• Karar No: 2007/UM.Z-1838
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :18
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1838
Şikayetçi:
 Orcan Ecza Deposu Sağlık Ürün. ve Medikal Paz. Tic. Ltd. Şti., Yenibaraj Mahallesi 49. Sokak No:13 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi, Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İçi Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.05.2007 / 13272
Başvuruya konu ihale:
 2007/19471 İKN|li “262 Kalem İlaç Alımı” İhalesi (119 uncu Kalem)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.05.2007 tarih ve 07.03.18.0197/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çukurova Üniversitesi  Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nce 11.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “262 Kalem İlaç Alımı” (119 uncu Kalem) ihalesine ilişkin olarak Orcan Ecza Deposu Sağlık Ürünl. ve Medikal Paz. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.05.2007 tarih ve 13272 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale konusu kaleme ilişkin olarak tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 119 uncu kalem olan “10.000 adet Ampul Vitamin alımı”na ilişkin (etken maddesi: A,D,E,C,B1,B2,B5,B6,B12F.ACİD,BİOTİN,NİACİN) istenen etken maddeleri içermeyen “BEHEPTAL 2ML AMPUL” adlı ilacı sehven teklif ettikleri, tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif kabul edilerek bu kaleme ilişkin ihalenin firmalarının üzerinde bırakıldığı, teklif ettikleri ilacın markası ve teklif ettikleri fiyat göz önünde bulundurulduğunda tekliflerinin ihale dokümanında istenen şartları taşımadığının açıkça anlaşıldığını, idarenin şartnameye uygun olmadığını bildiği ilacın teknik şartnameye uygunluğunun muayene komisyonunca tespit edildikten sonra kabulünün yapılacağını belirterek şikayetlerini reddettiği,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde, “... Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. ...” hükmü mevcuttur.

 

Başvuru sahibi, “BEHEPTAL 2ML AMPUL” adlı ilacı sehven teklif ettiklerini, teklif ettikleri ilacın markası ve teklif ettikleri fiyat göz önünde bulundurulduğunda tekliflerinin ihale dokümanında istenen şartları taşımadığının açıkça anlaşıldığını belirterek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması istemi ile idareye şikayet başvurusunda bulunmuş, idare, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ilacın teknik şartnameye uygunluğunun muayene komisyonunca tespit edildikten sonra kabulünün yapılacağını belirterek şikayeti reddetmiştir. 

 

İhalenin 119 uncu kalemi olan “10.000 adet Ampul Vitamin” alımında ilacın etken maddesi olarak A, D, E, C, B1, B2, B5, B6, B12F.ACİD, BİOTİN, NİACİN belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen “BEHEPTAL 2ML AMPUL” adlı ilacın prospektüsünün incelenmesi neticesinde; her bir ampulde, Vitamin B1 25.0 mg; Vitamin B2 5 mg; Vitamin B6 10.0 mg; D-Panthenol 5.0 mg; Nicotinamide 50.0 mg; Vitamin B12 30 mcg; Benzil alkol .24.0 mg ;Dietanolamin. 4.0 mg olduğu ve ilacın B grubu vitaminlerinin noksanlığına bağlı hastalıklarda vitamin B kompleksi olarak kullanıldığının yazıldığı tespit edilmiştir.

 

           İhaleye katılan isteklilerin basiretli bir tüccar gibi davranarak vermiş olduğu teklifin sorumluluğunu taşımaları gerektiği değerlendirilmekle birlikte, incelenen ihalede yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında; teklif edilen ilacın idare tarafından istenen vitaminlerin hepsini içermediği, idarenin bu kalemde belirlediği yaklaşık maliyet ile teklif bedelleri de dikkate alındığında; başvuru sahibinin teklifinin uygun olmadığı, bu sebeple ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü uyarınca değerlendirme dışı bırakılması, ihale dokümanında belirtilen yeterlik şartlarını sağlayan tekliflerin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale konusu kaleme ilişkin olarak tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; 119 uncu kalem olan “10.000 adet Ampul Vitamin alımı”na ilişkin (etken maddesi: A,D,E,C,B1,B2,B5,B6,B12F.ACİD,BİOTİN,NİACİN) istenen etken maddeleri içermeyen “BEHEPTAL 2ML AMPUL” adlı ilacı sehven teklif ettikleri, tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif kabul edilerek bu kaleme ilişkin ihalenin firmalarının üzerinde bırakıldığı, teklif ettikleri ilacın markası ve teklif ettikleri fiyat göz önünde bulundurulduğunda tekliflerinin ihale dokümanında istenen şartları taşımadığının açıkça anlaşıldığını, idarenin şartnameye uygun olmadığını bildiği ilacın teknik şartnameye uygunluğunun muayene komisyonunca tespit edildikten sonra kabulünün yapılacağını belirterek bu durumun firmalarının mağduriyetine yol açacağını iddia etmiştir.

 

Başvuru sahibi, “BEHEPTAL 2ML AMPUL” adlı ilacı sehven teklif ettiklerini, teklif ettikleri ilacın markası ve teklif ettikleri fiyat göz önünde bulundurulduğunda tekliflerinin ihale dokümanında istenen şartları taşımadığının açıkça anlaşıldığını belirterek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması istemi ile idareye şikayet başvurusunda bulunmuş, idare, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ilacın teknik şartnameye uygunluğunun muayene komisyonunca tespit edildikten sonra kabulünün yapılacağını belirterek şikayeti reddetmiştir.

 

İhaleye teklif veren istekli kendi kusuruna dayanarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını istemiştir. İdarece, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği bedelin aşırı düşük teklif olmasına rağmen aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan ihaleyi sonuçlandırmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Ayrıca teklif bedelinin oluşturulmasında ağır ihmali bulunan ve ihale dokümanında belirtilen ilacın teknik özelliklerine uygun teklif vermediğini iddia ederek ihale komisyonun almış olduğu bir kararın değiştirilmesini istemesinde şikayet ehliyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle; ihaleye teklif veren istekliler teklif vermeden önce basiretli bir tüccar gibi gerekli dikkat ve özeni göstererek, teknik şartnamede tarifi yapılan malın teknik özelliklerine uygun bir şekilde teklif fiyatını oluşturması gerekmektedir. Başvuru sahibinin ileri sürdüğü iddiaların incelemesinin, şikayet ehliyeti bulunmaması sebebiyle esasa girmeden red edilmesi gerekirken reddedilmemesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmakla beraber, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifi aşırı düşük teklif olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılacağından söz konusu mevzuata aykırılık esasa müessir görülmediği gerekçesiyle karara katılıyorum.

 

 

 

                                                                                                                  Hakan GÜNAL

                                                                                                                               Üye

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul