• Karar No: 2007/UM.Z-1951
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :54
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1951
Şikayetçi:
 Burak Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Vekili Av. İbrahim Ünal, Haydar Aliyev Cad. B Blok K.4 D.11 57 Bayraklı Karşıyaka/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın Belediyesi Başkanlığı, Yedi Eylül Mahallesi Esko İş Merkezi - AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2007 / 11615
Başvuruya konu ihale:
 2007/20034 İhale Kayıt Numaralı “Şehrimizin Muhtelif Parklarında Kullanılmak Üzere Açık Hava Spor Aletleri Satın Alınması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.06.2007 tarih ve 07.02.66.0165/2007-25 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Aydın Belediyesi tarafından 20.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Şehrimizin Muhtelif Parklarında Kullanılmak Üzere Açık Hava Spor Aletleri Satın Alınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Burak Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Vekili Av. İbrahim Ünal’ın 18.04.2007 tarih ve 11615 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Şikayetçinin, başvuruya konu ihalede, 4734 sayılı Kanunda öngörülen idari denetim için şikayet başvurusunda bulunabilmesi için zorunlu olan hukuken korunması gerekli bir hakkı ihlal edilmediğinden, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca, birinci iddiasının ehliyet yönünden reddine,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, dokümana yönelik şikayet teklif verildikten sonra yapıldığından, ikinci iddiasının süre yönünden reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdarenin idari şartnamenin 7.2, 7.3, 7.3.1 maddelerinde belirtilen evrakların 2007 yılı TÜRKAK onayının olup olmadığını kontrol etmediği,

2) ihalede Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi gereğince iş deneyim belgesi istenmesi gerekirken iş deneyim belgesinin istenmediği, ayrıca kalite yeterliği ve personel belgelendirmesi yapılması gerekirken bunun yerine getirilmediği, bu işlemlerin ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği,

 

iddia edilmektedir

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İdare başvuru sahibinin, idari şartnamenin 7.2, 7.3, 7.3.1 maddelerinde belirtilen evrakların 2007 yılı TÜRKAK onayının olup olmadığının kontrol edilmediği iddiasını, tekliflerin geçerlilik süresi dahilinde değerlendirmesinin devam ettiği, ihalenin henüz karar bağlanmadığı, belgelerin taşıması gereken unsurların isteklilerin uyarıları olmasa da kanun gereği ihale komisyonunca titizlikle irdelendiği gerekçesiyle uygun bulmamıştır.

 

4734 sayılı Kanunda idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan isteklilerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle; idarenin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı bir işlem veya eyleminin olması ve idarenin söz konusu işlem veya eyleminden dolayı yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Bu durumda, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun, idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunmasında, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklilerin; teklifleri kapsamında sundukları belgelerle ilgili idari işlem veya eylemleri 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet başvurularına konu edebilmeleri için hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmesi gerekmektedir.

 

İdarenin beyanından da anlaşılacağı üzere, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi devam ettiğinden ve ihaleye ilişkin henüz kesinleşmiş bir ihale komisyonu kararı olmadığından şikayetçinin başvuru konusu ihalede, 4734 sayılı Kanunda öngörülen idari denetim için şikayet başvurusunda bulunabilmesi için zorunlu olan hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmediği, bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiasının ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru sahibi ihalede Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi gereğince iş deneyim belgesi istenmesi gerekirken iş deneyim belgesinin istenmediği, ayrıca kalite yeterliği ve personel belgelendirmesi yapılması gerekirken bunun yerine getirilmediğini iddia etmektedir. İdare başvuru sahibinin bu iddiasını, özel bir imalat süreci gerektirmeyen ve yaklaşık maliyeti eşik değerin on katına eşit veya bu değerin üzerinde olmayan mal alımı ihalelerinde iş deneyim belgesi istenmesinin zorunlu olmadığı, bu şartların dışında ihalelerde iş deneyim belgesi istenmesinin idarelerin takdirinde olduğundan şikayete konu ihalede iş deneyim belgesi istenmesine idarece gerek görülmediği gerekçesiyle uygun bulmamıştır.

 

Başvuru sahibinin ihale dokümanını 12.03.2007 tarihinde satın aldığı, idareye ise 26.03.2007 tarihinde şikayette bulunduğu tespit edilmiştir. Başvuru sahibinin ikinci iddiası özü itibarı ile ihale dokümanına yönelik bir şikayettir. İhale dokümanına yönelik şikayet başvurularının İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ hükmüne göre isteklilerce ihaleye teklif verilmeden yapılması gerekmektedir. Başvuru sahibince 20.03.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif verildiğinden ve istekli sıfatına haiz olduğundan, ihale dokümanına yönelik idareye 26.03.2007 tarihinde yapılan şikayet başvurusunun süresinde yapılmadığı bu nedenle de başvuru sahibinin ikinci iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde isteklilerin mesleki ve teknik yeterliliğinin tespit edilebilmesi için iş deneyim belgeleri istenebileceği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29 uncu maddesinde, özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyeti eşik değerin on katına eşit veya bu değeri aşanlarda idarelerce iş deneyim belgesi istenmesinin zorunlu olduğu hükmü yer almaktadır.

 

Düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, mal alımı ihalelerinde sadece özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyeti eşik değerin on katına eşit veya bu değeri aşan ihalelerde iş deneyim belgesi istenmesinin zorunlu olduğu, diğer ihalelerde ise iş deneyim belgesi istenmesinin idarenin takdirinde olduğu anlaşılmaktadır. İdarenin de başvuru sahibinin şikayeti üzerine verdiği cevapta, ihalenin yaklaşık maliyetinin eşik değerin altında olduğu bu nedenle ihalede iş deneyim belgesi istenmesine idarece gerek duyulmadığı belirtilmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Şikayetçinin, başvuruya konu ihalede, 4734 sayılı Kanunda öngörülen idari denetim için şikayet başvurusunda bulunabilmesi için zorunlu olan hukuken korunması gerekli bir hakkı ihlal edilmediğinden, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca birinci iddiasının ehliyet yönünden reddine,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, dokümana yönelik şikayet teklif verildikten sonra yapıldığından ikinci iddiasının süre yönünden reddine,

 

3) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul