En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1948
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :51
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1948
Şikayetçi:
 Yerköy Dost Gıda Temiz. Medikal Petrol Ürün. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yenimahalle Hükümet Cad., Halkbank Üzeri, Kat.2 Yerköy/YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Kırşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği, Zübeyde Hanım Caddesi, 40200 KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.04.2007 / 12683
Başvuruya konu ihale:
 2007/27163 İhale Kayıt Numaralı “Kit İle Birlikte Otoanalizatör Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.06.2007 tarih ve 07.02.96.G022/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 03.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit İle Birlikte Otoanalizatör Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yerköy Dost Gıda Temiz. Medikal Petrol Ürün. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 30.04.2007 tarih ve 12683 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; istekli olarak katıldıkları “Kit İle Birlikte Otoanalizatör Alımı” ihalesinde kesinleşen ihale kararı ile ihalenin Sarıoğlu Medikal San.Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığının ve kendi tekliflerinin ise teklif etmiş oldukları cihaz teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, oysa ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdikleri ve teklif etmiş oldukları cihazın da teknik şartnamenin C4. ve C.5 maddelerine uygun olduğu, teknik şartname uygunluk belgesinin verildiği, sundukları cihaz kataloglarında şartnamede istenilen tüm özellikleri içeren dokümanların sağlandığı, gerekli görülmesi halinde teklif edilen cihazlarla ilgili demonstrasyon yapmayı önermelerine rağmen idarenin bunu dikkate almadığı, böylece 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkelerinin ihlal edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “Kit İle Birlikte Otoanalizatör Cihazı Alımı” işi olduğu, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21.1 inci maddesinde ise bu ihalede kısmi teklif verilmeyeceği belirtildikten sonra, 36 ncı maddesinde ise ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenleme yapılmıştır.

 

İhaleye ilişkin olarak hazırlanan Teknik şartnamenin C.4. maddesinde; cihaz, elektrolit testleri hariç, normal koşullarda günde bir kereden fazla kalibrasyona ihtiyaç duymamalıdır.” şeklinde, anılan şartnamenin C.5. maddesinde; “cihaza numune ve reaktifler yerleştirildikten sonra sonuçlar çıkana kadar bir müdahaleye gerek duyulmamalıdır. Cihaza, acil numuneler, sistemin çalışması durdurulmadan girilebilmelidir. Cihazın STAT acil özelliği olmalıdır.” şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

İdare, başvuru sahibi firmanın teklif ettiği cihazı teknik şartnamenin C.4 ve C.5. maddelerine uygun bulmayarak teklifini değerlendirme dışı bırakmıştır. Başvuru sahibi ise teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin anılan maddelerine uygun olduğu iddiasında bulunmuştur.

 

Teknik Şartnamenin “H-Tekliflerin Hazırlanması” başlıklı H.1 maddesinde: FirmaIar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “ ……marka……model cihazı ve kiti şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokumaları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır.” şeklinde, H.5 maddesinde ise: cihaz ve kit ile ilgili tüm teknik dokümanlar teklifle birlikte verilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamede tekliflerin değerlendirilmesi hususuyla ilgili bir düzenlemenin yapılmadığı, bu hususun teknik şartnamede düzenlendiği görüldüğünden, İdareye yazılan 09.05.2007 tarih ve 743 sayılı yazı ile ihalede değerlendirme dışı bırakılan Yerköy Dost Gıda Temizlik Medikal Otomotiv ve Taşımacılık İhr. İth. San. ve Tic. ŞTİ.’nin ihaleye teklif ettiği cihazın teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususuyla ilgili olarak yapılan değerlendirmenin hangi kriterlere göre yapıldığının bildirilmesi ve değerlendirmeye esas olan tüm bilgi ve belgelerin de gönderilmesi istenilmiştir.

 

İdarece verilen 11.05.2007 tarih ve 498 sayılı cevapta; “1) cihaz orijinal kataloğunda stat (acil) pozisyonu olduğu gösterilmemektedir.
2 ) cihaza numune ve hasta yükleme sırasında dışarıdan müdahale olmaması istenmektedir. Ancak cihazda bunu rutinde uygulayabilecek “rack” sistemi yani “toplu yükleme sistemi” bulunmaktadır. İstenirse kataloglarda incelenebilir. Firma bunları taahhüt etmesine rağmen teklif edilen cihazın orijinal kataloğunda bunlar bulunmamaktadır.”
şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi firmanın teklif ettiği cihazın teknik özelliklerinin, teknik şartnamenin şikayete konu maddelerini karşılayıp karşılamadığı hususuyla ilgili olarak alınan teknik görüşte:

 

“Teknik şartnamenin C.4. maddesi: cihaz, elektrolit testleri hariç, normal koşullarda günde bir kereden fazla kalibrasyona ihtiyaç duymamalıdır ve C.5. maddesi: numune ve reaktifler yerleştirildikten sonra sonuçlar çıkana kadar bir müdahaleye gerek duyulmamalıdır. Cihaza, acil numuneler, sistemin çalıştırılması durdurulmadan girilebilmelidir. Cihazın STAT acil özelliği olmalıdır.” maddelerini bu sistemler karşılamaktadır. Dolayısıyla BAYER MARKA ADVİA 1200 MODELİ ve DADE BEHRİNG MARKA RXL MAX MODEL cihazların bu maddelere dayandırılarak ihale dışı bırakılmasının doğru olmadığı görüşündeyim.”

 

şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Bu durumda, ihale işlem dosyasındaki bilgi ve belgelerle, teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde; başvuru sahibi firmanın teklif ettiği cihazın teknik şartnameyi karşıladığı ve anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşıldığından ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiaları yerinde görülmüştür.

 

Böylece, tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul