En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1993
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :14
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1993
Şikayetçi:
 Montwell İth. İhr. Paz. Ltd. Şti, Çayhane Sokak 21/4 06700 Gaziosmanpaşa/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Hastane Caddesi No:20 38010 Kocasinan/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.06.2007 / 16640
Başvuruya konu ihale:
 2007/46231 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Tam Otomatik Alerji Analiz Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.06.2007 tarih ve 07.04.05.0207/2007-34 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 14.05.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Kit Karşılığı Tam Otomatik Alerji Analiz Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Montwell İth. İhr. Paz. Ltd. Şti’nin 08.06.2007 tarih ve 16640 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Teknik şartnamenin C.2 maddesinde; “Cihaz FEİA veya Chemulimmuneans yöntemi ile çalışmalıdır” hükmünün düzenlendiği, bu düzenlemeye 25.04.2007 tarihinde itiraz ederek teklif etmek istedikleri REAST yönteminin şartnameye eklenmesini talep ettikleri, idarenin bu taleplerini reddettiği, adı geçen yöntemin şartnamede olmamasının Kamu İhale Kanununun 4, 10 ve 17 nci maddelerine ve Sağlık Bakanlığı’nın 2006/43 sayılı genelgesine aykırı olduğu, daha önce firmaları tarafından Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazda bu hususun incelemeye alındığı, uzman görüşünde “Spesifik IgE ölçümlerinin değişik yöntemlerle yapıldığı, bunlardan birinin diğerine üstün olduğunun halen kanıtlanmadığı, 2006/UM.Z-108 sayılı Kamu İhale Kurulu kararıyla REAST yönteminin de şartnameye eklenmesi gerekliliğinin açıkça belirtildiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 26.04.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 03.05.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 08.06.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul