• Karar No: 2007/UM.Z-1829
  • Toplantı No: 2007/029
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/029
Gündem No :1
Karar Tarihi:01.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1829
Şikayetçi:
 Karmed Tıbbi Malzemeler San. ve Tic. Ltd. Şti, İnönü Mah. İbni Sina Sok. Altuntaş Apt. No:15 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. A.İlhan ÖZDEMİR Devlet Hastanesi Baştabipliği, Gedikkaya Mah. 28200 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10540
Başvuruya konu ihale:
 2007/11187 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Tıbbi Demirbaş Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.05.2007 tarih ve 07.02.34.0134/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. A.İlhan ÖZDEMİR Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 23.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Tıbbi Demirbaş Alımı” ihalesine ilişkin olarak Karmed Tıbbi Malzemeler San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 21.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.04.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  09.04.2007-16.04.2007 tarih ve 10540-11279 sayılar ile Kurum kayıtlarına alınan 05.04.2007 ve 13.04.2007 tarihli dilekçeler ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1) T.C. Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. A.İlhan ÖZDEMİR Devlet Hastanesi Baştabipliğince 23.02.2007 tarihinde yapılan “2007 Yılı Tıbbi Demirbaş Alımı İhalesinde” ihaleye teklif veren Genç Medikal firmasının hastabaşı monitörüne teknik şartnameye uymayan Datex Ohmeda marka İMM FM modeli teklif ettiği ve bunun teknik komisyon tarafından kabul edilerek ihalenin üzerinde bırakıldığı, teknik şartnameye sadece Datex Ohmeda marka S 5 MODULER modelin uyduğu, çünkü İMM FM model hastabaşı monitörünün tamamen compact yapıda olan bir monitör olduğu bu monitörde EKG, SPO2, NIBP, ISI parametrelerini ölçen konektörlerin tamamen sabit olup değiştirilebilme özelliği moduler yapıda olmadığından modulleri değiştirme imkanı olmadığı, teknik şartnamenin 1.3,1.4,1.5,1.6.,1.7,1.8 maddelerinde belirtilen modüllerin hepsinin bireysel olarak sökülüp takılabilir özellikte olması gerektiği,

 

2) 23.02.2007 tarihinde yapılan ihalede teknik şartnamenin hazır olmaması nedeniyle ancak 19.02.2007 tarihinde şartname  alabildikleri oysa ki şartname bedelini 16.02.2007 tarihinde yatırdıkları, bu süre zarfında zeyilname süresi de geçtiğinden ihale şartnamesine itiraz etme ve değişiklik yapma durumunun da ortadan kalktığı ve teknik şartnamelere uymadıklarından dolayı ihaleye teklif verme imkanlarının olmadığı, söz konusu ihalede rekabet şartlarının oluşmadığından ihaleye girmelerinin engellendiği ve ihaleye teklif veremedikleri,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İnceleme konusu ihalenin, Prof. Dr. A.İlhan ÖZDEMİR Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 23.02.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2007 Yılı Tıbbi Demirbaş Alımı İhalesi (25 adet Hastabaşı Monitörü ve 3 adet Merkezi Monitör Sistemi)” olduğu anlaşılmıştır. 

 

             İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde; “İstekliler ihale teknik şartnamesine madde madde uygunluk belgesi vereceklerdir. Teknik şartnamenin herhangi bir maddesine uygunluk bildirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.”,

 

             Hastabaşı Monitörü ve  Merkezi Monitör Sistemi Teknik Şartnamesinin 5.3. maddesinde ise; “…Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firma teklifleri ret edilecektir.”, 

 

            Düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan Genç Medikal Ltd. Şti. tarafından söz konusu düzenleme doğrultusunda teknik şartnameye uygunluk belgesini verdiği ve teknik şartname maddelerini usulüne uygun bir şekilde açıkladığı tespit edilmiştir.

 

           İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususu,  “Muayene Kabul Komisyonunca” teklif edilen cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabilecektir. Cihazın teslimi aşamasında, muayene ve kabul işlemleri gerçekleştirilirken beyan edilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde bir tespit yapılması halinde ilgili firma hakkında mevzuat gereğince yaptırım uygulanması da söz konusu olabilecektir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

23.02.2007 tarihinde yapılan inceleme konusu ihalenin ilanı 01.02.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde ve 02.02.2007 tarihinde yerel gazetede yayınlanmış olup, idarenin şikayet üzerine verdiği cevapta 05.02.2007 tarihinden itibaren de ihale dokümanının satışına başlandığı belirtilmiştir.

 

Şikayetçi tarafından doküman bedeli 16.02.2007 tarih ve 0812778 no’lu makbuz ile yatırılmış olup, ihale dokümanının alındığına ilişkin formdan dokümanın 19.02.2007 tarihinde teslim alındığı anlaşılmıştır.

 

            Şikayetçi tarafından doküman bedeli yatırıldığı tarihte zeyilname süresinin bittiği ve de ihale dokümanı satışa sunulduktan itibaren ihale tarihine kadar da şikayet başvurusu yapılmadığından, şikayetçinin bu konudaki  iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinde, isteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgelerin, ihale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgelerin istenebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Bu hüküm çerçevesinde Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeleri düzenleyen 37 nci maddesinde ihale konusu alımın/işin özelliğine göre, teklif edilen malın üretim aşamalarında istenilen kalite ve özelliklerde üretilebilmesini teminen gerekli yeterliğe sahip personel çalıştırıldığına dair belgeler ile ihale konusu malın ve daha sonra gerektiğinde yedeklerin, yedek parçaların kolay ve hızlı temin edilebilirliği ile servis ve bakım-onarım hususlarında iyi bir organizasyon yapısına sahip olunduğuna ilişkin belgelerin istenilebileceği düzenlenmiştir.

 

İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeleri düzenleyen ihale ilanının 4.3.3. ve idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde; “Yaygın servis hizmeti verecek organizasyona sahip olması bu amaçla yanında çalıştırdığı teknik personel listesini, eğitim durumunu gösterir belgeleri ve 1 (bir) yıllık SSK Primlerinin ödendiğine dair bordrolar” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale mevzuatının Mal Alımı ihalelerine ilişkin düzenlemelerinde, isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin bilgi ve belgeler istenebilmekle birlikte, ihale dokümanında yer alan isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin bu düzenlemeler daha çok 15.10.2006 tarihinden önceki hizmet ihalelerinde istenebilecek belgelerdir. Kaldı ki bu tarihte Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile hizmet alımı ihalelerinde bile anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemeyeceği, anahtar teknik personel öngörülmesi halinde ise ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartının aranmasının zorunlu olduğu, isteklinin bünyesinde bulunduğu hususunun; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edileceği, ancak belirli bir süre prim ödeme şartının aranmadığı görülmektedir. Bu nedenlerle ihale dokümanında yer alan bu düzenlemenin, 4734 sayılı kanunda öngörülen temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

2) İdari şartnamenin 7.3.7 nci maddesinde; “Firmalar teklif etmiş oldukları cihaz ile ilgili her türlü katalog, broşür, resim, v.s. gibi vereceklerdir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Teklifin Dili” başlıklı 19 uncu maddesinde; “Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bununla birlikte, ihale üzerinde bırakılan istekli Genç Medikal Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif edilen cihaza ilişkin katalogun Türkçe’den başka bir dilde sunulmuş olmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul