En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1995
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :16
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1995
Şikayetçi:
 İnter-med Hastane Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Lise Cad. İhsanbey Apt. NO:4/1 Yenişehir/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Bingöl Devlet Hastanesi Baştabipliği Saray Mahallesi Düzağaç/BİNGÖL
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.06.2007 / 15948
Başvuruya konu ihale:
 2007/36795 İhale Kayıt Numaralı “95.000 Kit İle Birlikte Hormon Cihazı Edinme” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 07.03.85.0162/2007-26 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bingöl Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 14.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “95.000 Kit İle Birlikte Hormon Cihazı Edinme” ihalesine ilişkin olarak İnter-med Hastane Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin 01.06.2007 tarih ve 15948 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Bingöl Devlet Hastanesi tarafından 03.05.2007 tarihinde yapılacağı ilan edilen 95000 Kit ile Birlikte Hormon Cihazı Edinme İhalesi ile ilgili olarak idarece 25.04.2007 tarihinde zeyilname düzenlendiği, söz konusu zeyilname ile ihalenin bazı kalemlerinin alımından vazgeçildiği ve aynı zamanda ihale tarihinin de ertelendiği, buna göre idarece düzenlenen zeyilnamenin hem tarihinin hem de ihale tarihinin ertelenmesinin Kanunun emredici hükümlerine aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru dilekçesinde idarenin şikayet başvurusu üzerine verdiği kararın bildirim tarihi 16.05.2007 olarak belirtilmiştir. Başvuru dilekçesine idarenin kararı eklenmiş olup idarenin karar tarihi de 16.05.2007 olduğu tespit edildiğinden ve idare ile isteklinin ayrı şehirlerde olduğu da anlaşıldığından 16.05.2007 tarihinin karar tarihi mi yoksa kararın tebliğ edildiği tarih mi olduğu hususunda bir tereddüt yaşandığından başvuruyu İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (c) bendine aykırı olduğu gerekçesi ile süre yönünden red etmeden önce 04.06.2007 tarihli yazı ile bu hususta başvuru sahibinden bir açıklama istenmiştir.

 

04.06.2007 tarihli yazımız başvuru sahibine 07.06.2007 tarihinde tebliğ edilmiş olmasına rağmen 12.06.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına giren yazı ile 04.06.2007 tarihli yazı ile istemiş olduğumuz açıklamaya cevaben bir yazı gönderilmiş ancak söz konusu yazı ile eksiklikler giderilmediği gibi ikinci başvuru da süresinde yapılmamıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Buna göre, başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 07.06.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin süresinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul