• Karar No: 2007/UM.Z-2003
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :25
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2003
Şikayetçi:
 Özdemir Makine Proje Yatırım İmar İnşaat Taahhüt Turizm Gıda Tarım Hayvancılık Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İskele Cad. No:27/A 55020 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Ulugazi Mah. İstiklal Cad. No:46 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.05.2007 / 15793
Başvuruya konu ihale:
 2007/32154 İKN’li “2 Adet 60 KVA’lık ve 3 Adet 120 KVA’lık Toplam 5 Adet Jeneratör Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.06.2007 tarih ve 07.03.79.0184/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 24.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2 Adet 60 KVA’lık ve 3 Adet 120 KVA’lık Toplam 5 Adet Jeneratör Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özdemir Makine Proje Yatırım İmar İnşaat Taahhüt Turizm Gıda Tarım Hayvancılık Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin 14.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 30.05.2007 tarih ve 15793 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kendilerinin idari şartnameye uygun olarak ihaleye iki grup üzerinden teklif verdikleri, bununla birlikte bazı diğer isteklilerin toplam beş adet alım konusu mal için ayrı ayrı birim fiyat teklif ettikleri, bu firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken bırakılmadıkları, ihalenin de bu isteklilerden biri üzerinde bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale ilanının 2.a maddesinde ihale konusu işin “niteliği, türü ve miktarı”, “2 Adet 60 KVA’lık ve 3 Adet 120 KVA’lık olmak üzere toplam 5 Adet Jeneratör Mal Alımı”, idari şartnamenin 2.a maddesinde de “işin adı”, “5 Adet Kabinli Elektrojen Grubu Diesel Jeneratör”, idari şartnamenin 2.c maddesinde “ihale konusu malın miktarı ve türü”, “2 Adet 60 KVA ve 3 Adet 120 KVA lık toplam 5 Adet Jeneratör” olarak belirtilmiştir.

 

Ayrıca idari şartnamenin 2.d maddesinde ihale konusu malın muhtelif yerlere teslim edileceği belirtilmiştir.

 

Görüldüğü üzere, ihale konusunu, ikisi 60KVA’lık üçü de 120 KVA’lık olmak üzere toplam 5 adet jeneratör alımı teşkil etmektedir. İhale ilanının yukarıda belirtilen 2.a maddesi ile idari şartnamenin yukarıda belirtilen 2.a, 2.c ve 2.d maddelerinden, ihale konusunu teşkil eden 5 adet jeneratörün “2 adet 60 KVA’lık jeneratör” ve “3 adet 120 KVA’lık jeneratör” şeklinde iki “kısım” olarak mı, yoksa her bir jeneratörün ayrı ayrı birer “kalem” olarak mı mütalaa edileceği  hususunda net bir sonuca ulaşılamamaktadır.

 

İdari şartnamenin;

 

21.1 maddesinde; “Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Her kalem için ayrı ayrı fiyat verilecek ve birden fazla firmayla sözleşme yapılabilecektir.”

 

21.2 maddesinde de; “İsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale konusu alımın tamamını kapsamaktadır.

İhaleye katılan istekliler söz konusu jeneratörlerin her 2 si için teklifte bulunacaklardır. Sadece tek bir ürün için teklif verilmeyecektir.”

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

“Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin” “Kısmi Teklif Verilmesi” başlıklı 21 inci maddesine ilişkin;

 

11 numaralı dipnotta;

 

“Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı hallerde, İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilip verilememesine göre bu madde aşağıdaki hükümlerden uygun olanı yazılmak suretiyle düzenlenecektir:

"Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir."

"Bu ihalede kısmi teklif verilebilir…………………………………… (Kısmi teklifin ne şekilde verileceğine ilişkin bilgi, buraya yazılacaktır. Ayrıca, idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelere münhasıran ve ihale dokümanında da yer verilmek şartıyla istekliler üzerinde kalan kısım/kalemlerin her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanması mümkün olduğundan, idarelerce bu duruma ilişkin açıklamalara bu maddede de yer verilmesi gerekmektedir)"

Götürü bedel teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde ise bu madde;

"Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir."

şeklinde düzenlenecektir.,”

 

12 numaralı dipnotta da; “Kısmi teklife imkan verilmesi halinde, isteklilerce verilecek tekliflerin  ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususunun teklif mektuplarında açıkça belirtileceği ve kısmi teklifin ne şekilde verileceği düzenlenecektir.”,

 

düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Belirtilen düzenlemeler çerçevesinde; ihale konusu jeneratörlerin her birinin ayrı ayrı bir kalem olarak mı, yoksa 60 KVA’lık jeneratörlerin bir kısım, 120 KVA’lık jeneratörlerin ise ayrı bir kısım olarak mı mütalaa edildiği hususunun idari şartnamenin 21 inci maddesine açıkça yazılması, ayrıca idarece isteklilere verilen teklif mektuplarında (dolayısıyla birim fiyat teklif cetvellerinde) da bu hususun belirtilmesi gerekirken, idari şartnamenin 21.1 maddesi ile 21.2 maddesinde yer verilen düzenlemelerden kısmi teklifin ayrı ayrı kalemler halinde mi yoksa her iki tür jeneratör bazında ayrı kısımlar halinde mi verileceği hususunda net bir sonuca ulaşabilmenin mümkün olmadığı, idari şartnamenin 21.1 maddesinde yer verilen “Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Her kalem için ayrı ayrı fiyat verilecek ve birden fazla firmayla sözleşme yapılabilecektir.” düzenlemesinden, ihale konusu her bir jeneratörün ayrı bir kalem olduğu  sonucuna ulaşılırken, idari şartnamenin 21.2 maddesinde yer verilen “İsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale konusu alımın tamamını kapsamaktadır. İhaleye katılan istekliler söz konusu jeneratörlerin her 2 si için teklifte bulunacaklardır. Sadece tek bir ürün için teklif verilmeyecektir.” düzenlemesinden ise 60 KVA’lık ve 120 KVA’lık jeneratörlerin ayrı iki kısım olarak mütalaa edildiği sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Ayrıca idari şartnamenin 21.2 maddesinde geçen “İsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale konusu alımın tamamını kapsamaktadır.” ifadesi ile kastedilen hususun ne olduğu da anlaşılamamaktadır. Zira eğer kastedilen bütün ihale kalemlerinin tek bir kısım olarak mütalaa edilmesi ise, bu durumda ihalenin kısmi teklife açılmasının herhangi bir anlamı kalmayacaktır.

 

Ayrıca, “Birim Fiyat Teklif Mektubu” başlıklı KİK019.0/M numaralı standart formun (5) numaralı dipnotunda; “İdareler, kısmi tekliflere açık ihalelerde, ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde 8. maddenin devamı olarak “Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.” ifadesine yer verilerek düzenlenen Teklif Mektubu örneğini ihale dokümanı içinde isteklilere vereceklerdir. Kısmi teklife izni verilmeyen ihalelerde sadece “tamamını” ifadesine yer verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale dosyası muhteviyatında, idarece isteklilere verilen standart formlara rastlanmamıştır. Bu nedenle idare ile irtibata geçilerek isteklilere verilen “birim fiyat teklif mektubu” örneği ile “birim fiyat teklif cetveli” örneğinin Kurumumuza iletilmesi istenmiş, anılan belgeler faks marifetiyle gönderilmiştir. İdarece gönderilen birim fiyat teklif mektubu örneğinden, teklif mektubunun 8 inci maddesine anılan dipnot düzenlemesi çerçevesinde eklenmesi gereken ifadenin eklenmediği görülmüştür.

 

Ayrıca birim fiyat teklif mektubunun 8 inci maddesine eklenmesi gereken bu ifadede geçen “teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi/kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini” ibaresi ile dipnotta yer alan “…ifadesine yer verilerek düzenlenen Teklif Mektubu örneğini ihale dokümanı içinde isteklilere vereceklerdir.” ibaresi, birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde “birim fiyat teklif cetvelinin”, “birim fiyat teklif mektubunun” “ayrılmaz bir parçası” olduğu da dikkate alınarak bir arada değerlendirildiğinde, idarenin birim fiyat teklif cetvelini, ihale konusu alımı teşkil eden kalemlere ayrı ayrı mı yoksa kısımlar bazında mı teklif verileceğini göstermek suretiyle hazırlayarak isteklilere ihale dokümanı kapsamında vermesi gerektiği sonucuna da ulaşılmaktadır.

 

Bununla birlikte, idarece isteklilere ihale dokümanı kapsamında verilen “birim fiyat teklif cetveli” örneğinde, ihale konusu jeneratörlerin her birinin ayrı ayrı bir kalem olarak mı, yoksa 60 KVA’lık jeneratörlerin bir kısım, 120 KVA’lık jeneratörlerin ise ayrı bir kısım olarak mı mütalaa edileceği hususunda isteklilere yol gösteren herhangi bir bilgiye yer verilmediği görülmüştür.

 

Nitekim isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerini bu iki ihtimalden hangisi dahilinde düzenledikleri ile ilgili olarak yapılan tetkikler neticesinde; ihale katılan sekiz istekliden dördünün ihale konusu jeneratörlerden 60 KVA’lık olanlarla 120 KVA olanları ayrı ayrı iki kısım şeklinde mütalaa ederek birim fiyat teklif cetvellerini buna göre düzenlediği, üçünün ihale konusu jeneratörlerin her birini ayrı bir kalem şeklinde mütalaa ederek birim fiyat teklif cetvellerini buna göre düzenlediği, birinin ise ihale konusu jeneratörlerin hepsini bir kısım şeklinde mütalaa ederek birim fiyat teklif cetvelini buna göre düzenlediği görülmüştür.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; söz konusu aykırılıkların, tekliflerini nasıl hazırlayacakları hususunda isteklileri tereddüte düşürücü nitelikte olduğu ve ihale dokümanının bu haliyle, tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesinin ve ihalenin sonuçlandırılabilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul