• Karar No: 2007/UM.Z-1996
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :18
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1996
Şikayetçi:
 H Pirint Bilgisayar ve İletişim Sistemleri Dış Tic. Ltd. Şti., Mecidiye Caddesi Cevher Apt. 3/7 Mecidiyeköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliği, Op.Dr.Şeref İnalöz Cad. 21400 Dağkapı DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.05.2007 / 13125
Başvuruya konu ihale:
 2007/13317 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı 26 Kalem Kırtasiye Malzemeleri Alımı İhalesi (1,2,3,4,5,6,10,11,13,26. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.06.2007 tarih ve 07.03.08.0063/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 05.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Mali Yılı 26 Kalem Kırtasiye Malzemeleri Alımı” ihalesinde “1,2,3,4,5,6,10,11,13,26. Kalemlerine” ilişkin olarak H Pirint Bilgisayar ve İletişim Sistemleri Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 09.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.05.2007 tarih ve 13125 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Kuruma itirazen şikayet süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine;

 

3) İncelemenin Kurum tarafından yapılmasına,

 

4) İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile ilgili olarak düzeltici işlem kararı verilmesine yasal olanak bulunmaması ayrıca 4734 sayılı Kanundaki usul ve sürelere uyularak sözleşmeye bağlanan ihale ile ilgili olarak herhangi bir düzeltici işlem kararı alınması mümkün olmadığından incelenen ihalede tespit edilen mevzuata aykırı ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma yapılmak üzere ilgili Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan ihaleye katıldıkları ve kesinleşen ihale kararının kendilerine tebliği üzerine kesinleşen ihale kararına ilişkin olarak idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin 11.04.2007 tarihli yazısı ile şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

Firmalarının geçici teminatı nakit olarak ve İdare biriminden öğrendikleri hesap numarasına yatırdıkları ve dekontunu teklif zarfı içerisine yerleştirdikleri, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre Saymanlık ve Teminat mektubu dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüklerine yatırılacağının belirtildiği, Kanundan kastın kesinlikle “vezneye yatma” kavramı olmadığı, teknik olarak Müdürlüğe para yatırmakla Müdürlük hesap numarasını yatırma arasında fark bulunmadığı, bu konuda Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün görüşünün yazı ekinde olduğu,

 

Geçici teminatın nakit olarak idare hesap numarasına yatırılmış olmasının 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle çelişmediğinden firmalarının teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre, idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on beş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hükme bağlanmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden , şikayetçinin 09.04.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin kararın 16.04.2007 tarihinde postayla şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.05.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, ayrıca idarenin söz konusu kararın tebliğinden sonra 15 günlük itirazen şikayet süresini bekledikten sonra 03.05.2007 tarihinde idarece sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesinde;

 

Başvuru sahibinin geçici teminatın İdari Şartnamenin 7.1.f maddesine, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine uygun olmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine başvuru sahibi 09.04.2007 tarihli dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulunmuş, idarenin şikayet başvurusu üzerine verilen 11.04.2007 tarih ve 4187 sayılı yazısında “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gereğince teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık Müdürlüklerine yatırılması zorunlu iken firmanın bu hükme uymaması nedeniyle ihale dışı bırakılmasında hukuka aykırılık tespit edilmediği, ayrıca dilekçe ekinde bulunan yazının görüş niteliğinde olup, istenen olaya mahsus olduğu, tüm idareler için de Yönetmelik, Genelge, Tebliğler gibi bağlayıcılık taşımadığı, bu açıdan daha önce alınmış olan ihale komisyonu kararının iptal edilmeyeceği” belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 46.1 maddesinde İhale konusu alıma/işe ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her türlü ödemenin Sağlık Kurumları 2 No’lu Saymanlık Müdürlüğünce yapılacağı belirtilmiş, İdari Şartnamenin 46.1 maddesinde İdare tarafından ihale konusu alıma ilişkin ödeme yapılacak Saymanlık ile ihale doküman bedelinin ve geçici teminat bedelinin yatırıldığı Saymanlığın aynı Saymanlık olduğu ve İdare tarafından doküman bedelinin yatırıldığı banka dekontunun uygun bulunmasına rağmen, geçici teminat bedelinin ilgili Saymanlığa elden yatırılmadığı gerekçesiyle geçici teminatın yatırıldığını gösterir banka havalesine ilişkin banka dekontunun idare tarafından uygun bulunmayarak anılan firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde tedavüldeki Türk Parasının teminat olarak kabul edilecek değerler arasında yer alması ve teminat mektubu dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırılmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmış olup, bu Kanuna istinaden çıkartılan ikincil mevzuatta geçici teminatın nakit olarak nasıl yatırılması gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş aynı zamanda iletişim ve ulaşım hizmetleri ile bankacılık hizmetlerinin hızla geliştiği günümüzde, ihalelere katılacak isteklilerin zaman kaybının en aza indirilmesi ve istekli sayısının artırılarak rekabetin sağlanması hususları da göz önünde bulundurularak; teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık yada muhasebe müdürlüklerine yatırılacağı hükmünün; Tedavüldeki Türk Parası olarak verilecek geçici, kesin ve ek teminatların ilgi muhasebe birimlerinin veznesine veya banka hesaplarına yatırılması olarak değerlendirilmesi gerektiğinden anılan firmanın geçici teminatının 4734 sayılı Kanunun 34. maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının ihale mevzuatına aykırıdır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

3) İncelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

4) Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul