• Karar No: 2007/UM.Z-1958
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :65
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1958
Şikayetçi:
 Optronik Optik ve Elektronik Cihazlar Tic. ve San. Ltd. Şti., Reşit Galip Caddesi, İlkadım Sokak No:18 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Baştabipliği, İstasyon Cad. Doğan Sok. No:13 Kartal/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.04.2007 / 12134
Başvuruya konu ihale:
 2007/37213 İhale Kayıt Numaralı “20 Kalem Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı (5. Kalem Kbb Ameliyat Mikroskobu Alımı İşi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.06.2007 tarih ve 07.02.83.0197/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi’nce 30.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 20 Kalem Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı (5. Kalem Kbb Ameliyat Mikroskobu Alımı İşi) ihalesine ilişkin olarak Optronik Optik ve Elektronik Cihazlar Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 13.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.04.2007 tarih ve 12134 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 20 Kalem Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı 5 inci kalemi “KBB Ameliyat Mikroskobu Alımı” işi teknik şartnamesinin 2.5 maddesinin tek bir cihazın özelliklerini tarif ettiği,

 

2) Aynı teknik şartnamenin 2.6 maddesinde eski teknoloji olan “halojen aydınlatma” istenmesi nedeniyle katılımı engellediği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin rekabeti engelleyici hususlar içerip içermediği hususunun yanı sıra teknik şartnamenin 2.5 ve 2.6 bentlerinde belirtilen “Cihazın optik taşıyıcısı takılacak aksesuarlarda etkilenmeksizin kendinden dengeli bir tasarıma sahip olacak herhangi bir düğme ve kol gevşetmeye gerek kalmadan istenen konuma getirilebilecek ve o konumda herhangi bir düğme veya kol sıkmadan bırakılabilecektir. Mikroskop standı en az 3 adet elektromanyetik frenli ve otomatik balans sistemli olacaktır” ifadesi ile “Cihazın ışıklandırması 12V/100 watt veya en az 150 wattlık halojen ampullerle kaynağından optik taşıcıya gelen fiberoptik kablo yoluyla yapılacaktır.Arıza durumu için halojen yedek ışık kaynağı cihaz üzerinde monte olacaktır ve bir düğme ile yedek ampuller devreye girebilecektir.” ifadesinin Möller-Wedel marka HIR 3-1000 model cihazı tarif ettiği, teknik şartnamenin 2.6 maddesinde idarece eski teknoloji olan “halojen aydınlatma” istenmesi nedeniyle katılımın engellediği iddialarına ilişkin olarak akademik bir kuruluştan görüş istenmiş;

 

            Akademik kuruluştan alınan teknik görüşte; “Kbb Ameliyat Mikroskobu Alımı ihalesi teknik şartnamesinin 2.5 ve 2.6 maddelerine birkaç firma teklif verebilir, ancak teknik şartnamenin 2.3 ve 2.9 maddelerinde belirtilen değerler Zeiss marka mikroskobu tarif etmektedir”. ifadelerine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü, aynı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır. 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “Mal Alım İhalelerinde Teknik Şartnameler ve Kalite Belgeleri” başlıklı XI maddesinde; “4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; ihale konusu işlerin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği; belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyecek ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyecektir. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasında var olan bilgi ve belgeler ile akademik kuruluştan alınan teknik görüş doğrultusunda, teknik şartnamenin 2.3 ve 2.9 maddelerinde yer alan düzenlemelerin belli bir markaya yönelik olması nedeniyle rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

            Diğer taraftan, idare tarafından gönderilen 14.05.2007 tarihli ihale komisyonu kararından, anılan kaleme teklif veren istekli olmaması nedeniyle, ihalenin iptal edildiği anlaşılmaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

Başvuruya konu ihale, İdarece iptal edildiğinden, karar verilmesine yer olmadığına,      

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul