• Karar No: 2007/UM.Z-1830
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :5
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1830
Şikayetçi:
 Op.Dr.Hüseyin ÇATAN
 İhaleyi yapan idare:
 Bucak Devlet Hastanesi Baştabipliği, Bucak/BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.05.2007 / 13630
Başvuruya konu ihale:
 G13630 İhale Kayıt Numaralı “3 Kalem Ortopedi Cihazları Alımı ( 3.Kalem Ortopedik Kesici Delici Motor Seti)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.05.2007 tarih ve 07.03.30.0178/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Bucak Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 28.03.2007 tarihinde  ile yapılan “3 Kalem Ortopedi Cihazları Alımı ( 3.Kalem Ortopedik Kesici Delici Motor Seti)” ihalesine ilişkin olarak Op.Dr.Hüseyin Çatan´nın 10.05.2007 tarih ve 13630 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde Teknik Şartnameye uygun olmayan cihazın alımına karar verildiği iddialarına yer verildiği,

 

Yapılan incelemede;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Bionik Medikal İnş.Tur. ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Bucak Devlet Hastanesi tarafından yapılan üç kalem ortopedi malzemesi alımı ihalesinde Bionik firmasının teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uyup uymadığı konusunda orijinal katalog ve CD üzerinden yapılan incelemede tereddüde düşülmesi nedeniyle 02.04.2007 tarihinde demonstrasyon yapılmasına karar verildiği, ilgili firmanın getirdiği cihazda konsol ve kablosunun bulunmadığı, cihazın “sistem hem elektrik, hem de batarya ile çalışmalıdır” şartını karşılamadığı gerekçesiyle komisyonca anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ilgili firmanın itirazı üzerine bilirkişi tarafından cihazın yeterli olduğuna karar verilerek ihalenin Bionik firması üzerinde bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 1 fıkrasında;“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.1. maddesinde, Teknik Şartnameye sıra ile verilen cevapları içeren “Şartnameye Uygunluk Belgesi, 7.3.4. maddesinde, teklif edilen cihazların tıbbi ve teknik özelliklerini gösteren orijinal katalog ve teknik dokümanlar, 7.3.11. maddesinde, “Demonstrasyon Taahhütnamesi” istenilmiştir.

 

            Ortopedik Komple Motor Teknik Şartnamesinin

 

3. maddesinde;"Sistem hem elektrik konsolu ile hem de batarya ile çalışmalıdır.”

 

            9.1. maddesinde; “…bu cevaplar orijinal dokümanla karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.”

 

            9.4. maddesinde; “Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir. Firmalar demonstrasyonu nasıl ve hangi şartlarda sağlayacaklarını bildireceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            28.03.2007 tarihinde yapılan ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, teklif ettiği cihazın Teknik Şartnamenin 3,6,7,11,12,13 ve 14. maddelerine uymadığı gerekçesiyle Anatomi Medikal Murat GÜLMEZLER’in teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, fiyat bakımından 2. avantajlı teklifi veren Bionik Medikal İnş.Tur. ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği Ortopedik Kesici-Delici Motor Sisteminin teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususunun cihaza ait CD görüntüleri üzerinden anlaşılamaması üzerine demonstrasyon yapılmasına karar verildiği,

 

Bionik Medikal İnş.Tur. ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’in teklif ettiği Stryker marka Ortopedik Kesici delici motor seti üzerinde Ortopedi Uzmanı Op.Dr. Hüseyin ÇATAN tarafından yapılan demonstrasyon sonucunda; teklif edilen cihazın Ortopedik Kesici-Delici Motor sistemi teknik şartnamesinin 3.maddesinde yer alan "Sistem hem elektrik konsolu ile hem de batarya ile çalışmalıdır” şartını sağlamadığı sadece batarya ile çalıştığı, elektrik konsolu ve kablosunun bulunmadığı, ihale dosyasında bulunan ve cihaza ait katalog olarak sunulan CD´nin teklif edilen cihaza ait olmadığı, cihaza ait başka orijinal katalog ve dokümanın da bulunmadığı gerekçesiyle ihale komisyonunca, anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin, “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir.” hükmü uyarınca, teknik  şartnamelerde sadece malın teknik özelliklerine yer verileceği, tekliflerin değerlendirmesine ilişkin yeterlik kriterlerine yer verilemeyeceği, ihale komisyonlarınca yeterlik değerlendirmesinin idari şartnamede yer alan yeterlik kriterleri esas alınarak yapılması gerekmektedir.

 

İdari şartnamenin “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Aranacak Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler” başlıklı 7.3. bölümünde isteklilerden sadece “Demonstrasyon Taahhütnamesinin” istenildiği, demonstrasyonun ihalenin hangi aşamasında ve nasıl yapılacağının idari şartnamede belirtilmediği, sadece demonstrasyon taahhütnamesi istenilmesinin demonstrasyon yapılması için yeterli bir düzenleme olmadığı, ancak teknik şartnamede demonstrasyonun hangi aşamada yapılacağına ilişkin tamamlayıcı nitelikteki düzenleme ile ihale dokümanındaki tüm düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, ihale komisyonunca demonstrasyon yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

 İhale işlem dosyası içerisinde bulunan ve teklif zarfıyla birlikte sunulmadığı anlaşılan(katalog CD ortamında verilmiştir.) 1 sayfalık “System 5 and CORE Console Adaptation” başlıklı katalogda sisteme ait olduğu belirtilen elektrik kablosunun gösterildiği,  başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu CD üzerinde yapılan incelemede, sistemin elektrikle çalıştığına ilişkin hiçbir bilginin yer almadığı, katalog üzerinde yapılan inceleme sonucunda da Bionik Medikal İnş.Tur. ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılabileceği, ihale komisyonunca yapılan demonstrasyon sonucunun anılan firmanın teklifi kapsamında sunduğu katalog bilgileriyle uyumlu olduğu, sistemin hem elektrik konsolu hem de batarya ile çalıştığına ilişkin yeterli kanıtlayıcı bilgileri teklifi kapsamasında sunmayan Bionik Medikal İnş.Tur. ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken düzeltici işlemle bu isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerine devam edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan, Bionik Medikal İnş.Tur. ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin demonstrasyon için ihale komisyonuna sunduğu ve ihale komisyonunun üzerinde demonstrasyon yaptığı cihaz ile  şikayet üzerine Burdur Devlet Hastanesinde bilirkişi incelemesine konu edilen cihazın aynı cihaz olduğuna ilişkin dosyada her hangi bir bilgi veya belgenin bulunmadığı, ihale komisyonunun eksik olduğunu tespit ettiği elektrik konsolu ve kablosunun sonradan sisteme ilave edilmiş olabileceği, demonstrasyon sonucu yetersiz bulunan cihazın idarece muhafaza edildiğine ilişkin her hangi bir bilgin bulunmaması nedeniyle sonradan yapılan bilirkişi incelemesinin aynı cihaz üzerinde yapılıp yapılmadığı hususunda tereddüt oluşturacağı, bu hususunun idarenin güvenirliğini zedeleyeceği, somut ihalede, ihale komisyonunca yapılan demonstrasyon sonucu ile katalog bilgileri uyuştuğundan ihale komisyonunun değerlendirmesine itibar edilerek ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir. 

              

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul