• Karar No: 2007/UM.Z-1842
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :22
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1842
Şikayetçi:
 Rem Röntgen Elektromedikal Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti., Cendere Mevkii Kemerburgaz Yolu 21 34396 Ayazağa / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Devlet Hastanesi Baştabipliği, Kuvayimilliye Cad. 33100 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.05.2007 / 14257
Başvuruya konu ihale:
 2007/33922 İhale Kayıt Numaralı “7 Kalem Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Cihaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.05.2007 tarih ve 07.03.42.0017/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 20.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “7 Kalem Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Rem Röntgen Elektromedikal Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.05.2007 tarih ve 14257 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Mersin Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 20.04.2007 tarihinde yapılan ihaleye katılmak üzere 12.04.2007 tarihinde doküman satın aldıklarını, ancak alıma konu malın teslim süresinin;

 

            a) 27.03.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanının 2-c maddesinde 29.06.2007 tarihi,

 

            b) İdari şartnamenin 49.1 nci maddesinde 45 takvim günü,

 

            c) İdari şartnamenin 53.1 nci maddesinde teslim programı 60 gün olarak yazıldığı,

 

            Ancak; ilan ile idari şartname arasında alıma konu malın teslim süreleri açısından tutarsızlık bulunduğu, ayrıca sözleşme tasarısının ihale dökümanı içerisinde kendilerine verilmediği, bu hususun mevzuata aykırı olduğu belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale işlem dosyası içerisinde yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; incelemeye konu ihaleye katılmak üzere 10 isteklinin idareden ihale dökümanı satın aldığı, 5 isteklinin teklif verdiği, ihale dökümanını oluşturan belgelerin “İdari şartname, Teknik şartname, İhale ilan metni, İhale listesi, Birim fiyat teklif mektup örneği ve cetveli, 10 uncu madde taahhütname örneği, Ortaklık hisse beyan örneği, İş ortaklık beyanname örneği, Geçici teminat mektubu örneği ve İş deneyim belgesi örneğinden” oluştuğu anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından, alıma konu malın teslim süresinin idare tarafından idari şartnamenin 49 uncu maddesinde 45 takvim günü, 53 ncü maddesinde 60 gün olarak belirtildiği, bununda mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

            İdari şartnamenin;

 

“İşe başlama ve bitirme (malın teslimi) tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde “Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işin süresi 45 (kırkbeş) gün,”

 

“Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları” başlıklı 53 ncü maddesinde “Yüklenicinin teslim proğramı; sözleşmeden sonra 60 (Altmış) gün içerisinde malzemeler idari ve teknik şartnameye uygun olarak Ayniyat Saymanlığına teslim edilecektir,” şeklinde düzenlendiği,

 

İhale ilanının 2.(c) maddesinde, “ihale konusu malın teslim tarihinin 29.06.2007 olarak belirtildiği”,

 

Anlaşılmıştır.

 

            Alıma konu olan Tıbbi cihaz ve demirbaşın 7 kalemden oluştuğu, bunların ise; 1 nci kalemin 29 adet Ünit + Fotey cihazı, 2 nci kalemin 1 adet 30 birimlik Kompresör, 3 ncü kalemin 5 adet Amalgamatör cihazı, 4 ncü kalemin 30 adet Airatör başlığı, 5 nci kalemin 30 adet Mikromotor + Angulduruva cihazı, 6 ncı kalemin 5 adet Işınlı dolgu cihazı, 7 nci kalemin 2 adet Otoklav cihazı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Yukarıda açıklandığı üzere 7 kalem tıbbi demirbaş alımı içerisinde toplam 102 adet cihazın bulunduğu, cihazların teslim süresinin uzun ve/veya kısa olması, bir yandan teklif bedeli, diğer yandan da isteklilerin alıma konu cihazları süresi içerisinde teslim edip edememe durumunu değerlendirdikten sonra, anılan ihaleye teklif verip vermeme kararını etkileyecek bir husus olduğu değerlendirildiğinden, idarenin ihale dökümanında alıma konu cihazın teslim süresi ile ilgili olarak birbirinden farklı iki ayrı düzenleme yapmasının, isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte bir düzenleme olduğu, bununda 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aykırılık oluşturduğu düşünüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

            Diğer taraftan; 4734 sayılı Kanunun tanımlar başlıklı 4 ncü maddesinde İhale dökümanı; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yapılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler” olarak tanımlanmasına rağmen, idarenin anılan ihaleye katılmak üzere doküman satın alan isteklilere, ihale dökümanı içerisinde sözleşme tasarısını vermediği, bu hususun 4734 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine aykırı olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul