• Karar No: 2007/UM.Z-1841
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :21
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1841
Şikayetçi:
 Biodpc Teşhis Sistemleri Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Büyükdere Cad. Nevtron İşhanı P.K.6 119 K.7 34360 Gayrettepe/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Doğan Baran Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Fertek Yolu Üzeri Kumluca Mevki 51100 NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.05.2007 / 14259
Başvuruya konu ihale:
 2007/42626 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Tam Otomatik Otoanalizör Cihazı Temini” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.05.2007 tarih ve 07.03.43.0105/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Doğan Baran Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nce 04.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Tam Otomatik  Otoanalizör Cihazı Temini” ihalesine ilişkin olarak Biodpc Teşhis Sistemleri Ürünleri San. ve Tic. Aş’nin 30.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet [başvurusunun, idarenin 02.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.05.2007 tarih ve 14259 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece hazırlanan teknik şartnamenin rekabeti engelleyecek hususlar taşıdığı, idarenin hazırlamış olduğu zeyilnamenin usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin teknik şartnamenin rekabeti engellediği yönündeki iddiasıyla ilgili olarak;

 

            Teknik şartnamenin B.2. maddesinin son cümlesinde “Teklif edilen cihazlar aynı marka olacaktır.” düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Buna ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde,

 

“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü ile,

12 nci maddesinde,

“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdarece teknik şartnamede yapılan böyle bir düzenlemenin elinde aynı marka cihaz bulunan firmaların ihaleye katılımına imkan vereceği, farklı marka cihazlara sahip olan firmaların ihaleye katılımını ve rekabetin oluşumunu engelleyeceği ve bu nedenle de 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12. maddelerine aykırılık oluşturmaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin zeyilnamelerin süresinde tebliğ edilmediğine ilişkin iddiasına  ilişkin olarak;

 

            Bu konuda idareye yapılan bir başvurusu olmamasına rağmen itirazen şikayet dilekçesinde belirtildiği, dolayısıyla iddiaların incelenmesi kapsamında incelenen bu iddiaya ilişkin olarak,

 

İdarece teknik şartnameye ilişkin olarak zeyilnamenin kargo ile başvurana gönderildiği, Tebligat hukuku anlamında bunun usulsüz bir tebliğ olduğu dolayısıyla bu durumda itirazen şikayet başvurusunda bulunanın beyan ettiği tarihe itibar edilmesi gerekeceğinden, başvuru sahibi tarafından da zeyilnamelerin 26.04.2007 tarihinde eline geçtiği belirtildiğinden bu tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, ihale tarihinin 04.05.2007 tarihi olduğu göz önüne alındığında 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına aykırılık teşkil etmektedir. 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin idareye sunmuş olduğu ortaklık hisse beyanının kendi ortaklık oranlarını ve ortaklarını gösteren şekilde düzenlendiği, bu haliyle usulüne uygun olarak kabul edilmesinin mümkün olmayacağı, idarece bu belgenin kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı, dolayısıyla bu isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Bu haliyle ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhaleye ilişkin Teknik Şartnamelerin B2 maddesinin  son cümlesinde “Teklif edilen  cihazlar aynı marka olacaktır” düzenlemesine yer verildiği, İdarece teknik şartnamede yapılan böyle bir düzenlemenin  elinde  aynı marka cihaz bulunan firmaların ihaleye  katılımına imkan vereceği, farklı marka cihazlara sahip olan firmaların ihaleye katılımını ve rekabet oluşumunu engelleyeceği ve bu nedenle de 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12’nci maddelerine aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle ihalenin  iptali yönündeki görüşe aşağıdaki gerekçe ile katılmıyorum.

 

1.      İdare KİT karşılığı birden fazla “Otoanalizör Cihazı” temini için ihale çıkmış ve  herhangi bir marka  belirtmeksizin  ihale konusu işte teslim edilecek cihazların tamamının aynı marka olmasını talep etmiştir. Teknik Şartnamenin  B.2 maddesindeki hüküm; idarenin bu cihazları kullanır iken işyerindeki   “İş Verimliliğini”  ve “Cihazların Fonksiyonelliğini” sağlamaya  yönelik  bir düzenleme olduğundan, 4734 sayılı yasanın 12’nci maddesine herhangi bir   aykırılık teşkil etmemektedir.

2.       Bu tür cihazlar için ihaleye giren firmalar genellikle ya üreticiler ya da bu firmaların ülkemizdeki temsilcileridir. Bu nedenle  ihale konusu alım için teklif edilecek cihazların tamamının aynı marka olmasının rekabet oluşumunu engellediği şeklindeki çoğunluk görüşüne iştirak edilmemektedir.

 

Dolayısıyla söz konusu düzenlemenin ihalenin iptaline gerekçe olmayacağı, açıklanan nedenlerle “ihalenin iptali gerekçeleri arasında bu hususa yer verilmemesi gerektiği” ek gerekçesi ile karara katılıyorum.

 

 

 

 

Abdullah DÜNDAR

     Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul