• Karar No: 2007/UM.Z-2006
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :28
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2006
Şikayetçi:
 Erdem Büro Mobilyaları San. Tic. A.Ş. Vekili Av. Mustafa Goluoğlu - Av.Nagihan Taşcan Nispetiye Cad. Başa Sokak No:3/1 34340 1. Levent/İSTANBUL (Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Karşıyaka Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Donanmacı Mah. 1717 Sokak No:82/C - 35530 Karşıyaka/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.04.2007 / 12541
Başvuruya konu ihale:
 2007/26380 İhale Kayıt Numaralı “Yeni Hizmet Binasına Mobilya Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.06.2007 tarih ve 07.02.93.0165/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karşıyaka Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nce 13.03.2007 tarihinde Pazarlık Usulü (21/b) ile yapılan “Yeni Hizmet Binasına Mobilya Alımı ihalesine ilişkin olarak Erdem Büro Mobilyaları San. Tic. A.Ş.’nin 09.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 30.04.2007 tarih ve 12541 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Müvekkili firmanın teklifinin KYS, GS, LG Belgesi ile KİK 027.0/M belgesi eksik olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ,ancak müvekkili firmanın ihaleye şartnameye uygun olarak bütün belgeleri eksiksiz olarak sunduğu, bu nedenle haksız yere ihale dışı bırakıldığı,

 

2) İdareye şikayet başvurusunu süresinde yaptığı halde idarenin şikayet başvurusunun süresinde yapılmadığı gerekçesiyle dikkate alınmamasının usule aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 15.1.n(b) maddesinde “İhaleye katılacak olan tüm özel ve tüzel kişilerin TSE-ISO-En-9001-2000-KYS-GS belgesine veya TSE-ISO-LGA üretim ve kalite kontrol belgesine sahip olması gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi düzenleme gereği teklifi ile birlikte UKAS Quality Management belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen ISO 9001:2000’E kalite yönetim sistem belgesini, Kalitest belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem belgesini ve bu belgenin TÜRKAK teyidini sunmuştur.

 

İhale komisyonu başvuru sahibinin teklifini, dosyada KYS-GS-LG belgeleri ve KİK.027.1/M standart form belgesi bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmıştır. İdare başvuru sahibinin 17.04.2007 tarihli itirazına verdiği 03.05.2007 tarihli cevapta, idari şartnamede yer alan düzenlemeden TSE-ISO-KYS-GS belgelerinin her birinin ayrı ayrı teklif dosyasında bulunması, bu belgeler yoksa teklif dosyasında TSE-ISO-LGA belgelerinin bulundurulması gerektiğinin anlaşılması, teklif dosyasında ISO 9001:2000 belgesinin sunulduğu, bu belgenin UKAS firmasından onaylı olduğu, idari şartnamede ise TSE-ISO-En-9001-2000-KYS-GS veya TSE-ISO ve LGA onaylı olmasının talep edildiği, bu nedenle de teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan Vural İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. de söz konusu düzenleme gereği teklifi ekinde, yetkili satıcısı olduğu Koleksiyon Tasarın Mobilya ve Orman Ürünleri San. A.Ş. adına TSE tarafından düzenlenen ve kuruluşun TSE-ISO-En-9001-2000 şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sistemine sahip olduğunu gösteren ve 28.11.2006-28.11.2009 tarihleri arasında geçerli TSE-ISO-EN 9000 Kalite Yönetim Sistem Belgesini, bir Alman belgelendirme Kuruluşu olan LGA tarafından Koleksiyon Tasarın Mobilya ve Orman Ürünleri San. A.Ş. adına düzenlenen ve şirketin ürettiği büro mobilyaları ürünlerinde GS İşaretini (Güvenlik Etiketini) kullanma hakkını veren sertifikaları sunmuştur.

 

İhaleye teklif veren Nurus Nurettin Usta Prj. Dek. Mob. Aks. Ürt. Paz. İth. İhr. ve Nak. A.Ş. de idari şartnamede yer alan söz konusu düzenleme gereği teklifi ile birlikte UKAS Quality Management belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem belgesini ve LGA tarafından adına düzenlenen ve şirketin ürettiği büro mobilyaları ürünlerinde GS İşaretini (Güvenlik Etiketini) kullanma hakkını veren sertifikaları sunmuştur.

 

İdari şartnamede yer alan “İhaleye katılacak olan tüm özel ve tüzel kişilerin TSE-ISO-En-9001-2000-KYS-GS belgesine veya TSE-ISO-LGA üretim ve kalite kontrol belgesine sahip olması gerekmektedir.” Düzenlemesinden, ihaleye katılan isteklilerin ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesine ve GS belgesine sahip olması, bu yoksa ISO Belgesine ve LGA belgesine sahip olması gerektiği anlaşılmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere ihaleye teklif veren bütün istekliler ISO belgelerini ibraz etmişler, Vural İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Nurus Nurettin Usta Prj. Dek. Mob. Aks. Ürt. Paz. İth. İhr. ve Nak. A.Ş. TSE tarafından düzenlenen ISO belgesine ilaveten ayrıca LGA tarafından düzenlenen ve şirketin ürettiği büro mobilyaları ürünlerinde GS İşaretini (Güvenlik Etiketini) kullanma hakkını veren sertifikaları sunmuşlardır. Başvuru sahibinin teklifi ise sunmuş olduğu ISO belgesi UKAS firmasından onaylı olduğundan, idari şartnamede ise LGA onaylı olması gerektiğinin belirtildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde, idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen kalite belgeleri ve sertifikaların istenebileceği, ancak, belirlenen esasların 4734 ve 4735 sayılı Kanunun emredici hükümlerine aykırı olamayacağı, Kamu İhale Genel Tebliğinde ihale dokümanında kalite belgelerine ilişkin bir düzenleme yapıldığında herhangi bir belgelendirme kuruluşunun isminin belirtilmemesi gerektiği, 4734 sayılı Kanunun Temel İlkeleri düzenleyen 5 inci maddesinde de idarelerin rekabeti ve eşit muameleyi sağlamakla sorumlu olduğu hükümleri yer almaktadır.

 

İdari şartnamede bir Alman belgelendirme Kuruluşu olan LGA tarafından düzenlenen bir kalite belgesi istenmesi ve başvuru sahibinin sunmuş olduğu ve UKAS Quality Management belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen ISO 9001:2000’E kalite yönetim sistem belgesinin LGA’dan onaylı olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kanunun rekabet ve eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

İdari şartnamenin 15.1.e maddesinde; “Bu şartnamenin 8 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

Başvuru sahibi idari şartnamenin anılan maddesi gereği teklifi ile birlikte 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnameyi sunmuştur. İdare bu belgenin sunulmadığını ileri sürerek bu hususu başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakma gerekçesi olarak göstermiştir. İhale işlem dosyası incelendiğinde idarece düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağında söz konusu belgenin teklif dosyasında bulunduğu görülmektedir.

 

Başvuru sahibinin sunmuş olduğu taahhütname incelendiğinde Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan standart formun bire bir aynısı olmamakla birlikte standart formda aranan şartları taşıdığı görülmektedir. Diğer yandan idare başvuru sahibinin 17.04.2007 tarihli itirazına verdiği 03.05.2007 tarihli cevapta söz konusu belgenin verilmediğine ilişkin hiçbir değerlendirmeye yer vermeyerek bu hususu teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekçelerinden saymamıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnameyi sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale yetkilisinin 23.03.2007 tarihinde onaylaması kesinleşen ihale kararının, başvuru sahibine aynı tarihte posta ile gönderildiği ve 02.04.2007 tarihinde tebliğ edildiği, başvuru sahibinin ise idareye 09.04.2007 tarihinde itirazda bulunduğu, idarenin 11.04.2007 tarihli yazısından başvuru sahibinin itirazı ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde öngörülen süreleri dikkate alarak itiraz süresinin kesinleşen ihale kararının tebliğini izleyen 5 gün içinde yapılmadığı gerekçesiyle işlem yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 inci maddelerinde kesinleşen ihale kararının bildirilmesi, açıklama talebi ve sözleşmeye davet işlemi düzenlenmiştir. İdareye itiraz ise anılan Kanunun 55 inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan düzenlemeye göre idareye itirazın şikayet konusu işlemin öğrenildiği veya öğrenilmiş sayıldığı tarihi izleyen 15 gün içinde yapılabileceği hükmü yer almaktadır.

 

            Şikayete konu ihalede kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği tarih 02.04.2007 tarihidir. Bu durumda başvuru sahibinin 17.04.2007 tarihine kadar idareye itiraz hakkı bulunmaktadır. Başvuru sahibi ise yukarıda da belirtildiği üzere idareye öngörülen süre içerisinde 09.04.2007 tarihinde itirazda bulunmuştur. İdarenin itirazın süresinde yapılmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin itirazı ile ilgili olarak işlem yapmamasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, bu nedenle de başvuru sahibinin ikinci iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İdari şartnamenin 15.3.1 maddesinde isteklilerden tek sözleşmeye ilişkin 250.000,00.-YTL tutarın iş deneyim belgesi istenmiştir. Başvuru sahibi düzenleme gereği, teklifi ekinde Çağ Öğretim İşletmeleri A.Ş.’ne yaptığı iş karşılığı adına düzenlenen 109.935,00.-YTL tutarındaki ve Kültür Şirketler Topluluğu’na yaptığı iş karşılığı adına düzenlenen 1.056.918.825.500.-TL tutarındaki iş deneyim belgelerini sunmuştur.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde iş deneyim belgelerinin, bir taahhüt kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yönelik gerçekleştirilen mal tedariklerinde isteklinin başvurusu üzerine, taahhüdün gerçekleştirildiği idare tarafından düzenlenerek sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı tarafından onaylanacağı, bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yüklenicilerin, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter onaylı suretlerinin, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunacakları, özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen işlerin yüklenicileri için ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmeyeceği, bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, sadece bu belgenin ibraz edilmesi halinde anılan belgenin iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı ve bu belgenin ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin teklifi ekinde sunmuş olduğu iş deneyim belgesi özel sektörde yerine getirilen mal tedarikine ilişkindir. Başvuru sahibi iş deneyimine ilişkin olarak anılan mevzuat hükmü gereği işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter onaylı suretlerini de sunması gerekirken sadece iş deneyim belgesini sunduğundan sunulan belgenin herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Kaldı ki anılan mevzuat hükmünde de sunulan belgenin de iş deneyiminin tevsiki için dikkate alınmayacağı açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

2) İhale üzerinde bırakılan Vural İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sözleşmenin imzalanması aşamasında İzmir Vergi Dairesi Başkanlığınca düzenlenen vergi borcu bulunmadığına dair sunduğu belge incelendiğinde, 28.03.2007 tarihi itibarı ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi borcu bulunmadığının belirtildiği, yine SSK İzmir Sigorta Müdürlüğünce (Devredilen) düzenlenen sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına dair sunduğu belge incelendiğinde, 27.03.2007 tarihi itibarı ile kesinleşmiş prim borcu bulunmadığının belirtildiği görülmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde; Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olanların ihale dışı bırakılacakları, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinde; “İhaleye katılan aday veya isteklilerden (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/M, KİK027.1/M), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda anılan mevzuat hükmü gereği ihale üzerinde bırakılan isteklinin vergi ve sosyal güvenlik primi borcu bulunmadığına dair sunmuş olduğu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarı ile bu durumda olmadığını göstermediğinden bu istekli ile sözleşme imzalanmasının ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

3) İhale yetkilisinin 23.03.2007 tarihinde onaylaması ile kesinleşen ihale kararının aynı tarihte postaya verildiği ve başvuru sahibine 02.04.2007 tarihinde tebliğ edildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli ile 04.04.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, başvuru sahibinin ise idareye 09.04.2007 tarihinde itirazda bulunduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” hükmü,

 

4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümleri gereği kesinleşen ihale kararının postaya 23.03.2007 tarihinde verildiği dikkate alındığında tebligatın yapılmış sayıldığı tarih 30.03.2007 tarihidir. Bu tarihe Kanunda öngörülen 5 günlük açıklama talebi süresi de eklendiğinde idarenin ihale üzerinde bırakılan istekliyi sözleşme yapmaya en erken 05.05.2007 tarihinde davet etmesi gerekmektedir. Bu durumda idare ile ihale üzerinde bırakılan istekli arasında 04.04.2007 tarihinde imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunda öngörülen sürelere uyulmadan imzalandığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul