• Karar No: 2007/UM.Z-1999
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :21
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1999
Şikayetçi:
 Meditel Medikal Teknik Elektronik Ltd. Şti. Vekili Av.Özden Bostan, Turgut Reis Cad. No:36/17 Anıttepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı İspir Devlet Hastanesi Baştabipliği, İspir/ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.05.2007 / 13606
Başvuruya konu ihale:
 2007/17337 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbı Cihaz Satın Alımı (1.Kalem-1 Adet Genel Amaçlı Renkli Doppleri Ultrasonografi Cihazı Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 07.03.24.0134/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı İspir Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 09.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbı Cihaz Satın Alımı (1.Kalem-1 Adet Genel Amaçlı Renkli Doppleri Ultrasonografi Cihazı Alımı)” ihalesine ilişkin olarak Meditel Medikal Teknik Elektronik Ltd. Şti. Vekili Av.Özden Bostan’ın 19.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.04.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  09.05.2007 tarih ve 13606 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Sağlık Bakanlığı İspir Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 09.03.2007 tarihinde yapılan “Tıbbı Cihaz Satın Alımı (1.Kalem -1 Adet Genel Amaçlı Renkli Doppleri Ultrasonografi Cihazı Alımı)” ihalesine müvekkil firmanın katıldığı, Kanunun aradığı şekil şartlarını taşımayan kesinleşen ihale kararına göre müvekkil firmanın “teklif etmiş olduğu SMADZU SDU-2200 X PLUS Ultrasonografi cihazı ile ilgili olarak referans listelerindeki Radyoloji uzmanlarının arandığı ve bu uzmanlardan alınan görüşler doğrultusunda firmalarının cihazının iyi olmadığı, ikinci teklif sahibi olan firmanın cihazının daha iyi olduğu” belirtilerek ihalenin ekonomik açıdan avantajlı 2. teklif sahibi firmaya verildiği, söz konusu kesinleşen ihale kararının ve idareye yaptıkları şikayeti reddeden kararın 4734 sayılı Kanunun 5. ve 37. maddeleri ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı olduğu, müvekkil firmanın teklif etmiş olduğu cihazın idari ve teknik şartnamedeki bütün şartları karşıladığı halde Kamu İhale Mevzuatına aykırı olarak “iyi referans alamadık” gibi soyut bir değerlendirme ile ihalenin en uygun teklifi veren müvekkil firmaya verilmediği, bu nedenlerle kesinleşen ihale kararının iptal edilmesi ve düzeltici işlem yapılması gerektiği,

           

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           İnceleme konusu ihalenin, Sağlık Bakanlığı İspir Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından açık ihale usulü ile 09.03.2007 tarihinde yapılan  “Tıbbı Cihaz Satın Alımı (1.Kalem-1 Adet Genel Amaçlı Renkli Doppleri Ultrasonografi Cihazı Alımı)” işi olduğu anlaşılmıştır.

 

           İhalede, şikayet konusu olan 1. kaleme 3 isteklinin teklif verdiği, idare tarafından 3 teklifin de geçerli kabul edilerek değerlendirmeye alındığı ve teknik şartnamede öngörülen demonstrasyon düzenlemesi çerçevesinde ekonomik açıdan en avantajlı ilk iki teklif sahibi olan Meditel Ltd. Şti. ile Penta A.Ş.’nin teklif ettikleri cihazlara ilişkin olarak 20.03.2007 tarihinde demonstrasyon yapıldığı anlaşılmıştır.

 

          11.04.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile, idari şartnamenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi başlıklı 36. maddesi gereğince ihalenin en düşük fiyatı teklif eden şikayetçi firma Meditel Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

         Ancak, ihale yetkilisinin  12.04.2007 tarihli gerekçeli kararı ile; “Meditel Ltd. Şti.’ nin teklif etmiş olduğu SMADZU SDU-2200 X PLUS Ultrasonografi cihazı ile ilgili olarak sunduğu referans listelerindeki radyoloji uzmanlarının arandığı ve bu uzmanlardan alınan görüşlerde firmanın cihazının renkli dopplerinin istenilen kalitede olmadığı, cihazın görüntü kalitesinin iyi olmadığı veya cihazın ilk kurulduğu andaki görüntü rezolusyonunun zamanla bozulduğu gibi ifadelerin verildiği,  ikinci teklif sahibi olan Penta A.Ş.’nin teklif etmiş olduğu LOGIQ Ultrasonografi cihazı ile ilgili olarak sunduğu referans listelerindeki uzmanların arandığı ve bu uzmanların cihazdan çok memnun oldukları ifadesinin verildiği, bu nedenlerle de  2 firmanın cihazına 20.03.2007 tarihinde demonstrasyon yapıldığı, demonstrasyon sonucu görüntü kalitesi ve doppleri açısından Penta A.Ş.’nin teklif etmiş olduğu LOGIQ Ultrasonografi cihazının daha üstün olduğunun belirtildiği, bu gerekçelerle de her iki cihaz arasında maliyet açısından aşırı fiyat farkı olmadığından ihale 2. teklif sahibine tarafımdan ihale edilmiştir.” şeklinde bir karar alınmış ve kesinleşen ihale kararı bildirimlerinde de 1. kalemin Penta A.Ş.’ye ihale edildiği belirtilmiştir.

            4734 sayılı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

     İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

     İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

     Söz konusu hükme göre, ihale yetkilisine ihale komisyon kararını onaylama veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal etme yetkisi verilmiştir. İhale yetkilisinin inceleme konusu ihale de ihale komisyonunun iradesinin yerine geçerek  “ihale 2. teklif sahibine (Penta A.Ş.’ye) tarafımdan ihale edilmiştir.” şeklinde bir karar alması ile 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesine aykırılık oluşturulmuştur.

 

      Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII-I “Deneyim İlişkin Referans” başlıklı maddesinde; “…Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          İnceleme konusu ihalede, idari şartnamenin 7.3.1. maddesi ile iş deneyim belgesi istendiği anlaşılmıştır. Referansın idari şartname de yeterlilik kriteri olarak öngörülmediği, öngörülse dahi  Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olacağı halde, teklif değerlendirmesinde teklif edilen cihazlara ilişkin olarak “referans listelerindeki uzmanların arandığı ve bu görüşler doğrultusunda ihalenin karara bağlandığı” anlaşıldığından, Genel Tebliğin anılan düzenlemesi çerçevesinde bu durumun rekabeti engelleyici nitelikte  olduğu ve 4734 sayılı Kanunun temel ilkeler başlıklı 5. maddesine aykırılık oluşturduğu sonucuna ulaşılmış olup, şikayetçinin iddiası yerinde bulunmuştur.  

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işleminin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Meditel Medikal Teknik Elektronik Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak tekliflerin mevzuata uygun olarak yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul