En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1835
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :15
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1835
Şikayetçi:
 Likoğlu Akaryakıt Pazarlama Nak. Turz. Metal Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Çayağzı Köyü Kumpınar Mevkii Akçakoca/DÜZCE
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Fevzi Çakmak Mah. Güvenir Sokak No:1 26230 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.04.2007 / 12634
Başvuruya konu ihale:
 2007/28899 İhale Kayıt Numaralı “Dkp Sac Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.05.2007 tarih ve 07.02.95.0027/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nce 05.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Dkp Sac Alımı” ihalesine ilişkin olarak Likoğlu Akaryakıt Pazarlama Nak. Turz. Metal Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 30.04.2007 tarih ve 12634 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anılan ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           İhale ilanı ve idari şartnamenin 2 nci maddesi (a) bendinin, “ihale konusu malın adı: Dkp sac alımı”,

 

7.3.1 maddesinde, “... istekliler tarafından teklif edilen bedelin %40’ı oranında ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.”,

 

            İhale ilanı 4.4 maddesi ve idari şartname 7.4 maddesinin, “Bu ihalede benzer iş olarak, Dkp Sac Temini İşi Kabul Edilecektir.”,

           

Şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

            İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, 5 istekli tarafından ihale dokümanı satın alındığı ve teklif verildiği, teklif veren isteklilerden Yörükoğulları Pres San. Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesine rastlanılmadığı, Akpınar A.Ş.’nin iş deneyim belgesi sunmadığı, bir diğer istekli Kahraman Keseli Taah. ve Tic.’in sunduğu iş durum belgesinde “sac ve cıvata alımı” ifadesine yer verildiği, ihale üzerinde bırakılan Ankara Profil Boru Tic. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş bitirme belgesinde ise, iş deneyimine ilişkin ihale konusu işin adının “galvanizli boru 2” olarak belirtildiği, sadece başvuru sahibi Likoğlu Akaryakıt Pazarlama Nak. Turz. Metal Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş bitirme belgesinde, ihale konusu işin adının “Dkp sac alımı” olarak ifade edildiği, ancak idarece iş deneyim belgesi sunan tüm isteklilerin belgelerinin ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uyup uymadığına bakılmaksızın değerlendirmeye alındığı, ihalenin ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olmayan iş durum belgesi sunan isteklinin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde, Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

Benzer iş : İhaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen iş bitirme belgesini, ...  ifade eder.” hükmü,

 

“İş deneyim belgeleri” başlıklı 35 inci maddesinde, “Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur.

 

a) İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

 

İş deneyimi olarak, ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

...

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu alım veya benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesidir.

 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren,  tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla  benzer özellikteki işlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki mal alımlarının benzer alım kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ön yeterlik ve ihale dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü,

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. ...” hükmü yer almaktadır.

İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede, her ne kadar isteklilerce sunulan ihale konusu iş veya benzer iş tanımını tam olarak karşılamayan iş deneyim belgeleri kabul edilmiş ise de, ihale ilanında ve idari şartnamede benzer iş tanımının ihale konusu işin kendisi olarak belirtilmesi nedeniyle ilanı okuyan bazı firmaların anılan ihaleye teklif verememiş olabilecekleri, ayrıca söz konusu düzenlemenin anılan Kanun ve Yönetmelik hükmüne aykırılık teşkil ettiği, bu sebeple ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-) İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, anılan ihalede iki istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği, teklif fiyatlarının eşit olması halinde dikkate alınacak fiyat dışı unsurların neler olacağına ilişkin ihale dokümanında bir hüküm bulunmamasına rağmen, ihale komisyonunca dokümanda yer almayan bazı kriterler göz önüne alınarak bu isteklilerden birinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, aynı fiyatı teklif eden diğer isteklinin idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ancak idarenin cevabını müteakip Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 36.2 maddesinin, “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.” şeklinde düzenlendiği ve 36.5.1 maddesinin boş bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Aynı fiyatın teklif edilmesi” başlıklı 57 nci maddesinde, “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından en düşük fiyatın teklif edildiği durumda değerlendirilecek fiyat dışı unsurlar, idari şartnamede belirtilir ve birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.” hükmü,

 

Tip idari şartnamenin 36.5. maddesinin (18) nolu dipnotunda, “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen fiyat dışındaki unsurlardan uygun görülenlere burada yer verilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 36.5.1 maddesinde gerekli düzenleme yapılmadan ihaleye çıkılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca, mevcut düzenleme çerçevesinde teklif fiyatlarının eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin yada ikinci en avantajlı teklifin belirlenmesi ve ihalenin sonuçlandırılması mümkün değildir. Bu nedenle de ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

2- İdari şartnamenin 48 inci maddesinin, “yükleniciye fiyat farkı verilecektir. (Bakanlar Kurulunun 18.04.2005 tarih ve 2005/8771 sayılı Kararı gereğince ödenecektir.)” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

31.12.2002 tarih ve 24980 sayılı Resmi Gazetede (3. Mükerrer) yayımlanan (Yürürlük tarihi 01.01.2003,Karar Sayısı: 2002/ 5038 Karar Tarihi: 24.12.2002) Fiyat Farkı Kararnamesinin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde, “ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idarelerin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağladıkları petrol ürünleri ile 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa tabi esnaf ve sanatkarlarca üretilen malların alımlarına ait götürü bedel sözleşmeleri ile birim fiyat sözleşmelerinde uygulanacak fiyat farkı hesabına ait işlemler, bu Esaslara göre yürütülür.” hükmü mevcuttur.

Anılan hüküm gereğince ihale konusu işle ilgili olarak fiyat farkı verilmesi mümkün olamayacağından, söz konusu düzenleme mevcut haliyle fiyat farkı kararnamesine aykırılık teşkil etmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul