• Karar No: 2007/UM.Z-1836
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :16
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1836
Şikayetçi:
 Meditel Medikal Teknik Elektronik Ltd. Şti., Vekili: Av.Özden BOSTAN-Av.Betül VERGİLİ Turgut Reis Cad. 36/7 06570 Anıttepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, İrfan Baştuğ Caddesi 10 Dışkapı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.05.2007 / 13315
Başvuruya konu ihale:
 2007/23131 İhale Kayıt Numaralı “Radyoloji Kliniğinin İhtiyacı Olan Siyah Beyaz Ultrasonografi Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.05.2007 tarih ve 07.03.19.0063/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 29.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Radyoloji Kliniğinin İhtiyacı Olan Siyah Beyaz Ultrasonografi Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Meditel Medikal Teknik Elektronik Ltd. Şti.’nin 25.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 07.05.2007 tarih ve 13315 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 29.03.2007 tarihinde yapılan Radyoloji Kliniği ihtiyacı olan Siyah-Beyaz Ultrasonografi Cihazı Alımı ihalesine teklif verdikleri, 20.04.2007 tarihli kesinleşen ihale kararında firmalarının teklifi ile birlikte sunduğu Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı 1.17. maddesinin (1 adet mammosonografi amaçlı 6-12 Mhz ve 37 mm lineer Prob) İdari Şartnamenin 7.3.3.c maddesini ve Teknik Şartnamenin 1.17 maddesini (1 adet mammosonografi amaçlı en az 10 Mhz’e çıkabilen ve en az 50 mm genişlikte Lineer Prob) karşılamadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, İdarenin kesinleşen ihale kararının ve İdarece şikayete verilen cevabın ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

İdareye yapılan 25.04.2007 tarihli şikayet başvurusunda özetle; Teknik Şartnamenin 1.17 maddesinde satın alınacak propların asgari teknik özelliklerinin ve adetlerinin belirtildiği ve Teknik Şartnameye Verilen Cevapta da istenilen proplara ilişkin tüm teknik özellikleri sağlayan propların belirtildiği, madde içeriği bir bütün olarak dikkate alındığında satın alınması düşünülen propları adet ve teknik özellikler olarak karşılar nitelikte cevap verildiğini, dolayısıyla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının doğru olmadığının belirtildiği, ancak idarenin şikayet başvurusunu Teknik Şartnameye itirazmış gibi değerlendirerek şikayeti uygun bulmadığı, ivedilik ve kamu yararı gerekçesi ile sürece devam kararı alındığı,

 

Şikayet ve itirazen şikayet başvurularının Şartnameye itiraz başvurusu olmayıp idarece tesis edilen işlemin ihale mevzuatına aykırılığına ilişkin olduğu,

 

Teknik Şartnamenin 1.17 maddesinde 9 adet prop istendiği ve bu proplarda aranan teknik özelliklerin açıkça belirtildiği, firmalarının Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanında 9 adet Probun teknik özelliklerini teklifin ekinde sunduğu ürünlere ilişkin kataloglara atıfta bulunmak suretiyle belirtildiği, Teknik Şartnamenin 1.17 maddesinde belirtilen “1 adet mammosonografi amaçlı en az 10 Mhz’e çıkabilen ve en az 50 mm genişlikte Lineer Propun” Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanında “2 adet (5-10 Mhz) frekanslı Lineer Prop” olarak belirtildiği, bu propların mammosonografi amaçlı en az 10 Mhz’e çıkabilen ve en az 50 mm genişlikte prop oldukları, bu hususun atıfta bulunulan katalog örneklerinden de görülebileceği,

 

İdarenin idari Şartnamenin 7.3.3.c maddesinde atıfta bulunmasına rağmen bu madde gereği uygunluk beyanının kataloglarla karşılaştırılması gerektiği hususunun göz ardı edilerek hatalı karar verildiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

                Başvuru sahibi firma, Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı 1.17. maddesinin (1 adet mammosonografi amaçlı 6-12 Mhz ve 37 mm lineer Prob) İdari Şartnamenin 7.3.3.c maddesini ve Teknik Şartnamenin 1.17 maddesini (1 adet mammosonografi amaçlı en az 10 Mhz’e çıkabilen ve en az 50 mm genişlikte Lineer Prob) karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

           

İdari Şartnamenin tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarının düzenlendiği 7.3.3.b maddesi “Teklif edilen cihazların ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu belirlemek amacı ile ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal katalogların ve benzeri tanıtım materyallerinin de verilmesi zorunludur.İhale komisyonları ihale dosyasında yer alan evrakları, malzemeleri tereddüde düştüğü durumlarda inceleme için uygun gördüğü ilgili kuruluşlara masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak üzere gönderilir.”

 

İdari Şartnamenin 7.3.3.c maddesi; “İstekliler, Teknik Şartnameye madde madde karşılık gelecek şekilde …..marka…..menşei,……model belirterek cihaz için ‘Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi’ düzenleyecektir. Cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmaların teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır,

 

Teknik Şartnamenin ‘tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinin’ düzenlendiği 2.1 maddesi; “Bu şartnamenin tüm maddelerinin sırasıyla yanıtlandığı ‘Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi’ başlığı altında bir yazı hazırlanacak ve teklifle birlikte verilecektir. Bu yanıtlarda istenen şartın, orijinal dokümanlarının hangi sayfa ve paragrafında sağlandığı mutlaka belirtilmeli ve işaretlenmelidir.”

 

Teknik Şartnamenin ‘tıbbi ve teknik özelliklerinin” belirtildiği 1.17 maddesi;

“Sistemle birlikte;

2 adet 7,5 Mhz merkez frekanslı veya yaklaşık eş değeri lineer prop,

1 adet mammosonografi amaçlı en az 10 Mhz’ e çıkabilen ve en az 50 mm genişlikte lineer prop,

1 adet muskuloskeletal sonografi ve yüzeyel sonografi amaçlı en az 13 Mhz’e çıkabilen lineer prop,

4 adet 3,5 Mhz merkez frekanslı veya yaklaşık eşdeğeri konveks prop,

1 adet 7,0 Mhz merkez frekanslı veya yaklaşık eşdeğeri convex-convexbi-plan transrektal prop ve biyopsi ataçmanı verilecektir.

Yukarıda uygun proplarla birer adet biopsi ataçmanı verilecektir. Transrektal proplar ile transrektal biopsi yapılabilmelidir”

 

Düzenlemesini içermektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından düzenlenen, teklif dosyası içerisinde sunulan Teknik Şartnameye Verilen Cevapların 1.17 maddesi;

“Sistemle birlikte;

-2 adet(5-10 Mhz) frekanslı lineer prop (bkz. Prop Product Data: Sayfa No:3),

-1 adet mammosonografi amaçlı 6-12 Mhz ve 37 mm lineer prop (bkz. Prop Product Data: Sayfa No:2),

-1 adet muskuloskeletal sonografi ve yüzeyel sonografi amaçlı 8-15Mhz lineer prop (bkz. Prop Product Data: Sayfa No:2),

-4 adet 2-5.5 Mhz merkez frekanslı konveks prop (bkz. Prop Product Data: Sayfa No:1),

-1 adet4-8 Mhz frekanslı 179derece  convex-convex bi-plan transrektal prop ve biyopsi ataçmanı (bkz. Prop Product Data: Sayfa No:2)” beyanını içermektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan kataloglarda idare tarafından istenilen 1 adet mammosonografi amaçlı en az 10 Mhz’ e çıkabilen ve en az 50 mm genişlikte lineer propun yer aldığı görülmekte ise de; İdare tarafından hazırlanan Teknik Şartnamenin 1.17 maddesinde istenilen propların özellikleri tek tek belirtilmiş olup, isteklilerin bu şartnamenin tüm maddelerinin sırasıyla yanıtlandığı Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinin sunulması bu yanıtlarda istenen şartın, orijinal dokümanlarının hangi sayfa ve paragrafında sağlandığının mutlaka belirtilmesi ve işaretlenmesi istenilmiş, Cevapların orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunması halinde firmaların teklifinin değerlendirilmeye alınmayacağı belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan kataloglarda teklif edilen proplar dışında çok sayıda prop yer almıştır. Şikayete konu kaleme ilişkin katalogun 2. sayfasında mammosonografi amaçlı 5-10 Mhz ve 67 mm lineer prop ile birlikte teklif edilen 37 mm lineer propa ilişkin Teknik Şartnamenin “1.17” maddesine atıfta bulunulmuştur. Ancak gerek katalogda hangi propun Teknik Şartnamenin hangi düzenlemesine istinaden istenildiğinin teklif sahibince açıkça belirtilmemesi, gerekse bahse konu ihalede idare tarafından Teknik Şartnamenin 1.17 maddesinde 1 adet mammosonografi amaçlı en az 10 Mhz’ e çıkabilen ve en az 50 mm genişlikte lineer prop verilmesi istenilmesine rağmen başvuru sahibi tarafından Teknik Şartnameye Verilen Cevaplarda istenilen özelliği karşılamayan 1 adet mammosonografi amaçlı 6-12 Mhz ve 37 mm lineer propun teklif edilmesi, bununla birlikte isteklilerce teklif edilen propların neler olduğu ve teknik özelliklerinin sadece Teknik Şartnameye Verilen Cevaplardan anlaşılması nedeniyle başvuru sahibinin Teknik Şartnamede “en az 50 mm genişlikte lineer prop” istenilmesine rağmen Teknik Şartnameyi karşılamayan “37 mm lineer prop” teklif etmesi nedeniyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul