• Karar No: 2007/UM.Z-1824
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :84
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1824
Şikayetçi:
 SMİ - Savunma Medikal İnşaat Tekstil İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Bağcılar Mah. 5.Sokak No:7/3 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Artvin İl Sağlık Müdürlüğü, Çarşı Mah. Hastane Cad. ARTVİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.05.2007 / 14464
Başvuruya konu ihale:
 2007/27416 İhale Kayıt Numaralı “Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Kıyafet ve Malzeme Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.05.2007 tarih ve 07.03.45.0134/2007-26 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Artvin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 20.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Kıyafet ve Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak SMİ - Savunma Medikal İnşaat Tekstil İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 17.05.2007 tarih ve 14464 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde; başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 01.05.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve dilekçenin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Artvin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından daha önce  20.02.2007 tarihinde yapılan “Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Kıyafet ve Malzeme Alımı” ihalesine katıldıkları, bu ihalede tekliflerinin Ticaret Sicili Gazetelerinin noter onaylı olmaması nedeniyle ihale dışı kaldığı, söz konusu ihalede teklif ettikleri ürünlere ilişkin katalogun dosya ile birlikte idarede kaldığı, diğer istekli firma olan Taşkınlar’ ın değerlendirmeye esas olacak katalogunun eksik ve yetersiz olduğu gerekçesi ile ihale dışı kalarak ihalenin sonuç olarak iptal edildiği,

 

            Daha sonra aynı ihalenin 20.03.2007 tarihinde 2007/27416 ihale kayıt no’ su ile yapıldığı, bu ihalede yine idari ve teknik şartname gereği kalemlere göre numune, katalog istenildiği, ihalede firmalarının eksiksiz olarak dosya sundukları, ancak bu kez zarf üzerinde firmalarının unvanı ve tebligata esas olan tanıtıcı etiketin bulunmadığı gerekçesi ile zarflarının açılmayarak ihale dışı bırakıldıkları, oysa zarfın üzerinde bir önceki ihalede teklif zarfının üzerinde bulunan etiketin aynısının yer almakta olduğu, ancak firmalarının unvanı ve ikametgah adresini taşıyan etiketin zarfın üzerinden sökülmüş olduğu halde idarenin bunu kabul etmediği, ihale sürecinde rakip firmanın numunelerinden kaban olarak verilmesi gereken numunenin gerçekte montgomer olduğu ve bariz şekilde ihale şartnamesine uygun olmadığı, bir ay önce yapılan ihalede dosyalarında olması gereken ancak Artvin Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yaptırdıkları delillerin karartılmaması amaçlı tespit sırasında dosyada rastlanılmayan özel kataloglarının aslının veya kopyalanan sayfalarının rakip firma Taşkınlar tarafından kaşelenerek, son sayfasında ise resimler üzerindeki firmalarına ait antetlerin karalanarak üzerleri kaşelenip ve hatta imzalanarak sahte ve yanıltıcı belge olarak kendi kataloglarıymış gibi şikayet konusu olan yeni ihalede ihale makamına sunulduğu, bu katalogun bir önceki ihalede kendilerine ait olan işlem dosyasından alınarak rakip firma tarafından üzerinde tahrifat yapılıp yeni ihalede kullanıldığı ve idarenin de buna göz yumarak bu firmayı koruduğu, sahte ve/veya yanıltıcı belge kullanan Taşkınlar firmasının teminatının gelir kaydedilerek ihalelerden yasaklanması gerektiği halde bunun yapılmayarak idarenin de suça iştirak ettiği,

         

İddialarına yer verilmiştir.

 

           Artvin İl Sağlık Müdürlüğünce gönderilen  21.05.2007 tarih ve 14721 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan yazıdan, söz konusu ihalenin 01.05.2007 tarihinde alınan ihale komisyonu kararı üzerine  “Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27.04.2007 tarih ve 8849 sayılı yazılarında kıyafet ve donanım malzemelerinin teknik şartnamesinde değişiklik yapıldığı için”  iptal edildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

            1) Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 01.05.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

2) Dilekçenin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul