• Karar No: 2007/UM.Z-1949
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :52
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1949
Şikayetçi:
 Fresenıus Medikal Hizmetleri A.Ş., Eski Büyükdere Caddesi, Giz 2000 Plaza No: 7 K.17 34398 Maslak/İSTANBUL (Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Etlik İhtisas Hastanesi Baştabipliği, Halil Sezai Erkut Cad., No 7 Etlik/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.05.2007 / 15039
Başvuruya konu ihale:
 2007/11869 İhale Kayıt Numaralı “15 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (10,11,12. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 07.03.60.G022/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Etlik İhtisas Hastanesi Baştabipliği’nce 28.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “15 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (10,11,12. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Fresenıus Medikal Hizmetleri A.Ş.’nin 11.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.05.2007 tarih ve 15039 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararıyla tekliflerinin, idari şartnamenin 7.2.1.c bendinin 3 üncü paragrafında belirtilen “bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.” şartına uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, oysa sunmuş oldukları bilançoda bulunan imzanın firmanın çalışanı ve aynı zamanda İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı kişiye ait olduğu, idari şartnamede bilançolara imza atan şahıslar ile ilgili detaylı bir açıklama veya kişiye ait bir belge istenmediği, ihale komisyonunun sundukları evrağı yeterli görmediği takdirde bilgi eksikliği kapsamında değerlendirme yapması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “15 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” işi olduğu, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21.1 inci maddesinde ise bu ihalede kısmi teklif verilmeyeceği belirtildikten sonra, 36 ncı maddesinde ise ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenleme yapılmıştır.

 

Anılan idari şartnamenin “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Aranacak Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler” başlıklı 7.2. Bölümünün “İsteklinin Bilançosu veya Eşdeğer Belgeleri” kısmında ise:

 

“…Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

 

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarım veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Kamu İhale Kanunu’nun 10 uncu maddesinin a bendinin 2 nci alt bendinde idarelerce isteklilerden ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosunun veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin istenebileceği belirtilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ nin 32 nci maddesinde: “Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

 

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nde : “Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir. Diğer taraftan yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebileceklerdir.” şeklinde ifade yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi, “bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.” şartına uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Anılan firma, sunmuş oldukları bilançoda bulunan imzanın firmanın çalışanı ve aynı zamanda İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı kişiye ait olduğunu belirtmektedir.

 

Başvuru sahibinin idareye sunduğu bilançonun incelenmesinden; sunulan bilançoda sadece ilgili firmanın kaşesinin ve kaşenin üzerinde de bir imzanın bulunduğu, imzanın üstünde herhangi bir isim bulunmadığı gibi anılan firma tarafından da bu hususla ilgili olarak herhangi bir bilgi ve belgenin sunulmadığı hususları tespit edilmiştir.

Her ne kadar başvuru sahibi firma, İdareye ve Kamu İhale Kurumu’na yaptığı şikayet başvurularında, bilançodaki firma kaşesinin üstünde imzası olduğunu belirttiği kişinin İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olduğuna dair belgeyi sunmuşsa da; söz konusu firmanın sunduğu bilançoda sadece ilgili firmanın kaşesinin ve kaşenin üzerinde isimsiz bir imzanın bulunduğu, imza atan kişinin adının ve başka herhangi bir bilginin bulunmadığı, yani bilançoya kimin, hangi sıfatla imza attığının belli olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve ilgili düzenlemeler dikkate alındığında, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu tespit edilmiş ve bu hususla ilgili iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul