• Karar No: 2007/UM.Z-1837
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :17
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1837
Şikayetçi:
 Hasgül Çevre Sağlığı İlaç. ve Sis. Cihaz. Tic., İnönü Caddesi 550/b Poligon/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Akhisar Belediye Başkanlığı, Tireli İsmail Bahribey Cad. 1 Sokak 2 Akhisar/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.05.2007 / 13022
Başvuruya konu ihale:
 2007/44044 İhale Kayıt Numaralı “Sinek ve Larva İlacı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.05.2007 tarih ve 07.03.10.0178/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akhisar Belediye Başkanlığı’nca 30.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Sinek ve Larva İlacı Alımı ihalesine ilişkin olarak Hasgül Çevre Sağlığı İlaç. ve Sis. Cihaz. Tic.’nin 19.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.05.2007 tarih ve 13022 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Akhisar Belediyesi tarafından yapılan Larva ve Sinek İlacı Alımı ihalesi teknik şartnamesinin Türkiye’de bir tek Endosav Firmasında bulunan ilaç formülasyonunu tarif ettiği, idarenin bu hususta iki ayrı teknik şartname hazırladığı, 13 maddelik teknik şartnameye göre teklif verebilmeleri mümkün iken, 2 maddelik teknik şartnameye göre teklif vermelerinin mümkün olmadığı, 13 maddelik teknik şartnamenin 4 üncü maddesi ile Endosav firmasının Cropton Europe B.V firmasına ithal ettiği Du-Dim 4G ürünü tarif eden 2 maddelik teknik şartnamenin rekabeti engellediği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü ile,

 

Anılan Kanunun 12 nci maddesinde, “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

            Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Vektör Kontrolünde Kullanılmak Üzere Alınacak Haşere İlaçları Teknik Şartnamenin 4. maddesinde; “İlacın kullanımı kolay ve pratik, depolamaya uygun olmalı; depolama sırasında stabilitesi bozulmamalı ve daha toksik maddelere dönüşmemelidir.” Düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Vektör Mücadelesinde Kullanılacak Açık Alan İnsektisiti ile Sivrisinek-Karasinek Larvalarına Karşı Kullanılacak Lavrasit İlacı Teknik Şartnamesinde ürünler için alınması gereken izinler ve ürünlerin sahip olması gereken belgeler ile teknik özelliklerinin neler olması gerektiği belirtilmiştir.

 

            Teknik Şartnamenin Cropton Europe B.V firmasının ürettiği Du-Dim 4G ürünü tarif edip etmediği hususunda Sağlık Bakanlığından alınan teknik görüşte; “Ürünü tanımlayan başlıca nitelikler; formülasyonun içerdiği aktif madde ya da maddeler, ürün tipi (etki gösterdiği hedef organizma/organizmalar), kullanıcı kategorisi, kullanım tipi, formülasyon tipi, ürün ambalajı tipi ve miktarı, raf ömrü gibi özelliklerdir.   

            Söz konusu 13 maddelik teknik şartname ve alınacak ürünler ve teknik özellikleri başlıklı yazı incelendiğinde; yukarıda sayılan niteliklerden ürün aktif maddeleri, formülasyon ve ürün tipleri raf ömrü gibi ürünlerin genel niteliklerinin belirtildiği, bu durumda sadece bir ürünün tarif edilmesinin imkansız olduğu, aynı özelliğe sahip Bakanlığımızdan birden fazla izinli ürünün olduğu görülmektedir.

            Dolayısıyla alınacak ürünler ve teknik özellikleri ve haşere ilaçları teknik şartnamesinin mevcut haliyle “Du-Dim 4 G” isimli ürünü tarif etmediği…” ifade edilmektedir.

           

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri, konu hakkında alınan teknik görüş ile dosyada yer alan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; ihalenin teknik şartnamesinde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürünün belirtilmediği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmediği ve teknik şartnamede belirlenen teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olduğu, teknik şartnamenin rekabeti engelleyici hususlar içermediği ve piyasada Sağlık Bakanlığı’ndan izinli aynı teknik özelliklere sahip birden fazla ürünün olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

            B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 36.2. maddesinde, “Ekonomik bakımdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.” Düzenlemesi ile, 

 

36.5. maddesinde; “En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği durumlarda fiyatların eşit olması halinde fiyat dışında isteklilerde aranılacak hususlar: Yüklenicinin idareye yakınlığı ve uzaklığı dikkate alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Vektör Mücadelesinde Kullanılacak Açık Alan İnsektisiti ile Sivrisinek-Karasinek Larvalarına Karşı Kullanılacak Lavrasit İlacı teknik şartnamesinin,

 

9. maddesinde, “Lavrasit ilacının reel maliyeti= 1 kg. ilacın fiyatı/ 1 kg. ilaçla ilaçlanan alan/koruma süresi”

10. maddesinde,“Ergin mücadele ilacının hektar maliyeti=1 kg. ilacın fiyatı/ 1 kg. ilaçla ilaçlanan alan” şeklinde  hesaplanacağı belirtilmiştir.

 

İdari şartnamede ekonomik bakımdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği düzenlemesine yer verilmişken, teknik şartnamede fiyat dışı unsur dikkate alınarak ilacın maliyetinin belirleneceği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhalede birden fazla isteklinin farklı ürünler teklif etmesi halinde, ihalenin en düşük fiyat esasına göre mi yoksa, fiyat dışı unsur dikkate alınarak mı sonuçlandıracağının tereddüt oluşturduğu, idari şartname ile teknik şartnamedeki düzenleme birbiriyle çeliştiğinden mevcut düzenlemeyle ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

 

 Ancak, ihaleye teklif veren üç isteklinin de aynı ürünü teklif etmesi ve aynı ürüne ilişkin analiz raporlarını sunması nedeniyle, ihale komisyonunca ayrıca teknik şartnamenin 9 ve 10 uncu maddelerindeki düzenlemeye istinaden hektar başına düşen maliyet hesaplaması yapılmaması ve  ihalenin en düşük fiyat esasına göre sonuçlandırılması işleminde sonuç itibariyle mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan, incelenen ihalede birden fazla isteklini aynı fiyatı teklif etmemesi ve ihalede fiyat eşitliğinin oluşmaması nedeniyle, idari şartnamenin 36.2. maddesindeki hatalı düzenleme ihale sonucuna etkili görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul