En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1954
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :61
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1954
Şikayetçi:
 Burak Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Vekili Av.İbrahim ÜNAL Haydar Aliyev Cad. No:57 B Blok Kat:4 Daira:11 Bayraklı-Karşıyaka/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın Belediyesi, Yedi Eylül Mahallesi Esko İş Merkezi AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2007 / 11614
Başvuruya konu ihale:
 2007/23145 İhale Kayıt Numaralı “11 Adet Muhtelif Parklarda Kullanılmak Üzere 15 Takım Çocuk Oyun Grupları ve Kauçuk Yer Döşemeleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 07.02.67.0207/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aydın Belediyesi’nce 26.03.2007 tarihinde” Açık İhale Usulü” ile yapılan “11 Adet Muhtelif Parklarda Kullanılmak Üzere 15 Takım Çocuk Oyun Grupları ve Kauçuk Yer Döşemeleri” ihalesine ilişkin olarak Burak Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.04.2007 tarih ve 11614 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale konusu dış mekan çocuk oyun grupları TSE standardı olan EN 1176-1,…7 ve alımı yapılacak olan kauçuk yer kaplamasına ait TSE standardı olan EN 1177 kalite belgesinin istenmesi gerekirken istenmediği, bu durumun standart dışı ürün alımına neden olacağı,

 

            2) Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesi gereğince iş deneyim belgesinin ihaleye katılanlardan istenilmesinin zorunlu olduğu, idarenin iş deneyim belgesi istemediği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamede; “Oyun grubunda kullanılacak malzeme cinsleri metrajda ve teknik çizimlerde mevcut olup TSE EN 1176-1..7 standartlarını sağlamak yüklenicinin sorumluluğundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 29 uncu maddesinde; “Bu Yönetmelikte düzenlenen; isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere;

 

a) Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın yapılan her türlü mal alım ihalelerinde; isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin,

 

b) Özel bir imalat süreci gerektiren mal alım ihalelerinde;

 

1) Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya bu değerin on katına kadar olanlarda, bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler veya isteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinden en az birinin,

 

2) Yaklaşık maliyeti eşik değerin on katına eşit veya bu değeri aşanlarda;

 

- Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

- İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin,

- İsteklinin iş hacmini gösteren belgelerin,

- İş deneyim belgelerinin,

 

idarelerce istenilmesi zorunludur.

 

Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde; özel bir imalat süreci gerektirmeyen mal alım ihaleleri ile özel bir imalat süreci gerektirmekle birlikte ilk defa üretimi yapılacak olan mal alım ihalelerinde, ihale konusu alımın niteliğine uygun biçimde istenecek belgeler ile (b) bendinde belirtilen ihalelerde yukarıda sayılanlar dışında istenecek ek belgeler ilgili idarece belirlenir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi gereğince idarelerce istenilmesi zorunlu belgeler arasında kalite belgeleri sayılmamıştır. Kalite belgelerinin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenmesinde ve istenmesinde idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır. Teknik şartnamede de ifade edildiği gibi teklif edilen ürünlerin kalite standartlarını sağlama sorumluluğu istekliye ait olup, kalitenin sağlanıp sağlanamadığı malın teslimi, muayene ve kabul aşamasında ayrıca idare tarafından değerlendirilecektir. Kaliteye ilişkin belgelerin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak istenmesinde idarenin takdir yetkisi olması nedeniyle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “iş deneyim belgeleri” başlıklı 35 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur.” hükmü,

 

“İstenecek belgeler” başlıklı 29 uncu maddesinde; “Bu Yönetmelikte düzenlenen; isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere;

 

a) Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın yapılan her türlü mal alım ihalelerinde; isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin,

 

b) Özel bir imalat süreci gerektiren mal alım ihalelerinde;

 

1) Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya bu değerin on katına kadar olanlarda, bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler veya isteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinden en az birinin,

 

2) Yaklaşık maliyeti eşik değerin on katına eşit veya bu değeri aşanlarda;

 

- Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

- İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin,

- İsteklinin iş hacmini gösteren belgelerin,

- İş deneyim belgelerinin,

 

idarelerce istenilmesi zorunludur.

 

Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde; özel bir imalat süreci gerektirmeyen mal alım ihaleleri ile özel bir imalat süreci gerektirmekle birlikte ilk defa üretimi yapılacak olan mal alım ihalelerinde, ihale konusu alımın niteliğine uygun biçimde istenecek belgeler ile (b) bendinde belirtilen ihalelerde yukarıda sayılanlar dışında istenecek ek belgeler ilgili idarece belirlenir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde isteklilerin mesleki ve teknik yeterliliğinin tespit edilebilmesi için iş deneyim belgesi istenebileceği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29 uncu maddesinde, özel bir imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyeti eşik değerin on katına eşit veya bu değeri aşanlarda idarelerce iş deneyim belgesi istenmesinin zorunlu olduğu hükmü yer almaktadır.

 

Düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, mal alımı ihalelerinde sadece özel bir imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyeti eşik değerin on katına eşit veya bu değeri aşan ihalelerde iş deneyim belgesi istenmesinin zorunlu olduğu, diğer ihalelerde ise iş deneyim belgesi istenmesinin idarenin takdirinde olduğu anlaşılmaktadır. İncelemeye konu ihalenin yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında olduğu için idare iş deneyim belgesi istememiş olup, idarenin işleminin kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul