• Karar No: 2007/UM.Z-1897
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :105
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1897
Şikayetçi:
 Sena İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., Samanyolu Sokak Onur Apt. No: 116/1 Kat:3 D:3 Şişli İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
  Çorlu Devlet Hastanesi Baştabipliği, Omurtak Cad. 59860 Çorlu / TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2007 / 11539
Başvuruya konu ihale:
 2007/24245 İhale Kayıt Numaralı “Hepafiltreli Aseptizör Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.06.2007 tarih ve 07.0263.0160/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çorlu Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 30.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hepafiltreli Aseptizör Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sena İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.04.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 18.04.2007 tarih ve 11539 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale işlemlerinin iptaline,  

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Çorlu Devlet Hastanesi Baştabipliğinin 30.03.2007 tarihinde gerçekleştirilen “Hepafiltreli Aseptizör” alımı ihalesinin ilânının 4.4 numaralı maddesinde ihale için kabul edilecek olan benzer işlerin; kamu ve özel sektör hastanelerine yapılan işler olarak belirtildiği, ancak işe ait idari şartnamede benzer iş tanımının boş bırakıldığı, ilân metni ile idari şartname uyumlu olmadığından ihaleye teklif veremedikleri ve ihalede rekabetin engellendiği iddia edilmektedir.        

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarenin Hepafiltreli Aseptizör Alımı ihalesi ilânının 4.3.1 numaralı maddesinde yapılan düzenleme ile; isteklilerden son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili teklif edilen bedelin % 25’i oranında iş deneyim belgesi istenilmiştir. İlânın 4.4 numaralı maddesinde ise; “Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu ve Özel Sektör Hastanelerine yapılan işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.    

İdari Şartnamenin 7 nci maddesi kapsamında ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri düzenlenmiş olup 7.3.1 numaralı maddede; “İş deneyim belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 25 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.” şeklinde şarta yer verilmiştir.

 

  İdari Şartnamenin 7.4 numaralı maddesinde ise; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.” şeklinde bir düzenleme yapılmış, ancak maddenin devamında benzer iş tanımı yapılmamış ve bu bölüm boş bırakılmıştır.      

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin iş deneyim belgelerine ilişkin düzenleme içeren 35 inci maddesinde; iş deneyim belgelerinin istenilmesi halinde, ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyiminin ibrazının istenileceği belirtilmiştir.   

 

Anılan Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 35 inci maddesinde; idarece iş deneyim belgesi istenilmesi durumuna ilişkin olarak,

 

“………

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu alım veya benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesidir.

 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla  benzer özellikteki işlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki mal alımlarının benzer alım kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ön yeterlik ve ihale dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

 

………..”  Hükmü yer almaktadır. 

 

İhaleye katılacak isteklilerden iş deneyimi istenilmesi halinde benzer işlerin ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir. İdarece düzenlenen İdari Şartnamede ise benzer iş tanımlanmadığından ihale konusu işin dışındaki işlerin iş deneyimi olarak değerlendirilmesi engellenmiştir. İlândaki düzenlemede ise sadece hastaneler için yapılan işlerin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Böylece, ilândaki düzenle ile; hastaneler dışında gerçekleştirilen işler için alınan iş deneyim belgelerinin isteklilerce ihale konusu işe benzer iş olarak sunulması engellenmiştir. Hastaneler için yapılan hangi işlerin kabul edileceği ise belirsizdir. Dolayısıyla açık ve net bir tanımlama yapılmamıştır. Ayrıca, ilân ile dokümandaki düzenleme birbirine uygun değildir.

 

 

4734 sayılı Kanunun “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir." Hükmü yer almaktadır. 

 

Anılan Kanunun 24 üncü maddesinde ise; ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara  ilânlarda yer verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

           

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 23 üncü maddesinde;

 

“İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/M, KİK003.0/M ve KİK004.0/M).

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

 İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.”

 

Hükmü, “İlanın uygun olmaması” başlıklı 24 üncü maddesinde ise; 

 

“Bu Yönetmeliğin 22 ve 23 üncü maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

Ancak, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânların  23 üncü madde hükümlerine uygun olmadığının anlaşılması durumunda ilânların yayımlanmasını takip eden on (10) gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda yapılacak düzeltme ilanının, düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı yayın organında ve aynı formatta yayımlanması sağlanır.”

 

Hükmü yer almaktadır.    

 

Netice olarak, inceleme konusu ihalenin ilânında ve İdari Şartnamede (iş deneyimi için dikkate alınacak benzer iş konusunda) farklı koşullara yer verildiği ve benzer iş tanımının açık ve net olarak tanımlanmadığı anlaşılmıştır. Bu hususta idarece yapılan düzenleme 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin iptaline, 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul