En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1831
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :7
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1831
Şikayetçi:
 Medisis Medikal Sistemleri Tic. Ltd. Şti., Adakale Sokak, No:16/16 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Üsküdar Devlet Hastanesi, Barbaros Mahallesi, Fevzipaşa Sk., No: 14 Altunizade Üsküdar/İSTANBUL(Ana)
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.04.2007 / 11147
Başvuruya konu ihale:
 2007/27504 İhale Kayıt Numaralı “Bakteriyoloji Laboratuarı 22 Parametre Hemogram Test Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.05.2007 tarih ve 07.02.56.G022/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Üsküdar Devlet Hastanesi’nce 03.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bakteriyoloji Laboratuarı 22 Parametre Hemogram Test Alımı” ihalesine ilişkin olarak Medisis Medikal Sistemleri Tic. Ltd. Şti.’nin, 13.04.2007 tarih ve 11147 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, düzenlenen 11.05.2007 tarih ve 07.02.56.G022/2007-24 sayılı Değerlendirme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 14.05.2007 tarih ve 2007/AK.M-256.1 sayılı Kurul Kararıyla; başvurunun reddine, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada  öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine, idareye yapılan başvuru üzerine idare iradesini ortaya koyduğundan incelemenin doğrudan Kurumca yapılmasına karar verildiği, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle: istekli olarak katıldıkları ihalede, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale şartnamesinde belirtilen “teklif edilen sistemlere ait üniversite veya eğitim hastanelerinden en az 3 adet referans yazısı olmalıdır.” şeklindeki düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı, anılan düzenleme uyarınca 50 adet referanslık belgeyi ihale dosyasına sundukları, Kamu İhale Genel Tebliğinde, yapılacak olan ihalelerde iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenmeyeceği, bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça belirtilmesine rağmen tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının hukuka uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “Bakteriyoloji Laboratuarı 22 Parametre Hemogram (Kan Sayım) Test Alımı” işi olduğu, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21.1 inci maddesinde ise bu ihalede işin tamamı için teklif verileceği belirtildikten sonra, 36 ncı maddesinde ise ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.3.6. maddesi: “İstekliler, Aletler için eğitim hastaneleri veya üniversite hastanelerinden 3 adet referans belgelerini sunacaklardır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Anılan Şartnamenin 7.3.1. maddesinde ise “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız veya ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler

 

İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 30 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir…” denilmiş, ihale ilanının 4.3.1. maddesinde de aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun şartnameler başlıklı 12 nci maddesinde ise İhale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilemesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmaması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği, anılan Kanunun 10 uncu maddesi ikinci fıkrasında ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde, isteklilerin yeterliklerini ölçmek amacıyla iş deneyim belgesi istenebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesi “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı; bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin  belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin 7.3.6. maddesinde, teklif edilen sistemlere ait üniversite veya eğitim hastanelerinden en az 3 adet referans yazısı olması gerektiği şeklinde düzenlemenin yapıldığı, başvuru sahibinin de bu maddede yer alan, teklif edilen sistemlere ait üniversite veya eğitim hastanelerinden en az 3 adet referans yazısı olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, idari şartnamede yapılan düzenlemede, ihale konusu alıma konu ürünün asgari değerlere bağlı olarak teknik özelliklerinin belirlenmesi, istekliler tarafından da ihaleye teklif edilen ürünün teknik şartnamede belirlenen teknik özelliklere ilişkin sınır değerlere uygun olması gerekmektedir.

 

Her ne kadar ihale konusu işe ilişkin olarak hazırlanan dokümana bir başvuru yapılmamışsa da, idarece idari şartnamede referansa ilişkin olarak yapılan düzenlemenin, katılımı ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu ve bu haliyle de 4734 sayılı Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ hükmüne aykırılık teşkil ettiği hususları tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul