En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1997
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :19
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1997
Şikayetçi:
 H Pirint Bilgisayar ve İletişim Sistemleri Dış Tic. Ltd. Şti., Mecidiye Caddesi Cevher Apt. 3/13 34347 Mecidiyeköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bartın İl Sağlık Müdürlüğü, Ömertepesi Mevkii 74100 BARTIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.04.2007 / 12137
Başvuruya konu ihale:
 2007/21133 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlük ve Müdürlüklerine Bağlı Sağlık Ocaklarında Kullanılan Yazıcılar İçin Toner Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.06.2007 tarih ve 07.02.84.0017/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bartın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 28.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Müdürlük ve Müdürlüklerine Bağlı Sağlık Ocaklarında Kullanılan Yazıcılar İçin Toner Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak H Pirint Bilgisayar ve İletişim Sistemleri Dış Tic. Ltd. Şti.´nin, 25.04.2007 tarih ve 12137 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulma başlatılmak üzere konunun, Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

Yazılı Başvuruda özetle;

 

1) Geçici teminatı, saymanlık yada muhasebe müdürlüğüne değil de, 1 nci Basamak Döner Sermaye Saymanlığının banka hesap numarasına yatırmaları,

2) Teklif dosyası içerisinde sunulan iş deneyim belgesinin, benzer iş tanımına uygun olmaması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

            Oysa geçici teminatın yatırıldığı yerin mevzuatta belirtilen yerlerden biri olduğu, iş deneyim belgesinin ise benzer iş tanımına uygun olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarıyla sınırlı olarak yapılan incelemede;

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru sahibine ait teklifin, geçici teminatın İdari Şartnamenin 29.2 maddesine ve 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması üzerine başvuru sahibinin idarenin kayıtlarına 04.04.2007 tarihinde alınan dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunmuş ve dilekçe ekine Muhasebat Genel Müdürlüğünden alınan 28.06.2006 tarih ve 11003 sayılı görüş eklenmiştir. Ancak başvuru sahibinin şikayet başvurusunun idarenin 04.04.2007 tarih ve 3805 sayılı yazıyla “süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedildiği” anlaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 46.1 maddesinde ihale konusu alıma/işe ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her türlü ödemenin Bartın 1. Basamak Döner Sermaye Saymanlığınca yapılacağı belirtilmiş .

 

Başvuru sahibi tarafından İdareye sunulan teklif dosyası içerisinde; ihale dokümanı bedelinin 23.02.2007 tarihinde Ziraat Bankası kanalıyla 18 kalem toner alımı ihalesine ilişkin 52 30029147 5001 Bartın 1. Basamak Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığı Hesabına gönderildiğine ilişkin Banka dekontunun,

 

Geçici teminatın da 26.02.2007 tarihinde Ziraat Bankası kanalıyla 18 kalem toner alımı ihalesine ilişkin geçici teminat bedeli olarak 300,00 YTL’nin 52 30029147 5001 Bartın 1. Basamak Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığı Hesabına gönderildiğine ilişkin Banka dekontunun yer aldığı  anlaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 46.1 maddesinde İdare tarafından ihale konusu alıma ilişkin ödeme yapılacak Saymanlık ile ihale doküman bedelinin ve geçici teminat bedelinin yatırıldığı Saymanlığın aynı Saymanlık olduğu ve İdare tarafından doküman bedelinin yatırıldığı banka dekontunun uygun bulunmasına rağmen, geçici teminat bedelinin ilgili Saymanlığa elden yatırılmadığı gerekçesiyle geçici teminatın yatırıldığını gösterir banka havalesine ilişkin banka dekontunun idare tarafından uygun bulunmayarak anılan firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde tedavüldeki Türk Parasının teminat olarak kabul edilecek değerler arasında yer aldığı belirtilmiş ve teminat mektubu dışındaki teminatların ihale komisyonlarınca teslim alınamayacağı, bunların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırılmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmış olup, benzer düzenlemelere İdari Şartnamede de yer verilmiştir. 4734 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkartılan ikincil mevzuatta geçici teminatın nakit olarak nasıl yatırılması gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde tedavüldeki Türk Parasının teminat olarak kabul edilecek değerler arasında yer alması ve teminat mektubu dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırılmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmış olup, bu Kanuna istinaden çıkartılan ikincil mevzuatta geçici teminatın nakit olarak nasıl yatırılması gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemesi aynı zamanda iletişim ve ulaşım hizmetleri ile bankacılık hizmetlerinin hızla geliştiği günümüzde, ihalelere katılacak isteklilerin zaman kaybının en aza indirilmesi ve istekli sayısının artırılarak rekabetin sağlanması hususları da göz önünde bulundurularak; teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık yada muhasebe müdürlüklerine yatırılacağı hükmünün; Tedavüldeki Türk Parası olarak verilecek geçici, kesin ve ek teminatların ilgili muhasebe birimlerinin veznesine veya banka hesaplarına yatırılması olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, anılan firmanın geçici teminatının 4734 sayılı Kanunun 34. maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik olarak idare tarafından tesis edilen işlemin uygun olmadığı, başvuru sahibinin iddiasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gösterilen gerekçelerden birisinin de, teklif dosyası içerisinde sunulan iş deneyim belgesinin, benzer iş tanımına uygun olmadığına ilişkindir.

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

 

İdari şartnamenin 7.3.1 nci maddesinde “…………… ihale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 25 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir” düzenlemesini içermektedir.

 

Aynı şartnamenin 7.4.1 maddesinde benzer iş tanımının “Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gerçekleştirilen her türlü bilgisayar sarf malzemeleri ile toner alımları” şeklindedir.

 

Başvuru sahibinin incelemeye konu ihalede 9.674,00 YTL tutarında teklif fiyat verdiği, teklif dosyası içerisinde, Karabük Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 05.06.2006 tarihinde tanzim edilen ve sözleşme tarihi 12.04.2006 olan, 6 kalem Kırtasiye Malzemesi alımından oluşan 5.738,00 YTL tutarında iş deneyim belgesi ve iş deneyim belgesinde belirtilen tutar kadar olan 13.04.2006 tarih ve 278035 seri numaralı faturayı idareye sunduğu, idareye sunulan ve 6 kalem kırtasiye malzemesinden oluşan iş deneyim belgesinin 4 kaleminin bilgisayar sarf malzemesine ait olduğu (kartuş, şerit, kartuş, toner) ve bunların tutarının 4.213,00 YTL olduğu, bu tutarın başvuru sahibi tarafından teklif edilen bedelin % 25’ini karşıladığı ve iş deneyim belgesinin idari şartnamenin 7.4.1 nci maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olduğu anlaşıldığından, idarenin teklifin değerlendirme dışı bırakmasına ilişkin olarak tesis ettiği işlemin uygun olmadığı, başvuru sahibine ait iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulma başlatılmak üzere konunun, Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul