• Karar No: 2007/UM.Z-1843
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :23
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1843
Şikayetçi:
 Kurt ve Kurt İthalat-İhracat Mümessillik A.Ş., Reşit Galip Cad. Gölgeli Sokak No:18 Gaziosmanpaşa/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yalova Devlet Hastanesi Baştabipliği, YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.04.2007 / 11931
Başvuruya konu ihale:
 2007/38710 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet Kemik Dansitometre Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.05.2007 tarih ve 07.02.76.0110/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yalova Devlet Hastanesi’nce 20.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 Adet Kemik Dansitometre Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kurt ve Kurt İthalat-İhracat Mümessillik A.Ş.’nin 09.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.04.2007 tarih ve 11931 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Teknik Şartnamenin 2.9.B.1.11, 2.9.B.13., 2.9.B.1.14, 2.9.B.1.19, 2.9.B.1.21, 2.9.B.1.22 maddelerinin sadece bir markada bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun,

 

            “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin ilk fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”

 

“Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında ise, “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.”

 

hükümleri yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin iddia ettiği hususun değerlendirilmesini teminen 30.04.2007 tarih ve 5799 sayılı yazı ile teknik görüş talep edilmiş olup, alınan teknik görüş yazısında, Teknik Şartnamenin 2.9.B.1.11. ve 2.9.B.1.13. maddelerinin tek bir cihazı adres gösterdiğinin düşünülmediği, 2.9.B.1.14., 2.9.B.1.19., 2.9.B.1.21., 2.9.B.1.22. maddelerinin ise tek bir cihazı adres gösterdiği belirtilmektedir.

 

İddia edilen hususun, idare tarafından gönderilen belgeler ve alınan teknik görüş çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda, söz konusu ihaleye tek isteklinin katıldığı, Teknik Şartnamenin 2.9.B.1.14., 2.9.B.1.19., 2.9.B.1.21., 2.9.B.1.22. maddelerinin, belirli bir cihaza yönelik özellik ve tanımlamalara yer verdiği, dolayısıyla, incelenen ihalede rekabetin sağlanamadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.   

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki husus tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin  7.3.3.c maddesinde, “Teklif edilen cihazın kullanıldığı ülkeler ve varsa Türkiyede kullanıldığı yerler hakkında referansları teklif dosyaları ile birlikte vereceklerdir.şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun “şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise ihale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31-42 nci maddeleri arasında ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin ihaleye katılımda hangi kriterlerin istenebileceği tek tek belirtilmiş, ve söz konusu cihazın kullanıldığı yerler hakkında Referans istenilmesi yeterlik kriteri arasında sayılmamıştır.

 

Aynı zamanda bahse konu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde de “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” denilmek suretiyle 4734 sayılı Kanun ve Yönetmelikte yer alan kriterlerin dahi ihale konusu işle orantılı olacağı hüküm altına alınmış, Kamu İhale Tebliğinin Ekonomik ve Mali Yeterlik İle Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin açıklamaların yapıldığı İş Deneyimine İlişkin I maddesinde de benzer düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesinde: “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı (I) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke ya da Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamede yeterlik kriteri olarak referans istenilmesi şeklinde yapılan düzenleme nedeniyle ilk defa ihaleye katılacak olan firmaların ihaleye katılımının engellendiği anlaşılmış olup, bu hususun 4734 sayılı Kanun ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil ettiği düşünüldüğünden, ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul