• Karar No: 2007/UM.Z-1998
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :20
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1998
Şikayetçi:
 Kardeşler Akaryakıt Ayakkabıcılık San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Fevzi Çakmak Mahallesi Göknar Sokak 2/1 D.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğü, 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğü 59100 TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2007 / 11985
Başvuruya konu ihale:
 2007/5441 İhale Kayıt Numaralı “400.000 Kg. Kalorifer Yakıtı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.05.2007 tarih ve 07.02.81.0017/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğü tarafından 20.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 400.000 Kg. Kalorifer Yakıtı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kardeşler Akaryakıt Ayakkabıcılık San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 28.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.04.2007 tarih ve 11985 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; T.C. Adalet Bakanlığı Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tarafından 20.02.2007 tarihinde yapılan “400.000 Kg. Kalorifer Yakıtı Alımı” ihalesine teklif verdikleri, ancak tekliflerinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı ve kanuni sürelere uyulmadan sözleşme imzalandığı belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; başvuru sahibinin teklif dosyası içerisinde tebligat adresini, Fevzi Çakmak Mh. Göknar Sk. No: 2/1 D: 3 Yenibosna Bahçelievler İstanbul olarak belirtmesine rağmen, idarenin kesinleşen ihale kararını, teklif zarfın üzerinde yazılı olan Merkez Mh. Sanayi Cd. No: 85 Yenibosna İstanbul adresine gönderdiği, ancak isteklinin teklif zarfın üzerinde yazılı olan adresten taşınması sebebiyle kesinleşen ihale kararının tebliğ edilemediği ve 12.03.2007 tarihinde postane tarafından idareye tekrar iade edildiği, idarenin kesinleşen ihale kararını tekrar başvuru sahibinin tebligat adresine göndermediği, başvuru sahibinin 28.03.2007 tarihinde idareye şikayet dilekçesi verdiği ve dilekçenin 30.03.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına alındığı, söz konusu şikayete idarenin 09.04.2007 tarih ve 2267 sayılı yazı ile cevap verdiği, başvuru sahibinin 24.04.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

20.02.2007 tarihli ihale komisyon kararının, ihale yetkilisi tarafından 26.02.2007 tarihinde uygun görüşle imzalandığı, kesinleşen ihale kararının başvuru sahibi ile birlikte ihaleye teklif veren diğer isteklilere 02.03.2007 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile gönderildiği, idarenin ihale üzerinde bırakılan (Güniş Petrol Ürünleri ve Tur. Gıd. Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti.) istekli ile kesinleşen ihale kararının postaya verildiği gün olan 02.03.2007 tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 41 nci maddesine aykırı olarak sözleşme imzaladığı anlaşılmıştır.

 

İdarenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında Anadolum Petrol, Güniş Petrol ve Ersa Petrol tarafından ihaleye verilen teklif fiyatları, piyasa şartlarına göre aşırı düşük bularak, idari şartnamenin 34 ncü maddesinde yapılan düzenleme doğrultusunda bu isteklilerden, 4734 sayılı Kanunun 38 inci madde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü uyarınca, 20.02.2007 tarihinde yazılı açıklama istediği anlaşılmıştır.

 

            Aşırı düşük teklife ilişkin açıklama talebine, Anadolum Petrol ve Güniş Petrolün yazılı cevap verdiği, söz konusu cevapların değerlendirilmesi neticesinde, Anadolum Petrolün aşırı düşük teklife ilişkin yazılı açıklamanın ihale komisyonu tarafından yeterli görülmeyerek bu istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına, incelemeye konu ihalenin Güniş Petrolün üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Ancak; gerek Anadolum Petrol, gerekse ihale üzerinde bırakılan Güniş Petrolün, aşırı düşük teklif sorgulamasına yapmış olduğu açıklama, 4734 sayılı Kanunun 38 nci madde hükmüne uygun ve belgeye dayalı olarak yapılmamasına rağmen, idarenin, ihalede en düşük teklifi veren Anadolum Petrol tarafından yapılan yazılı açıklamayı yeterli görmeyerek değerlendirme dışı bıraktığı ve incelemeye konu ihaleyi 13.240,00 YTL daha yüksek teklif veren, Güniş Petrol Ürünleri ve Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin üzerine bıraktığı tespit edilmiştir.

 

            Netice itibariyle; idarenin ihale süreci içerisinde 4734 sayılı Kanunun 41 nci maddesinde belirtilen sürelere uymadan mevzuata aykırı olarak sözleşme imzaladığı ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında da 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 nci maddesinin “eşit muamele” ilkesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; Tiryakioğlu Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.02.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, 20.02.2007 tarihinde saat 10.30 da yapılan ihaleye teklif verdiği, teklif zarfının 1 sıra numara ile kayda alındığı, zarfın idarece ihale komisyonuna teslim edildiği, ancak ihale komisyonu tarafından “teklif zarfın üzerindeki bilgilerin eksik olması” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve teklif zarfının açılmadan istekliye iade edildiği anlaşılmıştır.

 

            İhaleye ilişkin idari şartnamenin ve ihale ilanının ilgili bölümünde, “idarenin adı; Tekirdağ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, adresi; Muratlı Yolu 10. Km. Tekirdağ, ihalenin adı; 400.000 Kg. Kalorifer yakıtı alımı, İhale Kayıt Numarasının; 2007/5441 olarak belirtildiği”,

 

            Tiryakioğlu Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfının üzerinde ise; “İsteklinin adı; Tiryakioğlu Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Adresi; Kayışdağı Mh. Akyazılı Cd. As İş Merkezi No:33 Kat:2 D:3 Kadıköy İstanbul, İdarenin adı; Tekirdağ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Adresi; Muratlı Yolu 10. Km. Tekirdağ, İhalenin Adı; 400.000 Kg. Kalorifer Yakıtı Alımı, İhale Kayıt Numarasının; 2007/5441 olarak yazılı olduğu, ayrıca teklif zarfının imzalı ve kaşeli olduğu” anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir” hükmü yer almaktadır.

 

            İncelemeye konu ihalede, Tiryakioğlu Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklifin, “teklif zarfın üzerindeki bilgilerin eksik olması” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa teklif zarfı üzerindeki bilgilerin ilan ve idari şartnamede belirtilen bilgilerle bire bir aynı olduğu ve teklif zarfının 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca, ilk oturumda değerlendirmeye alınan teklif zarflarının hazır bulunanlar önünde açılarak, teklif mektubu ve geçici teminat mektuplarının usulüne uygun olup olmadığının incelenmesi ve teklif fiyatlarının açıklanarak tutanak düzenlenmesi gerekmektedir. İlk oturumda herhangi bir teklif zarfının Kanuna aykırı olarak değerlendirmeye alınmadığının sonradan anlaşılması durumunda, teklif zarfı iade edilmemiş olsa dahi sonradan teklifin değerlendirmeye alınması suretiyle ilk oturumda yapılması gereken işlemlerin ihya edilmesi mümkün değildir.

 

            Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen saydamlık ve güvenirlik ilkelerinin gereği olarak istekliler huzurunda yapılması gereken işlemin yapılmaması sebebiyle Kanuna aykırı işlem tesis edildiği anlaşıldığından ve bu mevzuata aykırılığın düzeltici işlem tesisi ile giderilemeyecek nitelikte olduğu değerlendirildiğinden ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul