En son güncellemeler 7 Mayıs 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2000
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :22
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2000
Şikayetçi:
 Doğu Yayıncılık Reklamcılık Matbaacılık Kağ. San. ve Tic. A.Ş., Aydın Asfaltı Çapak Yolu No:1 35860 Torbalı/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Didim Devlet Hastanesi Baştabipliği, Cumhuriyet Mah. İnönü Bulvarı 09270 Didim/AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.05.2007 / 15800
Başvuruya konu ihale:
 2007/33367 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 17 Kalem Basılı Evrak Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 07.03.80.0027/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Didim Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 06.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 17 Kalem Basılı Evrak Alımı” ihalesine ilişkin olarak Doğu Yayıncılık Reklamcılık Matbaacılık Kağ. San. ve Tic. A.Ş.’nin 03.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.05.2007 tarih ve 15800 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin ihale yetkilisi tarafından 19.04.2007 tarihinde iptal edildiği, ancak iptal işleminde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle, idarenin 19.04.2007 onay tarihli ihalenin iptaline yönelik işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin firmalarınca verildiği, ihale komisyonu tarafından ihalenin firmalarının üzerinde bırakıldığı, buna karşın ihale yetkilisi tarafından hukuka uygun somut bir gerekçe gösterilmeden ihale komisyon kararının iptal edildiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, anılan ihaleye 3 istekli tarafından teklif verildiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin yeterli bulunduğu ve ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci avantajlı teklifin belirlenerek ihale yetkilisinin onayına sunulduğu, ihale yetkilisi tarafından “yeterli kırım olmadığından ve kamu yararı düşünüldüğünden iptal edilmiştir” şerhi düşülerek ihale komisyonu kararının uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, ihale yetkilisi tarafından imza altına alınan “gerekçeli iptal kararı” başlıklı yazıda; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen fiyatların yaklaşık maliyet cetveli ile karşılaştırıldığı, teklif edilen bedel tutarının toplamda %2,4 yaklaşık maliyetin altında olduğu, ancak bazı mal kalemlerine ilişkin teklif tutarının yaklaşık maliyet hesap cetvelinde belirtilen parasal tutarların üzerinde olduğu, idarelerince yapılan 2006 yılı alımlarının enflasyon oranı ile güncellendiği, ancak ihale konusu çoğu kalemdeki fiyat artışının %50-100 arasında değiştiği, civar hastanelerin yapmış olduğu alımlara ait fiyatlara göre teklif edilen fiyatların yüksek olduğu, dolayısıyla teklif edilen fiyatların piyasa gerçeklerini yansıtmadığı ve ihalenin bu haliyle onaylanması halinde kamu zararı oluşacağı yönünde kanaat oluştuğundan ihalenin iptal edildiği belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde, “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. ...

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. ...” hükmü mevcuttur.

 

Bu çerçevede; ihale yetkilisince bazı mal kalemlerinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen fiyatın 2006 yılı fiyatlarının güncellenmesi sonucu elde edilen fiyattan yüksek olduğu ve piyasa rayiçlerini yansıtmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Anılan ihalede, üç istekli tarafından teklif verildiği ve üç teklifinde geçerli olduğu, ihale komisyonunca ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile ikinci en avantajlı teklifin belirlendiği ve ihale yetkilisinin onayına sunulduğu, ihale yetkilisi tarafından “yeterli kırım olmadığından ve kamu yararı düşünüldüğünden iptal edilmiştir” şerhi düşülerek ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale onayının alınması” başlıklı 19’uncu maddesinde, “İhale edilecek işe ilişkin olarak idarelerce düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve hazırlanmış diğer doküman onay belgesine (standart form KİK001.0/M) eklenir ve bu onay belgesi ihale yetkilisince onaylanır. ...” hükmü,

4734 sayılı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde, “37 ve 38’inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. ...

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

            İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. ...” hükmü mevcuttur.

            Anılan Yönetmelik hükmünden hareketle, ihale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin imzalandığı, ihale onay belgesinde yaklaşık maliyet tutarına yer verildiği ve ekinde yer alması gereken yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yaklaşık maliyetin hangi yöntemle belirlendiğinin ihale yetkilisince görülmüş olması gerektiği, ayrıca ihale onay belgesi ekinde yer alması gereken ve idarece düzenlenen idari şartnamenin 21.1 maddesinde, işin tamamı için teklif verileceği ve 18’inci maddesinde birim fiyat teklif almak suretiyle ihaleye çıkılacağı hususunun ihale yetkilisinin bilgisi dahilinde olduğu açıktır.

            İhale işlem dosyasında yapılan inceleme sonucunda, anılan ihalede ihale konusu her bir mal kalemi için ayrı ayrı yaklaşık maliyet hesaplaması yapıldığı, idari şartnamede birim fiyat teklif alınacağı ve birim fiyat sözleşme yapılacağının belirtildiği, ancak kısmi teklife izin verilmediği, dolayısıyla değerlendirmenin teklifin bütünü üzerinden yapılması gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif tutarının yaklaşık maliyetin altında olduğu, eğer değerlendirme kalem bazında yapılacaktı ise, kısmi teklife izin verilmesi gerektiği, bu takdirde ihale yetkilisince teklif fiyatı yüksek bulunan bazı mal kalemlerinin diğer isteklilerden alınabileceği yada o kalemlere ilişkin alımın iptal edilebileceği hususunun ihale yetkilisi tarafından önceden bilinmesi gerekmektedir.

           

 

            Ayrıca, ihale yetkilisi tarafından düzenlenen gerekçeli iptal kararı ekinde yer alan tablo incelendiğinde, ihale konusu 1, 3, 7, 8, 9, 12 ve 13’üncü mal kalemleri için kıyaslamanın aynı idare tarafından yapılan 2006 yılı ihale fiyatları ile ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen fiyatlarla kıyaslandığı, yaklaşık maliyetle kıyaslanmadığı, bu durumda yaklaşık maliyetin hesaplanmış olmasının bir anlam ifade etmediği, dolayısıyla eğer bir fiyat kıyaslaması yapılacaksa yaklaşık maliyetle ve diğer teklif fiyatları ile yapılması gerektiği, söz konusu mal kalemlerine ilişkin fiyatlar yaklaşık maliyet hesap cetvelinde belirtilen fiyatlarla kıyaslandığında 1, 7 ve 8’inci kalemlerde %10’luk bir fiyat artışı görüldüğü, diğer kalemlerde ise kayda değer bir fiyat artışı olmadığı görüldüğünden, tekliflerin değerlendirilmesinde yaklaşık maliyet ve isteklilerce teklif edilen fiyatların baz alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

            Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, idarece düzenlenen ihale dokümanı baz alındığında, mevcut düzenleme çerçevesinde ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata uygun olduğu açıktır.

Bu çerçevede; ihale yetkilisince bazı mal kalemlerinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen fiyatın 2006 yılı fiyatlarının güncellenmesi sonucu elde edilen fiyattan yüksek olduğu ve yeterli kırım olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, idarece anılan Kanun ve Yönetmelik hükmü uyarınca, ihale yetkilisi tarafından iptal edilen ihalenin iptali gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                              Abdullah DÜNDAR

                                                                                                    Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul