• Karar No: 2007/UM.Z-1907
  • Toplantı No: 2007/031
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/031
Gündem No :1
Karar Tarihi:05.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1907
Şikayetçi:
 Hatay İlinde bazı idarelerce gerçekleştirilen bir kısım ihalelerin bir siyasi partinin il yöneticileri arasında paylaştırıldığı şeklinde basında haberler çıkmış, Kurumumuza intikal eden dilekçelerde de benzer iddialar yer almıştır. 4734 sayılı Kanunun 53. maddesinin (b) bendinde yer alan “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır” hükmü uyarınca, 20.03.2006 tarih ve 2006/AK.M-96.1 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile söz konusu iddiaların incelenmesine karar verilmiştir. Bunun üzerine, anılan Kurul Kararı tarihine kadar yapılan ve gazete haberlerinde adı geçen kişi ve bu kişilerin ortağı olduğu şirketlerin üzerinde kalan ihalelere ilişkin ihale işlem dosyalarının onaylı birer örneği Hatay Valiliğinden istenmiştir. Kamu İhale Kurulunun 10.05.2006 tarih ve 2006/YK-36 sayılı kararıyla incelemenin kapsamı, ilan metni ve ihale dokümanı da dahil olmak üzere ihale sürecinde tesis edilen tüm işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğunun incelenmesi şeklinde belirlenmiştir. Bu belirleme çerçevesinde; gazete haberlerinde adı geçen kişi ve bu kişilerin ortağı olduğu şirketlerin üzerinde kalan ihalelere ilişkin işlemler, gönderilen bilgi ve belgeler esas alınarak 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden incelenmiş, mevzuata uygunluk denetimi dışında kalıp dosya üzerinden tespiti de mümkün olmayan ve Kamu İhale Kurumunun görev alanına girmeyen iddialar değerlendirilmemiştir. Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre yapılan alımlar, doğrudan teminin bir ihale yöntemi olmaması; Kanunun 21/f ve 22/d maddelerine göre parasal limitler dahilinde yapılan alımların anılan Kanunun 62/ı maddesine uygunluğu ise idarelerin veya ilgili bakanlıkların tüm bütçe ve kesin hesapları ile harcama belgelerinin incelenmesini ve karşılaştırılmasını zorunlu kılması nedeniyle incelemenin kapsamı dışında görülmüştür.
 İhaleyi yapan idare:
 İskenderun Körfez Devlet Hastanesi, Dumlupınar Mah., Ulucami Cd., No: 1 31200 İskenderun/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2004/169026 İhale Kayıt Numaralı “İlaç Alım İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.05.2007 tarih ve 07.02.49.G022/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İskenderun Körfez Devlet Hastanesi’nce 27.10.2004 tarihinde Pazarlık Usulü (21/b) ile yapılan “İlaç Alımı” ihalesine ilişkin olarak İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 14 kalem (14.060.Kt.) ilaç alımı işi olduğu belirtilmiş, 21 inci maddesinde bu ihalede kısmi teklif verilebileceği belirtilmiştir.

 

İhale işlem dosyasında bazı belgelerin bulunması gerektiği halde bulunmadığı anlaşıldığından 01.05.2007 tarih ve 683 sayılı yazı ile idareden;  a) 21.10.2004 tarihli ihale onay belgesinde ihalenin 4734 sayılı Yasanın 21/b maddesine göre “Pazarlık Usulüyle” yapıldığı belirtildiği halde, ihalede “Açık İhale Usulü İle İlan Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin” kullanılmasının gerekçelerinin bildirilmesi ve eğer ilan yapıldıysa ilana ilişkin bilgi ve belgelerin,

b) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre yapılan ihalelerde ilan yapılmaması halinde isteklilere davet yapılabileceği hükme bağlanmış olup, ihaleye davet edilen isteklilere ait davet yazılarının,

c) İhaleye teklif veren isteklilerden, ihaleye ilişkin son tekliflerinin istenilip, istenilmediği, eğer istenildiyse son indirimli fiyat tekliflerinin istendiğine ilişkin yazının,

d) İhaleye teklif veren isteklilerin son indirimli fiyat tekliflerine ilişkin olarak birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini sunup, sunmadıkları, eğer sundularsa bununla ilgili bilgi ve belgelerin,

 

Kurumumuza gönderilmesi istenmiş, İdare tarafından 03.05.2007 tarih ve 5012 sayılı yazı ile cevap verilmiştir.

 

İhale işlem dosyalarının incelenmesi ve idareden gelen cevabın değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başkanlık bildirimine konu ihale 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre pazarlık usulüyle yapılmış ancak anılan maddede geçen gerekçelerin oluşup oluşmadığına ilişkin herhangi bir gerekçe belirtilmemiştir. Buna ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde;  Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. 

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması…,

(Değişik: 4964/ 14 md.) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir…,

 

(a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece yapılan alımın 14 kalem (14.060.Kt.) ilaç alımı işi olduğu, ancak söz konusu 14 kalem ilaç alımında pazarlık usulünün kullanılmasını gerektirecek idari faaliyetin devamına engel olan bir hususun varlığı veya maddede belirtilen diğer hususların varlığı konusunda herhangi bir belirlemenin ve gerekçelendirmenin yapılmamış olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu ilaç alımlarının anılan gerekçeler olmaksızın pazarlık usulü ile ihale edilmesinin yukarıda belirtilen madde ile 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırılık teşkil etmektedir.

 

Bu nedenle anılan ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre yapılmasına ilişkin gerekçenin yerinde olup olmadığı hususunda herhangi bir değerlendirme yapılamamıştır.

 

2) 4734 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde “Uygulanacak İhale Usulleri” belirtilmiştir: İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

 

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

 

Yukarıda belirtilen ihale usullerin hepsinin kendine özgü şartları ve düzenlemeleri vardır. Anılan Kanunun 24 üncü maddesinde de ihale ilânlarında uygulanacak ihale usulünün, ihaleye katılabilme şartlarının ve istenilen belgelerin neler olduğunun belirtilmesi gerektiği hususu düzenlenmiştir.

 

21.10.2004 tarihli ihale onay belgesinde ihale usulü için 4734 sayılı Kanunun 21/b bendine göre pazarlık usulüyle ihale yapılacağı şeklinde düzenleme yapılarak onay alındığı, ihale komisyonu kararında ihalenin pazarlık usulüyle (21/b) yapıldığının belirtildiği, 19.10.2004 tarihli yazıda da bu hususla ilgili ifadeye yer verildiği, ancak söz konusu ihalede “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin kullanıldığı ve şartnamenin 3 üncü maddesinde ihalenin açık ihale usulü ile yapılacağının düzenlendiği anlaşılmaktadır.

 

Bu hususla ilgili olarak idareye yazılan 01.05.2007 tarih ve 404 sayılı yazı ile: “21.10.2004 tarihli ihale onay belgesinde ihalenin 4734 sayılı Yasanın 21/b maddesine göre “Pazarlık Usulüyle” yapıldığı belirtildiği halde, ihalede “Açık İhale Usulü İle İlan Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin” kullanılmasının gerekçelerinin bildirilmesi ve eğer ilan yapıldıysa ilana ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesi” istenilmiştir.

 

Anılan yazımıza İdarece verilen cevapta; “ilgili ihalede görev alan komisyon üyelerinden alınan bilgiye göre; 21.10.2004 tarihli onay belgesinde ihalenin 4734 sayılı yazısının 21/b maddesine göre pazarlık usulüyle yapıldığı halde. Açık İhale Usulü ile ilan edilen mal alımlarında uygulanacak idari şartname dosyada sehven kullanılmıştır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

İhale işlem dosyasındaki bilgi ve belgelerle, idarece verilen cevap göz önüne alındığında, incelenen ihalenin “Pazarlık Usulü (21/b)” ile yapıldığı, fakat “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin kullanıldığı, kendine özgü düzenlemeleri ve şartları olan birbirinden farklı iki usulün bir arada düzenlenmesinin mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

3) İncelemeye konu ihalenin 21 inci maddenin (b) bendine göre yapıldığı anlaşılmaktadır. Buna göre; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan; “(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.” hükmüne istinaden idarenin bu kapsamda en az üç istekliyi ihaleye davet etmesi gerekmektedir.

 

İhale işlem dosyasında idarece isteklilere yapılan davet yazıları bulunmadığından bu hususta 01.05.2007 tarihli yazı idareden anılan davet yazılarının gönderilmesi istenilmiş, ancak İdarece verilen cevapta; İlgili ihalede görev alan komisyon üyelerinden alınan bilgiye göre; İhaleden en az 7 gün önce tüm firmalara fax çekilerek davet edilmiştir ve bilgiler SSK. İnternet sitesinde yayınlanmıştır denmesine rağmen ihale dosyamızda belgeler mevcut değildir. Ayrıca istenilen ilaçların listesi satın alma servisinde bulunan ilan tablosunda ilan edilmiştir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

İhaleye iki istekli tarafından teklif verildiği tespit edilmiş İdarece verilen cevapta, tüm firmalara fax çekilerek davet edildiği ve bilgilerin de SSK. İnternet sitesinde yayınlandığı belirtildiği halde bu hususla ilgili olarak herhangi bir bilgi ve belgenin ibraz edilmediği anlaşıldığından, isteklilere bir davetin yapılıp yapılmadığı ile şayet ihaleye davet yapılmışsa kaç istekliye davet yapıldığı ve anılan bilgilerin SSK. İnternet sitesinde yayınlanıp yayınlanmadığı hususuyla ilgili olarak herhangi bir tespit yapılamamıştır.

 

4) 4734 sayılı Kanunun Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması başlıklı 30 uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Pazarlık usulü, 4734 sayılı Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usuldür. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihalenin sonuçlandırılacağı belirtilmiştir.

 

İdareye yazılan 01.05.2007 tarih ve 404 sayılı yazı ile: “İhaleye teklif veren isteklilerden, ihaleye ilişkin son tekliflerinin istenilip, istenilmediği, eğer istenildiyse son indirimli fiyat tekliflerinin istendiğine ilişkin yazının, İhaleye teklif veren isteklilerin son indirimli fiyat tekliflerine ilişkin olarak birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini sunup, sunmadıkları, eğer sundularsa bununla ilgili bilgi ve belgelerin gönderilmesi” istenilmiştir.

 

Bu hususla ilgili olarak İdarece verilen cevapta; “ilgili ihalede görev alan komisyon üyelerinden alınan bilgiye göre; firmaların vermiş oldukları teklif fiyatlarının ayrı ayrı okunarak bütün katılan firmalara duyurulmuştur. Bu tekliflerden daha aşağıda fiyat verebilmeleri için tek tek fiyat alınarak en düşük fiyatı veren firmaya ihale edilmiştir. 2 nci tekliflerini ilk mektup ekindeki birim fiyat cetveli üzerinde, diğer firma ve komisyon huzurunda kalemle düzeltilerek, tarafımızdan da son teklif olarak kabul edilmiştir.” şeklinde cevap verilmiştir.

 

Pazarlık usulü ile ihale edilen mal alım ihalelerinde idarelerin, tekliflerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi aşamasından sonra, isteklilerle verdikleri teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapacağı, bu fiyat görüşmesinde; ihale komisyonunun istekliler ile yapacağı toplantıda, teklif veren isteklileri ve bunların teklif ettikleri fiyatları açıklayacağı, isteklilerden ilk tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla ihale kararına esas olacak son indirimli fiyat tekliflerini yazılı ve kapalı olarak sunmalarını isteyeceği, verilen bu son fiyat teklifleri değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılacağı şeklindeki düzenlemeye rağmen, İdarece, mevzuatta pazarlık usulüyle ihale yapılması için belirtilen şartlara uyulmadan, ilk teklif mektubu ekindeki birim fiyat cetveli üzerinde “kalemle düzeltme yapılarak” yeni fiyatların belirtilmesinin ve son tekliflerin bu şekilde değerlendirilmesinin yani teklif mektubunda isteklinin teklifine hukuki değer katan ibareler bulunmamasına rağmen kabul edilmesinin mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

5) İhale ilan tarihi itibari ile, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinde; “4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince;

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

c) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

d) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

h) Bu Yönetmelik hükümlerine göre idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

i) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

j) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen,

istekliler ihale dışı bırakılır.

          İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/M, KİK027.1/M), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” Hükmü bulunmaktadır.

 

İnceleme konusu ihalede, ihale üzerinde kalan isteklilerin yukarıda yer verilen maddede belirtilen ve İdari Şartnamede istenen taahhütnameyi sunduğu, ancak Yönetmeliğin yukarıda yer verilen hükmü uyarınca sunulan belgelerin isteklilerin ihale tarihi itibari ile durumunu gösterir nitelikte olmadığı halde bu istekliler ile sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Dolayısıyla, idarenin ihale üzerinde kalan istekliler ile, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılmayı gerektiren durumlarda bulunmadığını ihale tarihi itibari ile tevsik etmesi koşuluyla sözleşme imzalaması gerekirken bu hususa uyulmadığı anlaşılmıştır.

 

6) Her ne kadar ihale pazarlık usulüyle (21/b) yapılmışsa da, ihalede “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname” kullanılmış, söz konusu idari şartnamenin 7.2.1. maddesi ile; “Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler” yeterlik kriteri olarak isteklilerden istenmiştir.

 

Söz konusu düzenleme kapsamında her iki isteklinin de mali durumu ile ilgili belgesinin ihale işlem dosyasında bulunmadığı, ayrıca idarece düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağında da anılan belge ile ilgili olarak herhangi bir tespitin yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

7) İdarelerin 4734 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince hazırlayacakları ihale işlem dosyasında onay belgesinden ihalenin sonuçlandırılmasına kadar geçen süreçteki tüm bilgi ve belgeleri saklama zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen hususlar birlikte değerlendirildiğinde; İdareye yazılan 01.05.2007 tarih ve 683 sayılı yazı ile ihale işlem dosyasında bulunması gerektiği halde bulunmayan bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiş, İdare tarafından 16.03.2007 tarih ve 665 sayılı yazıyla verilen cevapta, söz konusu belgelerin ihale dosyasının suretinde sehven alıkonulmadığı, asıl dosya Saymanlığa gönderildiği için de ilgili belgelere ulaşılamadığı şeklinde açıklama yapılmıştır. İdarenin bu işlemi anılan Kanun hükmüne uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek üzere Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kararda; İncelemenin Konusu, Kapsamı Ve Dayanağı  olarak “Hatay İlinde bazı idarelerce gerçekleştirilen bir kısım ihalelerin bir siyasi partinin il  yöneticileri arasında  paylaştırıldığı şeklinde basında haberler çıkmış, Kurumumuza intikal eden dilekçelerde  de benzer iddialar yer almıştır.” Ayrıca  “…Kurul kararı ile söz konusu iddiaların incelenmesine karar verilmiştir.” Denmiştir.

 

“İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara  Ait  Yönetmeliğ”in 17 nci maddesi uyarınca  iddiaların incelenmesinin , iddialarla sınırlı olarak  yapılması gerekmektedir. Ancak Kurul, yönetmeliğin bu  hükmüne aykırı olarak  10.05.2006 tarih ve 2006/MK-36 sayılı kararıyla, iddialarla sınırlı kalmayarak ihale işlemlerinin bütün yönleriyle incelenmesine karar vermiştir. Bu çerçevede Hatay Valiliğinden adı geçen kişi ve bu kişilerin ortağı olduğu şirketlerin üzerinde kalan ihalelere ilişkin işlem dosyalarının tamamı istenmiş  ve bu ihalelerin ilan metni  ve ihale dökümanı da dahil olmak üzere ihale sürecinde tesis edilen tüm işlemler incelenmiş ve sonuçlandırılmıştır.

            Kurum tarafından iddiaya konu bütün ihaleler  ve iddialara konu olmayan diğer konularda en ayrıntısına kadar incelenmiş ve “…ihalelerin bir siyasi partinin  il yöneticileri arasında paylaştırıldığı…” na ilişkin  hiçbir bilgi ve belgeye rastlanmamasına rağmen  bu husus kararda yer almamıştır. İnceleme bir iddia ile başlamış ama bu iddia sonuçta karşılanmamıştır. Bu nedenle:

Karara; “şikayete konu ihalelerle ilgili talimatlar verildiği ve ihalenin şikayete konu  partinin  il yöneticileri arasında paylaştırıldığına ilişkin bilgi ve belgeye rastlanmamıştır” ifadesininde eklenmesi.

Belirtilen  nedenlerle;  Bakanlığına bildirilmesi kararına bu ek  gerekçeyle katılıyoruz.

 

 

 

 

Kazım ÖZKAN                      Ali KAYA                             Hakan GÜNAL

   Kurul Üyesi                        Kurul Üyesi                              Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul