En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1991
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :10
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1991
Şikayetçi:
 Şema Tıbbi Ürünler Pazarlama İth. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ger-san Sanayi Sitesi 657.Sokak 89 Ergazi/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sanatoryum Cad. 27 Keçiören/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14802
Başvuruya konu ihale:
 2007/552 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 280 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı İhalesi (148. Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.06.2007 tarih ve 07.03.50.0178/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 05.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 280 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı İhalesi (148. Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Şema Tıbbi Ürünler Pazarlama İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.05.2007 tarih ve 14802 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale listesinin 148. sırasında bulunan 1.000.000 adet muayene eldiveni için en uygun teklifin kendileri tarafından verildiği, idari şartnamenin 36.2. maddesinde, ekonomik bakımdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği düzenlemesinin yer aldığı, teklif ettikleri ŞEMAGLOVE marka eldivenlerin lateks kauçuktan imal edildiği, lateks ürünlerin ancak ele giyilirken elde bulunan kesici, yırtıcı ve delici cisimlerden veya kullanıcının tırnağının uzun olmasından zarar görebileceği, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği “BEYBİ” marka ürünün de kendi ürünleri gibi Malezya’da üretildiği, iki ürün arasındaki tek farkın ürünlerin fiyatı olduğu,

 

2) Kesinleşen ihale kararı üzerine idareden açıklama istenildiği ancak idarece 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca 5 günlük yasal süresi içerisinde cevap verilmediği,

 

3) Anılan Kanunun 42 nci maddesine aykırı şekilde sözleşmeye davet yazılarının yazıldığı,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun “İhale Komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.” hükmü ile,

 

Anılan maddenin gerekçesinde; “Mevcut uygulamada isteklilerin teknik yeterliklerinin ihale komisyonu dışında başka bir komisyon tarafından değerlendirilmesi halinde, teknik değerlendirme ile aynı anda fiyat karşılaştırması yapılamamaktadır. Bu nedenle, ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın bütün değerlendirmelerin ihale komisyonu tarafından yapılmasının sağlanması için, ihale komisyonlarında 2 üyenin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla bu komisyonların en az 5 kişiden oluşması öngörülmüştür. İhale konusu işin uzmanı niteliğinde personelin ihaleyi yapan idarede bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamında yer alan diğer kurum ve kuruluşlardan bu nitelikte personel sağlanabilmesi mümkündür.” gerekçesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde; “Teklif edilen malzemelerin yeterli miktarda orjinal numuneleri verilecektir. Numunelerin ambalajlarında veya üzerlerinde kesinlikle CE Uluslararası standart işareti bulunacaktır. İhale tarih ve saatinde teklif verecek olan firmalar girdikleri kalemlere ait ürünlerin numunelerini yanlarında getireceklerdir. Ancak çok pahalı ürünler idaremizce görüldükten sonra ürünün katoloğu ( yada ürünü tanıtan broşür kitap vb) alınarak ürün iade edilecektir. Numuneleri getirmedikleri taktirde o kalem için teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            “148. Kalem Muayene Eldiveni” için Teknik Şartnamede;

-     “Sağ ve sol ayrımı olmamalıdır.

-          100’erli ambalajlarda olmalıdır.

-          Nonsteril olmalıdır.”

 

Şeklinde 3 kriterin belirlendiği, başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında idareye sunulduğu belirtilen ve itirazen dilekçesi ekinde Kurumumuza numunesi de sunulan ŞEMAGLOVE marka eldivenin 100’erli ambalaj içersinde bulunduğu, üzerinde CE işaretinin bulunduğu, sağ ve sol ayrımının bulunmadığı ve lateks maddeden imal edildiği, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği “BEYBİ” marka ürünün de aynı teknik özelliklerine sahip olduğu ve menşeinin aynı olduğu görülmüştür.

 

            Muayene Komisyon Başkanlığı tarafından numune değerlendirilmesinin yapılarak, “muayene eldiven uygun değil (yırtılıyor)” şeklinde kanaat belirtildiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu ŞEMAGLOVE marka eldivenin üzerinde yer alan bilgilerden teknik şartnamede belirtilen 3 kriteri sağladığından, idari şartnamenin 36. maddesine göre ekonomik bakımdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlenmesi, ihale komisyonunca, istekliler tarafından sunulan ürünün teknik şartnameye uygunluğu hususunda bir tereddüt oluşması halinde numune değerlendirmesi yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

İhale komisyonuna yeteri kadar işin uzmanı atamak yerine tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında mesleki yeterlikleri ve unvanlarının ne olduğu anlaşılamayan muayene komisyonu adı altında ayrı bir komisyon oluşturarak ihaleyi sonuçlandırılması işleminde 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi bakımından uyarlık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           

4734 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin 2 nci fıkrasındaki 5 günlük cevap verme süresi idareye yönelik disipliner nitelikteki bir süre olduğu, idarece bu süreye uyulmamasının bir hak kaybına veya bir hakkın doğumuna neden olmadığı, bununla birlikte idarece 5 günlük cevap verme süresi geçtikten sonra dahi cevap verilmesi durumunda şikayet başvurusu süresinin, başvuru sahibinin ihale dışı bırakılma gerekçesine muttali olduğu tarihten itibaren işlemeye başlayacağı, somut ihalede, başvuru sahibince şikayete konu durumun farkına varıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece süresi içerisinde açıklamada bulunulmamasından başvuru sahibinin bir hakkının veya menfaatinin ihlal edilmediği veya edilmesinin muhtemel olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

  4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine 24.04.2007 tarihinde posta yoluyla gönderildiği, başvuru sahibince 30.04.2007 tarihinde idareden açıklama talebinde bulunulduğu, sözleşmeye davet yazısının 07.05.2007 tarihinde ihale üzerinde kalan istekliye posta yoluyla gönderildiği, 08.05.2007 tarihinde başvuru sahibince idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, 14.05.2007 tarihinde şikayete cevap verildiği, aynı gün ihale üzerinde kalan Selçuk Med. Tic. Ltd. Şti.’ye yazı yazılarak Kamu İhale Kurumu kararının beklenileceği bildirilmiştir.

         

            Kesinleşen ihale kararında, 148. kalemin numunesinin uygun olmadığı belirtilmiş ise de numunenin hangi yönleriyle uygun olmadığı belirtilmediğinden başvuru sahibince açıklama talebinde bulunulabileceği, kesinleşen ihale kararı üzerine idareden açıklama istenilmesi durumunda idarece açıklamaya cevap verilmesinin zorunlu olduğu, istekli tarafından şikayet hakkının kullanılabilmesi için şikayet edilebilecek hususların bilinmesi gerektiğinden, idarece açıklama talebi cevaplandırılmadan ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İdare tarafından tespit edilen yaklaşık maliyet 2.067.043,17 YTL olmasına rağmen, ihale onay belgesinde ihale konusu iş için ayrılan ödeneğin 1.000.000 YTL olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

                

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 5 inci fıkrasında, “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre idareler tarafından yeterli ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılmaması gerekmesine rağmen, idarenin yeterli ödeneği bulunmayan bir iş için ihaleye çıktığı ve anılan Kanunun 5 inci maddesini ihlal ettiği, bu ihlalin ihalenin iptalini gerektirdiği düşüncesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                        Üye 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul