• Karar No: 2007/UM.Z-1956
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :63
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1956
Şikayetçi:
 Santek Sağlık Turz. Teks. San. Tic. Ltd. Şti., Mustafa Kemal Mah. 6. Cad. No: 57/1 Söğütözü/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Pınarbaşı Mah. Sanatoryum Cad. Keçiören/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.05.2007 / 12857
Başvuruya konu ihale:
 2007/17765 İhale Kayıt Numaralı “120 Kalem Genel Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (50. Kalem Alkol Bazlı El Antiseptiği)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 07.03.01.0134/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 27.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “120 Kalem Genel Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (50. Kalem Alkol Bazlı El Antiseptiği)” ihalesine ilişkin olarak Santek Sağlık Turz. Teks. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.05.2007 tarih ve 12857 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

50 nci kalemde ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 27.03.2007 tarihinde yapılan “120 Kalem Genel Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesinde 50.kalem olan “Alkol Bazlı El Antiseptiği” kalemine teklif verdikleri, ihalenin uhdelerinde kalmadığı buna ilişkin olarak  idareye yaptıkları şikayete idarenin söz konusu malzeme için sunulan Sağlık Bakanlığı ruhsatının süresinin dolduğundan ve duvara monte dispanser pompa numunesini beğenmedikleri cevabını  verdiği, oysa teklif etmiş oldukları Opakjel marka ürünlerinin Sağlık Bakanlığı ruhsatının süresinin dolmadığı, Sağlık Bakanlığı ruhsatının 03.04.2001 tarihinde 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden onaylandığı ve 28.02.2007 tarihinde ruhsatın arka tarafının yeniden onaylanarak geçerliliğinin devam ettiği, idarenin 28.02.2007 tarihindeki yeni onayı dikkate almadığı gibi İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden de bilgi istemeyerek İdari Şartnamenin 32 ve 33. maddelerini ihlal ettiği, duvara monte dispanser pompa numunesinin paslanır ve kullanışsız olduğunun ileri sürüldüğü oysaki pompanın alüminyum profilden imal olup üzerinin elektro statik boya olduğu, idare tarafından herhangi bir dispanser pompa şartnamesinin yayınlanmadığı ve numune de gösterilmeyerek yoruma ve itiraza açık bir durumun oluşturulduğu,

                    

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu ihalenin Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 27.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “120 Kalem Genel Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (50. Kalem Alkol Bazlı El Antiseptiği)” işi olduğu anlaşılmıştır.

 

             Şikayet konusu olan 50. Kalem Alkol Bazlı El Antiseptiği’ne ilişkin olarak düzenlenen teknik şartnamenin 10. maddesinde; “Ürün Sağlık Bakanlığı onaylı olmalı ve belgesi ihale öncesi verilmelidir...” düzenlemesi bulunmaktadır. 

 

             İdare tarafından şikayetçi firmanın, “Sağlık Bakanlığı ruhsatının 5 yıllık olan süresinin ihale tarihi itibariyle bittiği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. 

 

             Teklif edilen ürünün yetkili distribütörü olan şikayetçi tarafından teklif zarfıyla birlikte üretici firma Merkez Laboratuarı A.Ş. adına düzenlenmiş, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nce verilen  “Opak Jel”  marka ürüne ilişkin 2001/15 no’ lu izin belgesi sunulmuştur. Söz konusu belgede, izin tarihinin  03.04.2001 olduğu ve izin tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle satış izni verildiği belirtilmiştir.

 

             21.05.2007 tarih ve 6763 sayılı Kurum yazısı ile  Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden; “Söz konusu ruhsatın ihale tarihi olan 27.03.2007 tarihinde geçerli olup olmadığı, süre uzatımı yapılıp yapılmadığı” hususunda bilgi sorulmuştur.

 

             23.05.2007 tarih ve 029237 sayılı  Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü cevabi yazısında; “Yurt içinde imal edilen veya yurt dışından ithal edilen tedaviye yardımcı sağlığı koruyucu doğal ve diğer farmasötik ürünlere Bakanlığımız tarafından izin belgesi verilen ürünlerin, izin belgelerine bilimsel inceleme amacıyla başlangıç tarihi verilip, izin belgesine esas dosya bilgilerinin kontrol ve güncellenmesi amacıyla 5 yılda bir bilimsel incelemeye alınmaktadır. Bu bilimsel incelemelerin geçerlilik süreleri izin belgelerinin arkasına 5 yılda bir verilen şerh ile uzatılmaktadır. Bu yapılan işlem izin belgesinin iptali anlamına gelmemektedir. Ayrıca ilgili firma 10.05.2007 tarih 026476 sayılı yazımızla bu konuyla ilgili olarak ikaz edilmiştir” bilgisi verilmiştir.

 

              Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen, “Bu bilimsel incelemelerin geçerlilik süreleri izin belgelerinin arkasına 5 yılda bir verilen şerh ile uzatılmaktadır. Bu yapılan işlem izin belgesinin iptali anlamına gelmemektedir.” cevabından anlaşıldığı üzere söz konusu izin belgesi iptal edilmemiş olup, ihale tarihi olan 27.03.2007 tarihinde halen geçerli olduğu anlaşıldığından şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmış olup, söz konusu belgenin geçerli olmadığı sebebiyle şikayetçinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata aykırıdır.  

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 4.3.4 maddesi ile İdari Şartnamenin 7.3.3. maddesinde; “Teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte numune getirilecektir. Numuneler 4703 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olacaktır. Numuneler ihale saatinden önce hastane sarf deposuna belge karşılığı teslim edilecek ve bu belge teklif dosyasına konulacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır. 

  

            Şikayetçi firma ile idare tarafından imzalanan tutanaktan anlaşıldığı üzere, teklif edilen ürüne ilişkin “3 adet Opak Jel antiseptiği ve 1 adet duvar aplikatörü” numune olarak ihale tarihinden 4 gün önce 23.03.2007 tarihinde idareye teslim edilmiştir.

 

            Şikayet konusu 50. Kalem Alkol Bazlı El Antiseptiği’ne ilişkin olarak düzenlenen teknik şartnamenin 8. maddesinde, “Ayrıca duvara monte edilecek dispanserler 300 adet ücretsiz olarak verilecektir. Bu dispanserler paslanmaz metalden imal edilmiş olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

             İdare tarafından şikayetçi firmanın “Ürünle birlikte verilecek olan duvara monteli dispanser numunesinin her ne kadar koruma boyalı olsa da paslanır metalden üretildiği ve kullanışsız olduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. 

 

            Yapılan incelemede, duvara monteli dispanserin hangi nedenle kullanışsız olduğunun somut ve objektif olarak idare tarafından ortaya konulamadığı, numunelerin kim tarafından incelendiğinin belli olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde idareler, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği ve kamuoyu denetimini sağlamakla yükümlü tutulmuştur.

 

Bu itibarla; “yeterlik değerlendirmesine” esas teşkil etmek üzere isteklilerden teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak numune sunmalarının istenmesi durumunda, söz konusu numunelerin teklifler ile birlikte sunulmasının istenmesi gerekmekte olup, aksi takdirde söz konusu temel ilkelere aykırı hareket edilmiş olacaktır.

 

           Sonuç olarak, inceleme konusu ihalede numunelerin ihale saatinden önce teslim edilmesinin istenmesi ile 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık oluşturulmuştur.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Söz konusu ihalede mevzuat gereğince, ilanın 4.1.4 ve idari şartnamenin 7.1.d maddesinde “ 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname” istenilmiştir. İdare tarafından doküman olarak verilen standart formlar arasında bulunan söz konusu taahhütnamenin, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki olan “Açık İhale Usulüne Göre Yapılacak İhalelerde İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütnameye (KİK027.0/M)” uygun olarak verilmiş olduğu görülmüştür.

 

           Açık İhale Usulüne Göre Yapılacak İhalelerde İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütnamenin 2 nci maddesi, “İhalenin [üzerimde/üzerimizde] kalması halinde, sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihi itibarıyla  4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda [olmadığıma/olmadığımıza] ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz].”  şeklinde düzenlenmiş olmasına rağmen şikayetçi firma olan Santek Ltd. Şti.’ nin  teklifiyle birlikte sunmuş olduğu taahhütnamenin 2 nci maddesine, “ihale tarihi itibarıyla” cümlesinin yazılmadığı, bu nedenle de mevzuata aykırılık oluşturularak değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

            2) Şikayet konusu olan 50. Kalem Alkol Bazlı El Antiseptiği’ne ilişkin olarak düzenlenen teknik şartnamenin 10. maddesinde; “..Ürünün EN 1500 Avrupa Standartlarına sahip olması öncelikli tercih sebebidir..” düzenlemesi bulunmaktadır. 

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde isteklilerin yeterliklerinin belirlenebilmesi için, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlikle ilgili istenecek belgelerin sayıldığı, bu belgelerin idarelerce istenilmesi durumunda uyulması gereken esas ve usullerin Yönetmelikte açıklandığı, ayrıca tip idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde idarelerce istenecek ilave bilgi ve belgelerin 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar başta olmak üzere ilgili Kanunlara ve mevzuata aykırı olmaması gerektiği belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamede “..Ürünün EN 1500 Avrupa Standartlarına sahip olması öncelikli tercih sebebidir..”  şeklinde bir belirleme yapılması ile mevzuata aykırılık oluşturulmuş olup, ayrıca  bu şekliyle yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine belirtilen rekabet ilkesine aykırılık teşkil edeceği sonucuna varılmıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

50 nci kalemde ihale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul