teklif dosyasında ayrı ayrı verilecektir…Garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici ve temsilci firma taahhüt edecektir.”

 

Ayrıca, teknik şartnamenin 2.7.1.6 ncı maddesinde; “Firmalar teklif edilen ürünlerin menşei hakkında bilgi verip belgelendirecektir. Firma ürünler için üretici firma başlıklı aletlerin üretildiğine dair onaylı üretim ve menşei belgesi verecektir.”

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Belirtilen düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde; sistemi oluşturan bileşenlere ilişkin olarak üretici firma ile isteklinin ayrı ayrı garanti taahhüdü vermesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi, sistemin maddi çoğunluğunu Getinge marka ürünlerin oluşturması nedeniyle, garantinin, “Getinge Marka Sterilizasyon Sistemi Ünitesi” olarak verildiğini  belirtmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazlar ve markaları/menşeileri aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir:

 

Kalem No

Marka/Menşei

Kalem No

Marka/Menşei

1

Yerli imalat/Türkiye

12

Yerli imalat/Türkiye

2

Getinge/İsveç

13

Getinge/İsveç

3

Liarre S.R.L./İtalya

14

Yerli imalat/Türkiye

4

Yerli imalat/Türkiye

15

Yerli imalat/Türkiye

5

Yerli imalat/Türkiye

16

Getinge/İsveç

6

Yerli imalat/Türkiye

17

Yerli imalat/Türkiye

7

Getinge/İsveç

18

Yerli imalat/Türkiye

8

Yerli imalat/Türkiye

19

Yerli imalat/Türkiye

9

Yerli imalat/Türkiye

20

Yerli imalat/Türkiye

10

Yerli imalat/Türkiye

21

Yerli imalat/Türkiye

11

Getinge/İsveç

22

Yerli imalat/Türkiye

 

İhale dosyasının tetkikinden; başvuru sahibince sunulan “Garanti Belgesinde” ve “Yedek Parça Garanti Belgesinde”, “Getinge marka Merkezi Sterilizasyon Ünitesi” ibaresine yer verildiği, ayrıca Getinge marka ürünlerin üretici firması tarafından da Getinge marka ekipman için garanti verildiği görülmüştür.

 

Bununla birlikte 22 kalemden oluşan sistemi oluşturan bileşenlerin ağırlıklı kısmı Getinge marka olmakla birlikte, farklı marka bileşenler de bulunduğu, bu bileşenler için üretici firma ve başvuru sahibi tarafından garanti taahhüdünde bulunulmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin, sistem bileşenlerinin ağırlıklı kısmının Getinge marka ürünlerden oluşması nedeniyle garanti taahhüdünün bu marka üzerinden verildiği şeklindeki gerekçesinin yerinde olmadığı, garanti taahhüdünün sistemin bütün bileşenlerine ilişkin olarak verilmesi gerektiği sonucuna  ulaşılmıştır.

 

Ayrıca, teknik şartnamenin 2.7.1.6 ncı maddesinde yer alan “Firmalar teklif edilen ürünlerin menşei hakkında bilgi verip belgelendirecektir…” düzenlemesine rağmen, başvuru sahibinin, teklif ettiği sistemin bazı bileşenlerine ilişkin olarak yalnızca “yerli imalat” olduğunu ve “Türkiye” menşeili olduğunu belirttiği, bu bileşenlerin menşeinin (dolayısıyla markasının) belgelendirilmediği anlaşılmıştır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin 7.3.5 inci maddesinde; “Cihazlarla ilgili tanıtıcı broşür, doküman veya katalogları teklifle birlikte verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Teklifin Dili” başlıklı 19 uncu maddesinde; “Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bununla birlikte, başvuru sahibi, ihale üzerinde bırakılan istekli ve Bioset Biyokimya Ticaret A.Ş. tarafından sunulan teknik dokümanın Türkçe’den başka bir dilde sunulmuş olduğu, Trans Medikal Aletler San. ve Tic. A.Ş. tarafından ise sistem bileşenlerinden bazılarına ilişkin teknik dokümanın Türkçe, bazılarına ilişkin teknik dokümanın ise Türkçe’den başka bir dilde sunulmuş olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul