• Karar No: 2007/UM.Z-1808
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :106
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1808
Şikayetçi:
 Diagno Grup Tıbbi Cihaz Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Ortabayır Mahallesi, Beller Sk 19-a Kağıthane/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi Baştabipliği, Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad. Yıldırım/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.04.2007 / 12439
Başvuruya konu ihale:
 2007/5025 İhale Kayıt Numaralı “Laboratuar Kit Malzemesi Alımı (7. Kalem- Hemogram -Kan Sayım Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.05.2007 tarih ve 07.02.88.0105/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi Baştabipliği’nce 06.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Laboratuar Kit Malzemesi Alımı (7. Kalem- Hemogram -Kan Sayım Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak Diagno Grup Tıbbi Cihaz Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.04.2007 tarih ve 12439 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sözkonusu ihaleye teklif verdikleri 7. kaleme verdikleri tekliflerinin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları bunun ihale dokümanına uygun olmadığı

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İsteklinin sunmuş olduğu back-up cihazın teknik şartnamenin “A) KİT İLE BİRLİKTE VERİLECEK CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ” başlıklı bölümünün birinci maddesinde, “Cihaz tam kan örneğinde aşağıda belirtilmiş en az 22 parametrenin sayımını ve 2 veya 3 histogram ölçümlerini yapabilmelidir.” düzenlemesine yer  verildiği, istekli tarafından teklif edilen ABX Micros 60 cihazının “Parameters & Performance Data” bölümünde 18 parametrenin yer aldığı dolayısıyla teknik şartnamenin anılan düzenlemesinde yer alan şartı sağlamadığı,

 

            Teknik şartnamenin yukarıda belirtilen bölümünün 11 inci maddesinde, “Cihaz test okumasını laser veya flow sitometri ile yapmalıdır.” düzenlemesine yer verildiği, istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik dokümanının “Methods & Technologies” bölümünde öngörülen özelliklerin teknik şartnamenin anılan düzenlemesini karşılamadığı,

 

            İstekli tarafından ihale dokümanı satın alındıktan sonra yukarıda sözü edilen hususlara ilişkin olarak idareye karşı herhangi bir şikayet başvurusunda da bulunmadığı dikkate alındığında,

 

            İdarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ihale dokümanına ve ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; 

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul