En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1834
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :13
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1834
Şikayetçi:
 Mes Tıbbi Cihazlar San. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti. Kazım Karabekir Cad. Başkent İşmerkezi 91/81-82-İskitler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi Baştabipliği Sanat Okulu Cad. 37100 KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.05.2007 / 13879
Başvuruya konu ihale:
 2007/27655 İhale Kayıt Numaralı “8 Kalem Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı (4.Kalem-Yoğun Bakım Ünitesi Mekanik Ventilatör Cihazı 3 Adet)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.06.2007 tarih ve 07.03.32.0162/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 09.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “8 Kalem Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı (4.Kalem-Yoğun Bakım Ünitesi Mekanik Ventilatör Cihazı 3 Adet)” ihalesine ilişkin olarak Mes Tıbbi Cihazlar San. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti.’nin 09.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.05.2007 tarih ve 13879 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Dr. Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi tarafından 09.04.2007 tarihinde yapılan 8 kalem tıbbi cihaz alımı ihalesinin ventilatör cihazı ile ilgili kalemine ihale dokümanına uygun en düşük fiyatla teklif verdikleri, ancak teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 17 nci maddesindeki cihazda dahili monitör olması şartının katalog üzerinden yapılan incelemeden sağlamadığının anlaşıldığı belirtilerek idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, buna göre idarece yapılan değerlendirmenin uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddialarını değerlendirebilmek için, 8 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin şikayete konu kalemindeki Yoğun Bakım Ünitesi Mekanik Ventilatör Cihazına ait teknik şartnamenin 17 nci maddesinde yapılan düzenleme ve buna bağlı olarak idarece yapılan değerlendirmeye ilişkin olarak teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

Bu kapsamda 18.05.2007 tarihli yazımız ile; yazımız ekinde sunulan teknik şartnamenin 17 nci maddesinde; “En az 10 inch dahili LCD monitörü olmalıdır. Ventilatörün ekranı daha küçük olması nedeni ile harici ekran vererek yapılacak çözümler kesinlikle kabul edilmeyecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı, başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihaz için idarece; “Teknik şartnamenin 17 nci maddesi gereği cihazda dahili monitör şartı aranmaktadır. Cihazın katalogundan da monitörün dahili olmadığı görüldüğünden değerlendirme dışı bırakılmıştır.” şeklinde değerlendirme yapıldığı belirtilmiş,

 

İdarece yapılan değerlendirmeye karşı olarak başvuru sahibinin iddialarının; “Teknik şartnamenin 17 nci maddesinin, üzerinde LCD ekranı bulunmayan veya LCD ekranı olup 10 inch’den küçük olan cihazları tarif ettiği, bu özellikleri olmayan cihazlar için ara çözümler üretildiği, ve üretici firmanın imalatı olmayan ekranlar ile sorunun aşıldığı, bu tip ürünler ile sadece monitarizasyon yapıldığı, herhangi bir kontrolün söz konusu olmadığı, ayrıca burada LCD ekranın gövdeye monte edilmiş olması zorunluluğunun yazılmadığı, çünkü bir çok firmada LCD ekranların pozisyon verebilmesi için bir mafsal ile bağlandığı, ancak kendileri tarafından teklif edilen Pulmonetic Marka LTV 1000 model cihazın LCD ekranının yine aynı firma tarafından üretildiği, dokunmatik özellikte olup parametrelerinin kontrol edilebildiği, başka bir amaç ve başka bir cihazla kullanılmasının mümkün olmadığı, cihazın ayrılmaz bir parçası olarak kullanıldığı, LCD monitörün yapısı itibariyle diğer ventilatör ekranlarından farkının pozisyon verebilmesi olduğu, ekranı gövdeye monteli olan ventilatörlerde kullanıcının istediği pozisyonu vermek için ventilatörü çevirmek zorunda olduğu, ancak LTV 1000 ventilatörünün ekranının kullanıcıya göre pozisyonlandırılabildiği, bu durumun üstün özellik sayıldığı, bu nedenlerle LTV 1000 model ventilatörün ekranını harici olmayıp bizatihi ayrılmaz bir parçası olduğu” yönünde olduğu belirtilmek suretiyle, başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihaza ait katalog da yazımız ekinde gönderilerek teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 17 nci maddesini sağlayıp sağlamadığı hususundaki gerekçeli görüşleri istenmiştir.

 

Teknik görüş yazımıza alınan 31.05.2007 tarihli cevabi yazıda; “İtiraz sahibi tarafından teklif edilen ventilatör cihazının teknik şartnamenin 17 nci maddesinde geçen “En az 10 inç dahili monitörü olmalıdır. Ventilatörün ekranı daha küçük olması nedeniyle harici ekran vererek yapılacak çözümler kesinlikle kabul edilmeyecektir.” şeklinde düzenleme yapılmış olup medikal pazarında bahsi geçen şartları taşıyan farklı marka ve modeller olduğu bilinmektedir. Teklif edilen ventilatör cihazı için harici bir LCD monitör teklif edilmekte olup ilgili maddeyi karşılamadığı düşünülmektedir..” şeklinde görüş bildirmiştir.

 

Buna göre, ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme ve alınan teknik görüş  birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürünün teknik şartnamenin 17 nci maddesini sağlamadığı sonucuna ulaşılmış, bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.        

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul