• Karar No: 2007/UM.Z-1994
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :15
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1994
Şikayetçi:
 Us X-ray Röntgen AŞ, Bolu-Ankara D-100 Yolu 13.Km 14240 Yenicepınar/BOLU
 İhaleyi yapan idare:
 Sivas Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Rahmi Günay Caddesi 1 58040 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.05.2007 / 15108
Başvuruya konu ihale:
 2007/19179 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Demirbaş Alımı (1. kalem 500 Ma Tek Tüp Tek Masa Röntgen Cihazı Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.06.2006 tarih ve 07.03.64.0063/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sivas Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce 30.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Demirbaş Alımı” ihalesinin “500 Ma Tek Tüp Tek Masa Röntgen Cihazı Alımına” ilişkin olarak Us X-Ray Röntgen AŞ’nin idare kayıtlarına 17.04.2007 tarih ve 1123 sayılı yazı ile alınan şikayet başvurusunun, idarenin 15.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.05.2007 tarih ve 15108 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Sivas İl Sağlık Müdürlüğünce 30.03.2007 tarihinde gerçekleştirilen Tıbbi Demirbaş Alımı ihalesinin 06.04.2007 tarih ve 693 sayılı kesinleşen kararında 1. kalem 500 mA tek masa tek tüp röntgen cihazı alımının Gürbüz Sağlık Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan da en avantajlı ikinci teklif sahibinin Dünya Medikal firması olduğunun bildirildiği,

 

Bilindiği üzere, alımı planlanan cihaz miktarının ne olursa olsun idare tarafından hazırlanan Teknik-İdari Şartnamelerde istenilen her türlü malzeme ve şartların bir adedi için geçerli olduğu, İdari Şartnamede aksi bir hüküm yok ise Teknik Şartnamede istenilen malzemelerin her cihazla birlikte Teknik Şartnamede belirtilen miktar kadar verilmesinin zorunlu olduğu,

 

Bu kapsamda söz konusu ihalenin Teknik Şartnamesinin;

2.5 AKSESUARLAR

Cihaz ile birlikte aşağıda belirtilen cihaza uygun parça ve aksesuarlar verilecektir.

-Kolimatör ampulü (yedek olarak) 2 adet,

-2 Adet kurşun önlük,

-18x24, 24x30,30x40,35x35,35x43 cm boyutlarında ranfansatörlü, mavi veya yeşile duyarlı (istenilen) , pencereli kasetlerden, her boyut için 10’ar olmak üzere toplam 50 adet verilecektir. Ranfarsatörler 400 hızında olmalıdır

-Kumanda masası önüne 2 mm Pb eş değerli en az 20x20 cm ebadında kurşunlu camı bulunan yine en az 2 mm Pb koruyucu paravana,

-Yetişkin ve pediatrik dörder adet gonad koruyucu,

-Kompresyon bandı (2 adet),

-En az 18000 BTU gücünde 2 adet klima takılmış ve çalışır vaziyette teslim edilecektir,

 

Şeklinde düzenlendiği, firmalarının istenilen her malzemeyi istenilen cihaz miktarı ile çarparak maliyet oluşturduğu (2 cihaz için toplam 100 kaset ranfansatör, 4 adet split klima gibi), idarenin bu konuda yapılan şikayet üzerine verdiği cevapta “Cihaz tesliminde verilecek aksesuarların her iki cihaz için toplam adet olarak belirtilmiş olup ayrıca firmalarla yapılan görüşmelerde sözlü olarak bu konunun dile getirildiğinin” belirtildiği, firmalarına ihale öncesinde böyle bir bilginin verilmediği gibi Şartnamenin sözlü açıklamalarla bazı isteklilere açıklanmasının haksız rekabet oluşturduğu, ayrıca muayene komisyonların sözlü şartname düzeltmelerine göre mal kabul muayenesi yapmalarının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayete konu kalem 2 adet 500 mA Tek Masa Tek Tüp Röntgen Cihazı alımı ihalesi olup, söz konusu alıma ilişkin düzenlenen Teknik Şartnamenin tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinin düzenlendiği 5.1 maddesinde teklif veren firmalardan Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi hazırlanmasının istenildiği ve Teknik Şartnamenin 2.5 maddesinde;

Aksesuarlar

Cihaz ile birlikte aşağıda belirtilen cihaza uygun parça ve aksesuarlar verilecektir.

-Kolimatör ampulü (yedek olarak) 2 adet,

-2 adet kurşun önlük,

18x24, 24x30, 30x40, 35x35, 35x43 cm boyutlarında ranfansatörlü, mavi veya yeşile duyarlı (istenilen), pencereli kasetlerden, her boyut için 10’ar olmak üzere toplam 50 adet verilecektir.  Ranfansatörler 400 hızında olmalıdır.

-Kumanda masası önüne 2 mm Pb eş değerli en az 20x20 cm ebadında kurşunlu camı bulunan yine en az 2mm Pb koruyucu paravana,

-Yetişkin ve pediatrik dörder adet gonad koruyucu,

-Komprasyon bandı (2 adet)

-En az 1800 BTU gücünde 2 adet klima takılmış ve çalışır vaziyette teslim edilecektirdüzenlemesini içermekte olup, söz konusu düzenlemede bunların her cihaz için ayrı ayrı verileceğine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından düzenlenen Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinin 2.5 maddesinde;

Aksesuarlar

Cihaz ile birlikte aşağıda belirtilen cihaza uygun parça ve aksesuarlar verilecektir.

2 adet yedek olarak kolimatör ampulü verilecektir.

            2 adet kurşun önlük verilecektir.

            18x24, 24x30, 30x40, 35x35, 35x43 cm boyutlarında ranfansatörlü yeşile duyarlı pencereli kasetlerden, her boyut için 10’ar(onar) adet olmak üzere 50 adet verilecektir.

Kumanda masası önüne 2 mm kurşun eş değerli 1 adet (bir) koruyucu paravana verilecektir.

Yetişkin ve pediatrik 4’er (dörder) adet gonad koruyucu verilecektir.

2 adet komprasyon bandı verilecektir.

En az 1800 BTU gücünde 2 adet klima firmamız tarafından takılacak ve çalışır vaziyette teslim edilecektir” denilmiş ve ihalenin firmaları üzerinde kalması halinde verilecek aksesuarlar ve miktarı açıkça beyan edilmiştir.

 

İdarece düzenlenen ve miktarı Teknik Şartnamede açıkça belirtilen aksesuarlar miktarının aynısının verileceği Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ile başvuru sahibi tarafından beyan edilmiş, ayrıca Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde cihaz miktarlarının iki katının verileceğine ilişkin bir beyana yer verilmemiştir.

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak nasıl açıklama istenileceği düzenlenmiş olup, ihale işlem dosyası içerisinde ihale dokümanı alan firmaların şikayete konu hususta açıklama talebinde bulundukları ve idarenin firmalara açıklama yaptığına ilişkin bir bilgi ve belgeye ulaşılmamıştır.

 

Bununla birlikte, 15.05.2007 tarih ve 978 sayılı şikayete cevap yazısı ekinde yer alan yazıda “Cihaz tesliminde verilecek aksesuarlar her iki cihaz için toplam adet olarak belirtilmiş olup, ayrıca tarafımızdan firmalarla yapılan görüşmelerde sözlü olarak bu konunun dile getirildiği” belirtilmiştir . 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca açıklama istemi ve bu isteme idarece nasıl işlem tesis edilmesi gerektiği düzenlenmiş olup, idare tarafından şifahi olarak firmaların bilgilendirilmesi anılan mevzuat hükümlerine aykırıdır. Bununla birlikte başvuru sahibi tarafından söz konusu durumun kendilerine bildirilmediği, bunun haksız rekabete neden olduğu iddia edilmekte ve İdare tarafından söz konusu firmanın bilgilendirilip bilgilendirilmediği hususuna açıklık getirilememiş ise de; başvuru sahibi tarafından düzenlenen Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde verilecek aksesuar miktarının Teknik Şartnamede belirtilen aksesuar miktarı kadar olması aynı zamanda Teknik Şartnamede söz konusu aksesuarların sadece bir cihazı kapsadığı istenilen her cihaz için ayrı ayrı verileceğine ilişkin bir düzenlemenin yer almaması nedeniyle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Öte yandan başvuru sahibinin muayene komisyonların sözlü şartname düzeltmelerine göre mal kabul muayenesi yapmalarının mevzuata aykırı olduğu iddiasının incelenmesinde, söz konusu ihalede sözleşme imzalanmamış olup ihale konusu alımın idareye teslimi yapılmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir. Ancak 4735 sayılı Kanununda ve Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte yüklenicinin ile muayene ve kabul komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları ile bunlarını yerine getirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar düzenlenmiştir. Anılan mevzuat hükümleri uyarınca sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici tarafından İdareye ihale dokümana uygun malı teslim etme, muayene ve kabul komisyonunun da ihale dokümanında belirtilen nitelikte cihazı kabul etme görev ve sorumluluğu bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul