• Karar No: 2007/UM.Z-1985
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :2
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1985
Şikayetçi:
 Tivak Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Atatürk Orman Çiftliği Polis Karakolu Yanı Tigem Vakfı - Gazi/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Valiliği İl Ozel İdaresi, Karabaş Mah. Hafız Selim Sok. No: 65 - 41100 İzmit/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.05.2007 / 15886
Başvuruya konu ihale:
 2007/36091 İhale Kayıt Numaralı “Slajlık Mısır Tohumu, Dane Mısır Tohumu, Yonca Tohumu Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.06.2007 tarih ve 07.03.87.0165/2007-33 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Valiliği İl Ozel İdaresi tarafından 20.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Slajlık Mısır Tohumu, Dane Mısır Tohumu, Yonca Tohumu Alımı ihalesine ilişkin olarak Tivak Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin 31.05.2007 tarih ve 15886 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 4734 sayılı Kanunun 36 ncı  maddesinde, belgelerin tam olup olmadığının kontrol edileceği ve bu durumun tutanağa bağlanacağı, mali tekliflerin ise açıklanmadan muhafaza altına alınacağı hükmü yer almasına rağmen mali tekliflerinin açıklandığı, teklifleri ekinde ortaklık hisse beyanı bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu eksikliğin teklifin esasını değiştirmediği ve mevzuat gereği tamamlatılabileceği, ancak söz konusu eksikliğin tamamlatılmayarak ihale konusu malın daha yüksek bedelle satın alındığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden başvuru dilekçesinde

Başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği,

Başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği,

Başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği,

Başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 07.06.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin kısmen tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul