• Karar No: 2007/UM.Z-1845
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :25
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1845
Şikayetçi:
 Öz-Sel Ecza Depoları Tic. ve Paz. A.Ş. Vekili Av.Evrim İpekboyayan, Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Cad. Söyleşi Sokak No:6 Ümraniye/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Nizip Devlet Hastanesi Baştabipliği, Fatih Sultan Mah. Hastane Cad. 27700 Nizip/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2007 / 12110
Başvuruya konu ihale:
 2007/18268 İhale Kayıt Numaralı “171 Kalem Muhtelif İlaç ve Serum Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.06.2007 tarih ve 07.02.82.0110/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nizip Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 23.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 171 Kalem Muhtelif İlaç ve Serum Alımı ihalesine ilişkin olarak Öz-Sel Ecza Depoları Tic. ve Paz. A.Ş.’nin 12.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.04.2007 tarih ve 12110 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Şikayet konusu gerekçe ile ihale dışı bırakılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınarak, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idareye sundukları teklif mektubunda, standart forma göre 8. maddenin devamı olarak belirtilen kısım yazılmadığından bahisle ihale dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Bahse konu ihaleye ait ilanın 9 uncu maddesinde ve İdari Şartnamenin 21 inci maddesinde ihalenin kısmi teklife açık olduğu ve ihalede kısmi teklif verilebileceği belirtilmiştir. İdarece düzenlenen ve ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilen Birim Fiyat Teklif Mektubunun 8 inci maddesinde “İhale konusu işin [tamamını/ (fiyat cetvelinde yer alan mal kalemlerini /kısmını)] teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç [para birimi belirtilerek teklif edilen toplam bedel rakam ve yazı ile yazılacaktır.]4 bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.5” düzenlemesi yer almıştır.

 

Bahse konu Birim Fiyat Teklif Mektubunda ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Standart Form –KİK019.0/M Birim Fiyat Teklif Mektubunun dipnot 5 maddesinde “İdareler, kısmi tekliflere açık ihalelerde, ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde "8. maddenin devamı" olarak ‘Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi/kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz’ ifadesine yer verilerek düzenlenen Teklif Mektubu örneğini ihale dokümanı içinde isteklilere verecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin ihale ve ön yeterlik dokümanının içeriğinin düzenlendiği 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İdareler tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; isteklilere talimatları içeren idari şartnameler ile sözleşme tasarısı, işin varsa projesini de kapsayan teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur” Bahse konu Yönetmeliğin ihale ve ön yeterlik dokümanın hazırlanmasının düzenlendiği 14 üncü maddesinde; “İdare, ihtiyaç duyduğu mal alımının ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılmış standart ihale dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar… İdarelerce ihale dokümanın hazırlanmasında, belirlenen ihale usulüne uygun olarak bu Yönetmelik ekinde yer alan; a-Standart Formlar (EK:1) b-Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK:2) ………… ve Kamu İhale Kurumunca çıkarılan diğer mevzuat esas alınır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece, ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilen Birim Fiyat Teklif Mektubu örneğinin 8 inci maddesinin devamı olarak “Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi/kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz” ifadesine yer verilmesi gerekirken, İdare tarafından ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilen Birim Fiyat Teklif Mektubu örneğinde bu düzenlemenin yer almadığı görülmüş olup, İdarenin anılan düzenlemeyi yapmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin, İdarece hazırlanan ve ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilen Birim Fiyat Teklif Mektubu örneğini esas alarak teklifini verdiği, ancak, idarece, Teklif mektubu standart formuna göre 8. maddenin devamı olarak belirtilen kısım yazılmadığından bahisle ihale dışı bırakıldığı, anılan istekli dışında da aynı sebeple ihale dışı kalan isteklilerin bulunduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, 5 nolu dipnotta yer alan düzenlemenin teklif mektuplarında olmaması standart forma aykırılık teşkil etmekle birlikte teklifin esasını değiştiren bir aykırılık değildir.

 

Yapılan açıklamalar çerçevesinde, İdarenin, ihale dokümanı içerisinde isteklilere verdiği Birim Fiyat Teklif Mektubunu (KİK019.0/M) nolu standart forma uygun olarak düzenlemediği halde, kendi hatasından kaynaklanan bir sebeple, isteklilerin bir kısmını ihale dışı bırakması yerinde değildir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2- Şikayet konusu gerekçe ile ihale dışı bırakılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınarak, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul