• Karar No: 2007/UM.Z-1832
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :11
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1832
Şikayetçi:
 Çağlar Medikal Temizlik Güvenlik Turizm Nak. Ltd. Şti. Sivas Cad. Ermensu Apt. 298 TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Niksar Devlet Hastanesi Baştabipliği GOP Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. 60600 Niksar/TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.05.2007 / 14539
Başvuruya konu ihale:
 2007/44244 İhale Kayıt Numaralı “20 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı (3,11,18,19. Dışındaki Kalemler )” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.05.2007 tarih ve 07.03.46.0162/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Niksar Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 20.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “20 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı (3,11,18,19. Dışındaki Kalemler )” ihalesine ilişkin olarak Çağlar Medikal Temizlik Güvenlik Turizm Nak. Ltd. Şti.’nin 04.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.05.2007 tarih ve 14539 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Niksar Devlet Hastanesi tarafından 20.04.2007 tarihinde yapılan 20 kalem temizlik malzemesi alımı ihalesine kendileri ile birlikte üç isteklinin teklif verdiği, ancak diğer iki isteklinin teklif mektubunun uygun olmadığı, ayrıca kendilerine bildirilen kesinleşen ihale kararının standart forma uygun olmadığı, bu nedenle ihalenin 4 kaleminin kendi üzerlerinde kaldığının kendilerine bildirilen kesinleşen ihale kararından öğrendikleri, ancak diğer 16 kalemin Deniz Tic. firmasında kaldığının sözlü olarak öğrenildiği, ihalenin 16 kaleminin üzerlerinde kaldığı isteklinin teklif mektubunda ise teklif edilen para biriminin belirtilmediği, bu nedenle anılan isteklinin teklif mektubunun uygun olmadığı, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

            1- Başvuru sahibinin diğer iki istekli tarafından verilen teklif mektuplarının uygun olmadığı yönündeki iddiası üzerine yapılan incelemede;

 

20.04.2007 tarihinde yapılan ihaleye başvuru sahibiyle birlikte üç istekli tarafından teklif verilmiş, aynı tarihte idarece düzenlenen numune kontrol tutanağına göre; istekliler tarafından verilen numunelerin uzman üyeler tarafından kontrol edildiği, ihale listesinin 9 ve 16 ncı kalemine verilen tüm tekliflerin, Deniz Ticaret’in 11 inci kaleme vermiş olduğu teklifin, E.G Temizlik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile Deniz Ticaret’in 18 inci kaleme vermiş olduğu teklifin teknik şartnameye uymadığı idarece tespit edilmiştir.

 

02.05.2007 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararı ile de; üç isteklinin evraklarının da tam ve noksansız olduğunun idarece tespit edildiği, 20 kalem temizlik malzemesi alımı ihalesinin 9 ve 16 ncı kalemlerine teklif edilen malzemelerin teknik şartnameye uygun olmadığından iptal edildiği, ihalenin 1 inci kalemine E.G Temizlik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile Deniz Ticaret’in aynı fiyatı teklif verdiği, ancak E.G Temizlik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin malzemesinin teknik şartnameye uygun olmadığı, ihalenin 11 inci kalemine ise Çağlarer Med. Tem. Güv. Ltd. Şti. ile Deniz Ticaret’in aynı fiyatı teklif verdiği, Deniz Ticaret’in teklif etmiş olduğu malzemenin teknik şartnameye uygun olmadığı,  buna göre ihalenin 3, 11, 18 ve 19 uncu kalemlerinin Çağlarer Med. Tem. Güv. Ltd. Şti. üzerinde, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 ve 20 nci kalemlerinin de Deniz Ticaret üzerinde bırakılmasına karar verildiği tespit edilmiştir.

 

Buna göre; 20 kalem temizlik malzemesi alımı ihalesinin 2 kaleminin iptal edildiği, 4 kaleminin başvuru sahibi, 14 kaleminin de Deniz Ticaret üzerinde  kaldığı anlaşılmaktadır. E.G Temizlik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ise ekonomik açıdan ikinci avantajlı istekli olarak belirlenmiştir. 

 

İhale üzerinde kalan isteklilerden Deniz Ticaret’e ait birim fiyat teklif mektubunda teklif bedeli, 32.142,50 (otuzikibinyüzkırkikiYTLelliYKR) olarak yazılmış, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde ise, toplam bedel 32.142,50 olarak yazılmıştır. Buna göre anılan isteklinin birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedelin yazı ile yazılan kısmında geçerli para biriminin belirtildiği, eki cetvelde para birimine yer verilmediği anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan; idari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı 20 nci maddesinde; “İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk Parası ile belirtilecektir…” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde ise; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 49 uncu maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Deniz Ticaret’e ait birim fiyat teklif mektubunun, 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde sayılan unsurları taşıdığı, idari şartnamenin 20 nci maddesine göre tekliflerde geçerli para biriminin Türk Parası olduğunun belirtildiği, her ne kadar birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde geçerli para birimi belirtilmemişse de birim fiyat teklif mektubunun, eki cetvelle birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği ve birim fiyat teklif mektubunda da geçerli para birimine yer verildiği anlaşıldığından, anılan istekliye ait birim fiyat teklif mektubunun mevzuata uygun olduğu, bu nedenle idarece tesis edilen işlemlerin yerinde olduğu değerlendirildiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olan E.G Temizlik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ne ait birim fiyat teklif mektubunun da 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinde belirtilen koşulları taşıdığı, anılan istekliye ait teklif mektubunun da mevzuata uygun olduğu, idarece tesis edilen işlemlerin yerinde olduğu anlaşılmış olup bu nedenle başvuru sahibinin teklif mektupları konusundaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2- Başvuru sahibinin kesinleşen ihale kararı ile ilgili iddiası üzerinde yapılan incelemede;

 

Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi için Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan KİK022.0/M sayılı standart forma göre; idarelerin, ihale üzerinde kalan istekliyi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekliyi anılan formda belirtmesi, ayrıca bu mektubun teklifi değerlendirmeye alınmayan ya da uygun görülmeyen istekliye gönderilmesi halinde buraya anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçelerinin belirtilmesi gerekmektedir.

 

Ancak idare tarafından ihaleye teklif veren isteklilere bildirilen kesinleşen ihale kararlarında, ihale üzerinde kalan isteklilere hangi kalemlerin üzerlerinde kaldıklarının bildirdiği, ihale üzerinde kalmayan istekliye ise ihalenin üzerlerinde kalmadığı yönünde bildirim yapıldığı, buna göre kesinleşen ihale kararının usulüne uygun olarak bildirilmediği anlaşılmaktadır.

 

            Kesinleşen ihale kararının 04.05.2007 tarihinde başvuru sahibine elden tebliğ edildiği, başvuru sahibinin aynı tarihte idareye şikayette bulunduğu, idarenin şikayeti 07.05.2007 tarihli yazı ile cevaplandırdığı, bu cevabın da başvuru sahibine 09.05.2007 tarihinde tebliğ edildiği, 18.05.2007 tarihinde de Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, buna göre, başvuru sahibinin şikayet konusu ile ilgili başvurularını 4734 sayılı Kanunun  55 ve 56 ncı maddesinde belirtilen yasal süreler içerisinde yaptığı, bu nedenle herhangi bir hak kaybına uğramadığı anlaşılmaktadır. İdarece kesinleşen ihale kararının usulüne uygun olarak bildirilmemesinin esasa etkili bir aykırılık olmadığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası da yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul