• Karar No: 2007/UM.Z-1959
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :66
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1959
Şikayetçi:
 Doğtaş Hazır Beton Yapı Elemanları Tic. San. Ltd. Şti., Höyük Mah. 19 Mayıs Cad. No:36 Yerköy/YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Yozgat Belediye Başkanlığı, A.Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad. No:1 66100 / YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.05.2007 / 15683
Başvuruya konu ihale:
 2007/38203 İhale Kayıt Numaralı “Beton Parke ve Beton Bordür Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.06.2007 tarih ve 07.03.74.0207/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yozgat Belediye Başkanlığı’nca 15.05.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Beton Parke ve Beton Bordür Alımı” ihalesine ilişkin olarak Doğtaş Hazır Beton Yapı Elemanları Tic. San. Ltd. Şti.’nin 22.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.05.2007 tarih ve 15683 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhalenin idari şartnamenin 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına uygun olmayan iş deneyim belgesini sunan istekli üzerinde bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş olarak; “Beton parke, beton bordür ve beton elemanları satış işleri” düzenlenmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle  benzer özellikteki işleri ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 35 inci maddesinde;

 

“Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur.

 

a) İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

 

İş deneyimi olarak, ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

 

          İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 30 unu sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması ve pilot ortakla diğer ortakların iş deneyim tutarları toplamının asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması şarttır. Pilot ortağa ait iş deneyim belgesinin idarece belirlenen yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklardan iş deneyim belgesi aranmaz. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden, istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu alım veya benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesidir.

 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren,  tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla  benzer özellikteki işlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki mal alımlarının benzer alım kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ön yeterlik ve ihale dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvuru sahibinin iş deneyim belgesi olarak sunduğu belgede, iş sahibinin Yozgat Belediye Başkanlığı, işin adının “Yol Üst Yapı Yapım İşi”, uygulanan yapı tekniğinin “Prefabrik Beton Parke ve Beton Bordür Alımı ve Döşeme İşi” olduğu, söz konusu iş deneyim belgesinin hem mal alımına hem yapım işine ait olduğu, durum böyle olmakla birlikte idari şartnamede beton parke, beton bordür ve beton elemanları satış işlerinin benzer iş olarak düzenlendiği, ihale üzerinde kalan isteklinin iş deneyim belgesinin idari şartnamede düzenlenen benzer iş tanımına uygun olduğu, belge tutarının 844.532,27YTL olduğu, belge tutarından ne kadarının mal alımına ait olduğunun idare tarafından araştırılmadığı, yapılan incelemede belge tutarının mal alımına ait kısmının 747.799,46YTL olduğu, idari şartnamede teklif edilen bedelin %25 oranında iş deneyim belgesinin istendiği, iş deneyim belgesinin teklif edilen bedelin %25’inden fazla olduğu tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul