• Karar No: 2007/UM.Z-1957
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :64
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1957
Şikayetçi:
 Atlas Medikal Elektronik Paz. ve Yatırım Ltd. Şti., Büklüm Sokak 50/11 06700 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi Baştabipliği, Şehitlik Mahallesi Anıttepe Caddesi Polatlı/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.05.2007 / 12757
Başvuruya konu ihale:
 2007/11266 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Hepatit ve Torch Analizörü Edinilmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.05.2007 tarih ve 07.02.98.0092/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 01.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Hepatit ve Torch Analizörü Edinilmesi” ihalesine ilişkin olarak Atlas Medikal Elektronik Paz. ve Yatırım Ltd. Şti.’nin 10.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.04.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  01.05.2007 tarih ve 12757 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu cihazın, teknik şartnamenin 3 ve 5 inci maddelerine uymadığı, ayrıca cihazın HIV ve HCV testlerinde false negatif sonuçlar verdiğinin yapılan çalışmalarla sabit olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin C/2 maddesinde “Talipliler bu şartnamenin B bölümü 1. maddesinde cinsi ve teslim takvimi/miktarı belirtilen hepatit ve torch kitleri ile tam otomatik olarak analiz yapabilen Hepatit Analizör Cihazını ihale konusu kit bitinceye kadar (15 ay süreli) bedelsiz olarak kuracaklardır. Ancak, kurmayı taahhüt ettikleri cihazların yukarıda sayılan parametrelerin tamamını çalışmaması halinde, toplam kit miktarının % 5’inden fazla olmamak şartıyla, kurulacak cihazın eksiği olan parametreleri aynı yöntemlerden biri ile çalışabilecek herhangi bir küçük cihaz kurabilir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu düzenleme çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan Neve Medikal Tıb. Malz. Ltd. Şti.’nin, bir adet Liaison model ve bir adet Vitros Eciq model makroeliza cihazı kurmayı taahhüt ettiği görülmüştür. Adı geçen cihaz kataloglarının incelenmesi sonucunda her iki cihazın da “Chemiluminescence” tekniğiyle çalıştığı ve teknik şartnamenin C/4 maddesine uygun olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, cihazların teknik şartnamedeki kriterleri karşılayıp karşılamadığı konusu ile ilgili olarak, teknik şartnamenin C/2 maddesi uyarınca cihazların birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Kurumumuz tarafından, itirazen şikayete konu edilen iddiaların teknik detaylarının araştırılması amacıyla bir Akademik kuruluşa 08.05.2007 tarih 733-6198 sayılı teknik görüş isteme yazısı yazılmış, buna ilişkin cevap yazısı 30.05.2007 tarihinde alınmıştır. Alınan görüş yazısında, “Test panelinde saatte en az 150 test sonucu verebilmelidir koşulu sadece Vitros’un devrede olduğu testler için geçerli olmayacaktır. Zira iddia sahibinin belirttiği gibi tek cihaz kapasitesi bu sayıya saatlik hız açısından yetmeyecektir. (Vitros cihazı bir yerine iki tane olsa sayıyı ancak karşılayabilir.)

HIV ve HCV testlerinde yalancı negatif sonuçların varlığı iddiası bilimsel yayın ya da kullanıcıların bilinçli deneyimleri ile teyit edilmelidir.

Yüklenen hasta numunelerinde aynı anda en az 17 çeşit testi çoktan seçmeli olarak çalışabilmelidir. İki cihaz Liason ve Vitros göze alındığında panel, istenen test çeşidi sayısını karşılayabilecektir.” hususları belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin C/5 maddesinde “Cihaza aynı anda en az 50 hasta numunesi yüklenebilmeli, bir veya iki cihazla karışık test panelinde saatte en az 150 test sonucu verebilmelidir. En uzun analiz sonuçları bile hasta numunesinin yüklenmesinden sonra en geç bir saat içinde rapor edilebilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bir Akademik kuruluşdan alınan 30.05.2007 tarih ve 1089 sayılı yazıda; saatte 150 test verebilme koşulunun sadece Vitros model cihazın devrede olduğu testler için geçerli olmayacağı, bir adet vitros cihazı verilmesi durumunda bu sayıya saatlik hız açısından ulaşılamayacağı belirtilmiştir. Ancak, teknik şartnamenin C/5 maddesinde yapılan düzenleme ile bir veya iki cihazla karışık test yapılması istenmiştir. Dolayısıyla teknik şartnamenin anılan düzenlemesi ile ihale üzerinde kalan istekli tarafından iki ayrı marka cihaz teklif edilmesi hususu ile birlikte değerlendirildiğinde; istenen teknik kriterin ihale üzerinde kalan istekli tarafından karşılandığı kanaatine varılmıştır.

 

Diğer taraftan, şikayete konu edilen “inkübasyon süresinin uzunluğu nedeniyle testlerin rapor edilmesinin 3 saate çıktığı” iddiası ile ilgili olarak, teknik görüş yazısında herhangi bir açıklamanın bulunmadığı, ayrıca, başvuru sahibinin de bu iddiasına dayanak teşkil edecek herhangi bir bilgi ve belge sunmadığı, bunun yanında, cihaza ilişkin kataloglarda inkübasyon süresine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı, kataloglarda sadece cihazın saatte 180 test sonucu verebildiğine ilişkin bilgiye yer verildiği görülmüştür.

 

Şikayetçi firma Vitros model cihazın özellikle HIV ve HCV testlerinde false negatif sonuçlar verdiğini, bu durumun hasta sağlığını tehlikeye attığını ve bu konuyla ilgili bir rapor bulunduğunu iddia etmektedir. Söz konusu rapor Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin cihaz alımında istediği bir teknik görüş kapsamında 2004 yılında hazırlanmış olup, söz konusu raporun 2007 yılında başka bir idare tarafından yapılan ihalede bağlayıcı bir nitelik taşımayacağı açıktır. Ayrıca idarenin şikayet başvuruna verdiği yanıtta söz konusu cihazın kullanılmaması ve ilgili cihazla ihalelere girilmesinin yasak olduğu yönünde Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine herhangi bir bildirimde bulunulmadığı belirtilmiştir. Alınan görüş yazısında da bu iddiaların bilimsel yayın ya da kullanıcının bilinçli deneyimi ile teyit edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin C/3 maddesinde “Verilecek cihaz, türünün en gelişmiş modellerinden olmalı, yüklenen hasta numunelerinde aynı anda en az 17 ayrı çeşit testi çoktan seçmeli olarak çalışabilmelidir.”, B/5 maddesinde ise “Teklif edilecek kitlerin sayısı hesaplanırken; kitleri kullanacak Hepatit Analizör Cihazının güvenilir sonuçlar vermek kaydıyla birim testte harcayacağı reaktif miktarı dikkate alınarak hesaplanmalı ve teklif buna göre düzenlenmelidir. Verilen reaktif miktarından beyan edilen miktarda testin elde edilememesi durumunda, eksik olan fark firma tarafından bedelsiz karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikayetçi firma Liaison model cihazın aynı anda farklı test yükleme sayısının 15 olduğunu ve teknik şartnameye uymadığını iddia etmektedir. Ancak, teknik şartnamenin C/2 maddesi ile görüş yazısında yer verilen iki cihazın birlikte değerlendirilmesi gerektiği hususu göz önüne alındığında, aynı anda en az 17 ayrı çeşit testin çalışılması koşulunun karşılanacağı anlaşılmaktadır.

 

Netice itibariyle, dosya içindeki bilgi ve belgeler, ihale dokümanında yapılan düzenlemeler ve alınan görüş yazısı birlikte değerlendirildiğinde, yapılan şikayetin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul